"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Εκτύπωση
PDF

10 Απριλίου 2012

Υποβολή προγραμμάτων προώθησης οίνων σε αγορές τρίτων χωρών περιόδου 2012-2013, είτε με ανανέωση των παλαιών προτάσεων, είτε με υποβολή νέων

Διπλή δυνατότητα παρέχει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στους ενδιαφερόμενους για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της ΚΟΑ Οίνου και στη δράση «Προβολή προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες»,

αφού οι δικαιούχοι δύνανται ή να ανανεώσουν τις προτάσεις τους ένα ακόμη έτος (2012-2013) ή και να υποβάλλουν νέα πρόταση με την προϋπόθεση ότι σ’ αυτήν δεν περιλαμβάνουν χώρα στόχο στην οποία εκτέλεσαν πρόγραμμα την προηγούμενη τριετία.
Ολόκληρη η εγκύκλιος της Δ/νσης Μεταποίησης Τυποποίησης και  Ποιοτικού Ελέγχου Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών έχει ως εξής:                                   

                                                                            

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Αθήνα,  9/4/2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                    Αρ. Πρωτ. 1730/43642
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ  ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ                        ΠΡΟΣ:     Ως  Π. Δ.

Ταχ. Δ/νση :  Αχαρνών 2,
Τ.Κ. 10176,  ΑΘΗΝΑ   
ΚΟΙΝ:  1. Γραφείο Υπουργού
                 κ. Κ. Σκανδαλίδη
             2. Γραφείο Υφυπουργού
                 κ. Ι. Δριβελέγκα
             3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
                 κας Γ. Μπαζώτη
Πληροφορίες: Αμαλία Παπαγιαννοπούλου   
Τηλ. :
Fax:
e-mail:
 210 2124173, 4171, 4169
210 5238337
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.    

 

Θέμα: «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών περιόδου 2012-2013».


Με την παρούσα εγκύκλιο και κατόπιν της τροποποίησης του Καν (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής από τον Καν (ΕΚ) 772/2010 σας γνωρίζουμε τα εξής:


Ανανέωση προγραμμάτων

Δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης των προγραμμάτων των δικαιούχων του μέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών» για την χρονική περίοδο 2012-2013. Η ανανέωση αφορά το Πρόγραμμα όπως έχει εγκριθεί και υλοποιείται ως προς τις δράσεις και τις χώρες-στόχους.
Δικαιούχος του μέτρου που επιλέγει να χρησιμοποιήσει την ανανέωση, στην πρόταση ανανέωσης δύναται να εξαιρέσει κάποια ή κάποιες από τις χώρες-στόχους του προγράμματός τους, χωρίς όμως να επιτρέπεται να προσθέσει άλλη χώρα που δεν υπήρχε στο αρχικό πρόγραμμα. Η εξαίρεση χώρας/ες από την πρόταση ανανέωσης θα πρέπει να δικαιολογηθεί επαρκώς.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανανέωσης θα πρέπει να είναι ίσος ή και μικρότερος με τον προϋπολογισμό του τελευταίου έτους του αρχικού προγράμματος.
Στην περίπτωση που δικαιούχος επιθυμεί να πραγματοποιήσει δράσεις σε χώρες διαφορετικές από αυτές του ήδη εκτελούμενου προγράμματός του, αυτό γίνεται μόνο μέσω υποβολής νέου προγράμματος. Το νέο πρόγραμμα δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει καμιά από τις χώρες του προηγούμενου προγράμματος.
Ο δικαιούχος του προγράμματος έχει την δυνατότητα να υποβάλλει τόσο πρόγραμμα ανανέωσης όσο και νέο πρόγραμμα για την περίοδο 2012-2013, τηρουμένων των ανωτέρω προϋποθέσεων.


Δικαιολογητικά υποβολής για την ανανέωση

1. Αίτηση ανανέωσης η οποία  υποβάλλεται έως την 25η  Μαΐου 2012, στη Δ/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου, Τμήμα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών, Αχαρνών 2, 101 76.
2. Περιγραφή προγράμματος και των προτεινόμενων δράσεων, σύμφωνα με το υπόδειγμα II της υπ΄ αριθμ. 311496/13-07-09 (ΦΕΚ 1477/Β/22-07-09) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
3. Πίνακες συνολικού προϋπολογισμού, προϋπολογισμού ανά χώρα και χρηματοδοτικού σχήματος σύμφωνα με τα υποδείγματα ΙΙΙ, IV, V, της υπ΄ αριθμ. 311496/13-07-09 (ΦΕΚ 1477/Β/22-07-09) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
4. Στην περίπτωση που δικαιούχος δεν είχε χρησιμοποιήσει Εκτελεστικό Οργανισμό στο αρχικό του πρόγραμμα και επιθυμεί να χρησιμοποιήσει στο πρόγραμμα ανανέωσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 της αριθμ. 302157/10-06-09 (ΦΕΚ 1209/19-06-09) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.


Αξιολόγηση των προγραμμάτων ανανέωσης

Οι αιτήσεις για τα προγράμματα ανανέωσης θα αξιολογηθούν από το Τμήμα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών, της Δ/νσης Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου κυρίως ως προς:
1. Το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων του αρχικού τους προγράμματος.
2. Την εξαγωγική τους δραστηριότητα.
3. Την ποιότητα των προτεινόμενων δράσεων.


Υποβολή νέων προγραμμάτων

Για την υποβολή νέου προγράμματος εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθμ. 302157/10-06-09 (ΦΕΚ 1209/19-06-09) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της αριθμ. 311496/13-07-09 (ΦΕΚ 1477/Β/22-07-09) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως ισχύουν.
Η υποβολή νέων προγραμμάτων πραγματοποιείται μέχρι την 25η Μαΐου 2012 και θα αφορούν  την χρονική περίοδο 2012-2013, δεδομένου ότι το πενταετές Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης(2009-2013) ολοκληρώνεται το 2013.

 

Φύλλο ελέγχου φυσικού αντικειμένου

Το υποβαλλόμενο υλικό φυσικού αντικειμένου, το οποίο συνοδεύει την ετήσια αναλυτική έκθεση και πιστοποιεί τις υλοποιηθείσες δράσεις, θα συνοδεύεται από φύλλο ελέγχου, που συμπληρώνεται από το δικαιούχο και ελέγχεται και αξιολογείται από το Τμήμα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών, της Δ/νσης Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου.


Χρηματοδοτικό σχήμα

Το χρηματοδοτικό σχήμα για όλους τους δικαιούχους και για τη χρονική περίοδο εφαρμογής 2012-2013 είναι ως εξής:
Η κοινοτική συνδρομή αποτελεί το 50% της επιλέξιμης δαπάνης, η εθνική συμμετοχή το 30%, ενώ η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων αποτελεί το 20% της επιλέξιμης δαπάνης.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των με αριθμ. 302157/10-06-09 (ΦΕΚ 1209/19-06-09) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της αριθμ. 311496/13-07-09 (ΦΕΚ 1477/Β/22-07-09) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως ισχύουν.


                                                                  
                                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                                                  Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 184 επισκέπτες συνδεδεμένους