Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του συμβουλίου

Εκτύπωση
PDF

της 29ης Απριλίου 2008
για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και την κατάργηση των κανονισμών(ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.
Δείτε εδώ