Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF

ΦΕΚ 1936: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 311496/13−07−09 (ΦΕΚ1477/Β/22−07−09) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθμ. 302157/10−06−09 (ΦΕΚ 1209/19−06−09) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών στο πλαίσιο των Καν (ΕΚ) 479/2008 τουΣυμβουλίου και 555/2008 της Επιτροπής»

ΥΑ 311496: Λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθμ. 302157/10-06-09 (ΦΕΚ 1209/19-06-09) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών στο πλαίσιο των Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της Επιτροπής»


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 320154: Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών


ΚΥΑ 302157: Συμπληρωματικά μέτρα για την εκτέλεση των Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της Ε.Ε. «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών


ΚΥΑ 321464: Διαβίβαση της υπ’ αρ’  321464/16-9-2009 (ΦΕΚ 2019/Β/17-9-2009) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων