Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του συμβουλίου

Εκτύπωση
PDF

της 22ας Οκτωβρίου 2007
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»).
Δείτε εδώ