Εκτύπωση
PDF

8 Αυγούστου 2014

Έλεγχοι σε οινοποιητικές επιχειρήσεις- τρύγος 2014

Σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία απαγορεύεται η οινοποίηση μη οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου καθώς και η οινοποίηση ποικιλιών που προέρχονται από αμπελοτεμάχια τα οποία δεν εντάσσονται στο δυναμικό παραγωγής του αμπελοοινικού τομέα (φυτεύσεις χωρίς αντίστοιχο δικαίωμα, τεμάχια ποικιλιών διπλής/τριπλής χρήσης που ενισχύονται από άλλη Κ.Ο.Α. ή επιτραπεζίων σταφυλιών).

Προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος στις οινοποιητικές επιχειρήσεις μη επιλέξιμης πρώτης ύλης (σταφύλια), παρακαλούμε όπως ενημερωθούν με το παρόν έγγραφο όλες οι οινοποιητικές μονάδες της περιοχής σας καθώς και τα γραφεία Αγροτικής Οικονομίας των ∆.Α.Ο.Κ. για τα ακόλουθα:

1. Οι αμπελουργοί υποχρεούνται πριν την συγκομιδή των σταφυλιών, να υποβάλουν στις επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εμπορικές), όλα τα αλφαριθμητικά και χαρτογραφικά στοιχεία των αμπελοτεμαχίων από τα οποία πρόκειται να παραδώσουν σταφύλια (επικαιροποιημένη καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας) από τα οποία θα διαπιστώνεται η επιλεξιμότητα της Α ́ ύλης και ιδιαίτερα η ύπαρξη δικαιώματος φύτευσης και αναφύτευσης. Τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που δηλώνονται στη δήλωση

συγκομιδής των αμπελουργών, στη δήλωση παραγωγής της οινοποιητικής επιχείρησης ή την δήλωση εμπορίας της εμπορικής (κατά περίπτωση) καθώς και με τα στοιχεία του αμπελουργικού μητρώου. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιλεξιμότητα της α’ ύλης οι οινοποιητικές ή εμπορικές επιχειρήσεις οφείλουν να ζητήσουν, να τους προσκομιστούν, τα ανωτέρω στοιχεία από τους αμπελουργούς πριν την συγκομιδή των σταφυλιών.

2. Κατά την παραλαβή των σταφυλιών από τις επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εμπορικές), καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή στα τιμολόγια/δελτία παραλαβής των παρακάτω στοιχείων:

α) Το ονοματεπώνυμο και το Α.Φ.Μ. του αμπελοκαλλιεργητή,
β) η ποικιλία αμπέλου των σταφυλιών,
γ) ο κωδικός αμπελοτεμαχίου (δεκατριψήφιος) του Αμπελουργικού Μητρώου καθώς και
δ) στην περίπτωση παράδοσης φορτίου από διαφορετικά αμπελοτεμάχια θα πρέπει να αναφέρεται στο παραστατικό η ποσότητα σταφυλικής παραγωγής που αντιστοιχεί σε κάθε αμπελοτεμάχιο
Σε κάθε περίπτωση το ΑΦΜ του παραδίδοντος την σταφυλική παραγωγή πρέπει να ταυτίζεται με το ΑΦΜ του εγγεγραμμένου αμπελοκαλλιεργητή στο Αμπελουργικό Μητρώο για το συγκεκριμένο αμπελοτεμάχιο.

3. Όσον αφορά τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των σταφυλιών σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής τηρείται ρητά το άρθρο 12 της με αριθμ. 285870/1-09-2004 ΚΥΑ «Στην περίπτωση μεταφοράς νωπών σταφυλιών, στο συνοδευτικό έγγραφο αναγράφεται υποχρεωτικά η περιοχή προέλευσης, η ποσότητα και η ονομασία της κάθε ποικιλίας των μεταφερομένων σταφυλιών».

4. Πραγματοποιείται ορθή και έγκαιρη καταχώρηση των στοιχείων στα βιβλία που τηρούνται υποχρεωτικά στα οινοποιεία σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής και τη με αριθμ.285870/1-09-2004 ΚΥΑ, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εισερχόμενες ποσότητες (σταφύλια, γλεύκος, οίνος) αντιστοιχούν στα παραγόμενα τελικά προϊόντα. Σε κάθε έλεγχο των βιβλίων αυτά σφραγίζονται και υπογράφονται από τον αρμόδιο επί των αμπελοοινικών θεμάτων οριζόμενο ελεγκτή.

5. Η πρώτη ύλη (σταφύλια) για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ προέρχονται από αμπελοτεμάχια που περιλαμβάνονται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή και τηρούνται οι προδιαγραφές παραγωγής των οίνων αυτών συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων στρεμματικών αποδόσεων τους.

6. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καν. (ΕΚ) 436/2009 και το άρθρο 8 της ΚΥΑ 285870/1-09-2004 στην περίπτωση μεταφοράς μη συσκευασμένων αμπελοοινικών προϊόντων (εντός ή εκτός της Ε.Ε.) ο αποστολέας υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του τόπου φόρτωσης για την μεταφορά αυτή. Η αρμόδια αρχή του τόπου φόρτωσης (για διακίνηση εντός Ε.Ε) οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του τόπου εκφόρτωσης την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Στην περίπτωση κατά την οποία παραληφθεί φορτίο από χώρα της Ε.Ε ή από τρίτη χώρα ο παραλήπτης του φορτίου οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του τόπου εκφόρτωσης την επόμενη εργάσιμη ημέρα προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι (Βιβλία, επισήμανση προϊόντος).

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι:
- Απαγορεύεται η παραλαβή και η επεξεργασία στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις

επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου καθώς έρχεται σε αντίθεση με την ΚΟΑ του

Οίνου.
- Απαγορεύεται η παραγωγή στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις αμπελοοινικών

προϊόντων άλλων από αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα VII Μέρος ΙΙ του

Καν(ΕΚ) 1308/13.
- Απαγορεύεται η παραγωγή, επισήμανση, εμφιάλωση/συσκευασία και η διάθεση

στην αγορά αμπελοοινικών προϊόντων από επιχειρήσεις οι οποίες δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Κοινή Οργάνωση Γεωργικών Αγορών για τα αμπελοοινικά προϊόντα (Καν. 1308/2013 και οι εφαρμοστικοί αυτού) ανεξάρτητα αν αυτές διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

- Για τον έλεγχο της παραγωγής και διακίνησης ά ύλης για χυμό σταφυλής ισχύει το με αριθ. 3743/97884/7-8-2013 έγγραφό μας

Σημειώνουμε για τις οινοποιητικές επιχειρήσεις που διαπιστωθεί ότι δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4235/2014 (Α’ 32) «∆ιοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Παρακαλούνται οι κατά τόπους αρμόδιες ∆ΑΟΚ και τα Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε. όπως κατά την διάρκεια του τρυγητού πραγματοποιήσουν, απροειδοποίητα, αυστηρούς επιτόπιους ελέγχους στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις και στα σημεία παραλαβής σταφυλιών προς οινοποίηση της περιοχής αρμοδιότητάς τους, κοινοποιώντας στην ∆/νση Μεταποίησης Τυποποίησης και Π.Ε του Υπουργείου μας το πρόγραμμα των επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποίησαν καθώς και τα ευρήματα αυτών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ

Επιστημονική Συνεδρία

Ημερίδα για τον Αττικό αμπελώνα

19/12/2022

Εισήγηση Μάρκου Χρήστου, Προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη, Αναπληρ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Δ. Γραμματικού, ΥΠΑΑΤ

Εισήγηση Σ. Γεωργάκη, Πρόεδρος ΑΟΣ Κορωπίου


Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 218 επισκέπτες συνδεδεμένους