Καν. (ΕΚ) 1282/01 της Επιτροπής

Εκτύπωση
PDF

της 28ης Ιουνίου 2001
για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καν.(ΕΟΚ)αριθ.1493/99 όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων & την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα & για την τροποποίηση του καν.(ΕΚ)αρίθ.1623/00
Δείτε εδώ

Καν. (ΕΚ) 884/01 της Επιτροπής

Εκτύπωση
PDF

της 24ης Απριλίου 2001
για τις λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων & των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα
Δείτε εδώ

Καν. (ΕΚ)1607/00 της Επιτροπής

Εκτύπωση
PDF

της 24ης Ιουλίου 2000
για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του καν.(ΕΚ)αριθ.1493/99 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές
Δείτε εδώ

Καν.(ΕΚ) 2676/90 της Επιτροπής

Εκτύπωση
PDF

της 17 Σεπτεμβρίου 1990
περί καθορισμού κοινοτικών μεθόδων ανάλυσης που εφαρμόζονται στον οινικό τομέα
Δείτε εδώ