Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF

Πράξη «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Ο Κλαδικός Εθνικός Αγροτικός Συνεταιρισμός  Αμπελοοινικών προϊόντων (δ.τ. ΚΕΟΣΟΕ)και σύμφωνα με την από 15/11/2017 με Αρ. Πρωτ.: 5985/791/Α3 (ΑΔΑ: 7ΥΑΖ465ΧΙ8-ΒΑΞ) Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», είναι Δικαιούχος της Πράξης «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003038  και συνολικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό ύψους 1.389.000,00€. Η Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία: Άξονας προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις και Άξονας Προτεραιότητας 02Σ «προσαρμογή εργαζομένων , επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 024 (Α/Α ΟΠΣ:1511) με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα».

Η Πράξη «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»με φορέα υλοποίησης τον Κλαδικό Εθνικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Αμπελοοινικών προϊόντων, συνδέεται με τον Αγροδιατροφικό Τομέα – Βιομηχανία Τροφίμων, ο οποίος είναι ένας από τους 9 Στρατηγικούς Τομείς της χώρας. Αντικείμενο της πράξης είναι η Κατάρτιση και Πιστοποίηση 981 ωφελούμενων / εργαζομένωντου ιδιωτικού τομέα στη βάση 5 θεματικών αντικειμένων:

 1. Γευσιγνώστης Οίνων,
 2. Επαγγελματίας διαδικτυακού MarketingΟινοποιητικών Προϊόντων,
 3. Στέλεχος Ανάπτυξης Οινοτουρισμού,
 4. Στέλεχος Εξαγωγικού - Διεθνούς Εμπορίου Οινοποιητικών Προϊόντων
 5. Στέλεχος Πωλήσεων Οινοποιητικών προϊόντων


Οι ωφελούμενοι του έργου

Μετά τη δημοσίευση τριών κύκλων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή δυνητικών ωφελουμένων στην Πράξη υπεβλήθηκαν 1883 αιτήσεις συνολικά

 • 577 αιτήσεις υπεβλήθησαν στην 1η Πρόσκληση
 • 1237 αιτήσεις υπεβλήθησαν στη 2η Πρόσκληση (αρ. πρωτ. 38/91/08.02.2021) και
 • 69 αιτήσεις υπεβλήθησαν στην 3η Πρόσκληση (αφορούσε μόνο εργαζόμενους στην Περιφέρεια Αττικής / αρ. πρωτ.: 611/1394/09-11-2021).

βάσει των οποίων ολοκληρώθηκε η ένταξη στην Πράξη 981 εργαζομένων ιδιωτικού τομέα ήτοι του εγκεκριμένου αριθμού ωφελουμένων της πράξης (βάσει της με αρ. πρωτ. 5985/791/Α3 από 15/11/2017 απόφασης ένταξης με ΑΔΑ 7ΥΑΖ465ΧΙ8-ΒΑΞ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου από την Ανάδοχο εταιρεία ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ-ΠΛΟΗΓΟΣ υλοποιήθηκαν εξήντα (60) συνολικά τμήματα κατάρτισης με 981 συμμετέχοντες και την περιφερειακή κατανομή αυτών να αποτυπώνεται ως εξής:

 


Τα αποτελέσματα του έργου

Από τους 981 ωφελούμενους που εντάχθηκαν σε προγράμματα κατάρτισης οι 898 εξ αυτών ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις ενέργειες κατάρτισης ήτοι συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης όπως και προαπαιτούνταν βάσει θεσμικού πλαισίου ώστε να καταστούν δικαιούχοι εκπαιδευτικού επιδόματος. Από τους 898 δε που συμμετείχαν στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων οι 510 εξ αυτών έλαβαν την πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/ δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Συγκεκριμένα η κατανομή των ωφελουμένων στα πέντε (5) θεματικά προγράμματα κατάρτισης της Πράξης αποτυπώνεται συνοπτικά παρακάτω:

 

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων συγκέντρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης «Γευσιγνώστης Οίνων» σε ποσοστό 41% επί του συνόλου και ακολουθούσε με μεγάλη διαφορά σε ποσοστό 28% το πρόγραμμα «Στέλεχος Εξαγωγικού - Διεθνούς Εμπορίου Οινοποιητικών Προϊόντων» κ.ο.κ. Ενώ τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων που ανέρχονταν σε 94% και 80% αντίστοιχα εντοπίζονται στους ωφελούμενους των προγραμμάτων «Στέλεχος Πωλήσεων Οινοποιητικών Προϊόντων» και «Στέλεχος Διαδικτυακού Marketing Οινοποιητικών Προϊόντων»
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ 23-24 ΜΑΙΟΥ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1. Αμπελουργία και Οινοποιία : «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ» ή «ΜΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΩ» (Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Πρόεδρος ΕΔΟΑΟ - Οινοποιός)

2.Σκοπός , αποδέκτες, όροι και προϋποθέσεις βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της αμπελοκαλλιέργειας στην Ελλάδα (Κώστας Ευσταθίου, Αντιπρόεδρος ΕΔΟΑΟ)

3. Η αμπελοκαλλιέργεια, στον κόσμο, στην Ευρώπη , στην Ελλάδα(Παύλος Καρανικόλας, Αναπληρωτής καθηγητής ΓΠΑ)

4. Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής αμπελουργίας - υφιστάμενη κατάσταση - Συμπεράσματα (Παρασκευάς Κορδοπάτης, Διευθυντής ΚΕΟΣΟΕ)

5. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα οικονομικών αποτελεσμάτων σε διαφορετικές αμπελουργικές ζώνες(Σταμάτης Γεωργάκης, Πρόεδρος ΑΣ Κορωπίου)

6. Πολιτικές γης, δίκαιο διαδοχής, χωροταξικό χρήσεων γης – Το γαλλικό παράδειγμα (Θεόδωρος Γεωργόπουλος , Καθηγητής Πανεπιστημίου Reims, Διευθυντής Σ.Ε.Ο)

7. Χρηματοδότηση και χρηματοδοτικά εργαλεία αγροτικού τομέα (Νικόλαος Ντζιαχρήστας, Commercial Banking Director Τράπεζας Πειραιώς)

8. Πολιτικές δημιουργίας συλλογικών σχημάτων για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών και για την επίτευξη οικονομιών κλίμακος. (Μόσχος Κορασίδης ,Γενικός Διευθυντής ΕΘΕΑΣ)

9. ΖΟΙΝΟΣ ΑΕ, ΕΑΣ Θηραϊκών Προϊόντων, ΑΟΣ Τυρνάβου και ΕΟΣ Σάμου , επιτυχημένα μοντέλα συνεταιρισμών βασισμένα στις ανάγκες των παραγωγών (Θεόδωρος Χαρμπής , Διευθυντής Παραγωγής ΕΟΣ Σάμου)

10. Προϋποθέσεις επιτυχούς ενασχόλησης νέων ανθρώπων με την αμπελουργία (Γιώργος Τσινίδης , Γεωπόνος , MSc Αμπελουργίας Οινοποιίας, Διευθυντής αμπελώνα οινοποιίας Κεχρή)

11. Βιώσιμη εκμετάλλευση οικογενειακού τύπου– χαρακτηριστικά (Χαρούλα Σπινθηροπούλου, Γεωπόνος, Οινολόγος, Δρ Αμπελουργίας)

12. Ανταγωνιστική αμπελουργία (Γραπτή παρέμβαση Γιάννη Βογιατζή, Προέδρου Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου)

13. Έρευνα – καινοτομία- αμπελουργία ακριβείας.  Η εφαρμογή τους στον αμπελουργικό τομέα , θεωρία και πράξη.(Σεραφείμ Θεοχάρης, Δρ. Αμπελουργίας ΑΠΘ)

14. Έρευνα – καινοτομία- αμπελουργία ακριβείας. Η εφαρμογή τους στον αμπελουργικό τομέα , θεωρία και πράξη. (Εμορφίλη Μαυρίδου ,  Χημικός Μηχανικός, MSc Αμπελουργίας Οινολογίας , Κτήμα Άλφα)

15. Αναπτυξιακή αμπελουργία, κλιματική κρίση και ελληνικός αμπελώνας (Μανόλης Σταυρακάκης, Ομότιμος καθηγητής Γ.Π.Α.)

17. Η φιλοσοφία και οι επιδιώξεις της νέας ΚΑΠ 2023-2027 (Νικόλαος Μανέτας, Προϊστάμενος ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ)

18. Tομεακά προγράμματα αμπελοοινικού τομέα, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023 – 2027 (Αλεξάνδρα Πετροπούλου, Προϊσταμένη τμήματος Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων ποτών Υπ.Α.Α.Τρ)

19. Η αξιοποίηση των εργαλείων του Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ, από τον Αμπελοοινικό Τομέα. (Χαράλαμπος Μουλκιώτης ,Στέλεχος Μονάδας Παρακολούθησης Παρεμβάσεων Πυλώνα Ι,ΕΥΕ ΑΕΤΠ)

20. Οικολογικά Σχήματα αντί Πρασινίσματος (Παναγιώτα Παπαλουκοπούλου ,Προϊσταμένη Μονάδας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ΕΥΕ ΑΕΤΠ)

21. Νέοι Γεωργοί (Κλεοπάτρα Πανοπούλου , Στέλεχος Μονάδας Ενισχύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, ΕΥΕ ΠΑΑ)

22. Ομάδες Παραγωγών (Αθανασία Μερεμέτη, Προϊσταμένη Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας, ΕΥΕ ΠΑΑ)

22a. Επιχειρησιακές Ομάδες-Συνεργασία (Αθανασία Μερεμέτη, Προϊσταμένη Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας, ΕΥΕ ΠΑΑ)

23. Σύνοψη συμπερασμάτων Συνεδρίου


Ανακοινώσεις

 • 30/11/2022 - 5o newsletter για την "Οινογνωσία" (πατήστε ΕΔΩ)
 • 30/09/2022 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 • 31/12/2021 - 4ο Νewsletter για την "Οινογνωσία" (πατήστε ΕΔΩ)
 • 5/8/2019 - Δελτίο τύπου ΚΕΟΣΟΕ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» (πατήστε ΕΔΩ)
 • 1/8/2019 - Διακήρυξη διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού (Ολοκληρώθηκε)
 • 5/12/2018 - 1o newsletter για την "Οινογνωσία" (πατήστε ΕΔΩ)
 • 15/10/2018 - Ανακοίνωση οριστικού Πίνακα Υποψηφιοτήτων της υπ’ αριθμ. πρωτ.:136/408 από 16-07-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (δες την αναλυτική ανακοίνωση εδώ)
 • 27/9/2018 - Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. Πρωτ:136/408-16.07.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δες την αναλυτική ανακοίνωση εδώ)
 • 12/9/2018 - Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 136/408/16-07-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δες την αναλυτική ανακοίνωση εδώ)
 • 31/07/2018 - Ανακοινώθηκε η παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δες αρχείο εδώ)
 • 17/7/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης η ΚΕΟΣΟΕ προτίθεται να συνάψει 3 συμβάσεις μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παρακάτω:

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Δες αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ)
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - (Δες αρχείο εδώ)
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣH-(άρθρο 8 Ν.1599/1986) -(Δες αρχείο εδώ)

Mελέτη διερεύνησης

Mελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στον κλάδο της Οινοποιίας

Δείτε εδώ