Καν. (ΕΚ)1607/00 της Επιτροπής

Εκτύπωση
PDF

της 24ης Ιουλίου 2000
για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του καν.(ΕΚ)αριθ.1493/99 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές
Δείτε εδώ