Οδηγία 45/2007

Εκτύπωση
PDF

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου
για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα, για κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 75/106/ΕΟΚ & 80/232/ΕΟΚ & για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
Δείτε εδώ