Καν. (ΕΚ) 1282/01 της Επιτροπής

Εκτύπωση
PDF

της 28ης Ιουνίου 2001
για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καν.(ΕΟΚ)αριθ.1493/99 όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων & την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα & για την τροποποίηση του καν.(ΕΚ)αρίθ.1623/00
Δείτε εδώ