Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της επιτροπής

Εκτύπωση
PDF

της 27ης Ιουνίου 2008
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα. Δείτε εδώ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του συμβουλίου

Εκτύπωση
PDF

της 29ης Απριλίου 2008
για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και την κατάργηση των κανονισμών(ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.
Δείτε εδώ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του συμβουλίου

Εκτύπωση
PDF

της 22ας Οκτωβρίου 2007
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»).
Δείτε εδώ

Οδηγία 45/2007

Εκτύπωση
PDF

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου
για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα, για κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 75/106/ΕΟΚ & 80/232/ΕΟΚ & για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
Δείτε εδώ

Οδηγία 45/2007

Εκτύπωση
PDF

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου
για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα, για κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 75/106/ΕΟΚ & 80/232/ΕΟΚ & για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
Δείτε εδώ

Καν. (ΕΚ) 753/02 της Επιτροπής

Εκτύπωση
PDF

της 29ης Απριλίου 2002
για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του καν.(ΕΚ)1493/99 του Συμβουλίου όσον αφορά την περιγραφή, την ονομασία, την παρουσίαση & την προστασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων
Δείτε εδώ