keosoe

Εκτύπωση
PDF

11 Φεβρουαρίου 2011

COPA COGECA: Θα επιδιωχθεί διατήρηση της KOA οίνου μέχρι το 2015 εκτός KAΠ

Με θέματα μείζονος πολιτικής σημασίας για τον ευρωπαϊκό αμπελοοινικό κλάδο, ασχολήθηκε η Ομάδα «Οίνος» της Copa Cogeca, κατά την συνεδρίασή της στις Βρυξέλλες στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2011.

Στις συνεδριάσεις η ελληνική πλευρά εκπροσωπή-θηκε μέσω της ΠΑΣΕΓΕΣ, η ΚΕΟΣΟΕ με τον Διευθυντή της κ. Π. Κορδοπάτη . Την ίδια ημέρα (9/2), συνεδρίασε και η Συμβουλευτική Ομάδα οίνου, με την συμμετοχή όλων των παραγόντων του ευρωπαϊκού τομέα και την Commission. Στην αρχή της συνεδρίασης της 8ης Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος της Ομάδας Οίνου κ. Τ.Coste (Γαλλία), έκανε ένα απολογισμό των δράσεων της Copa – Cogeca,  για το δεύτερο εξάμηνο του 2010, και εν συνεχεία συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΑΠ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟ 2020
Η Copa – Cogeca έθεσε στόχο την οριστικοποίηση της κοινής θέσης για την ΚΑΠ με ορίζοντα το 2020. Βασικά σημεία αποδοχής αποτελούν:

 

 • Η διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης και μετά το 2015
 • Εισαγωγή εργαλείων διαχείρισης της αγοράς
 • Προνομιακή μεταχείριση των Οργανώσεων Παραγωγών και συνεταιρισμών για την ενδυνάμωση της παρουσίας τους κατά μήκος της διατροφικής αλυσίδας, ώστε να προσαρμοσθεί η παραγωγή στη ζήτηση με ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους.
 • Ενεργοποίηση στο πλαίσιο  της ΚΟΑ  Οίνου, μέτρων προβολής  και προώθησης για την εσωτερική αγορά
 • Πολυετής  ευελιξία του προϋπολογισμού
 • Απλοποίηση των διοικητικών διατάξεων

Στην παρέμβασή της η ελληνική αντιπροσωπεία,  ζήτησε την εισαγωγή εργα-λείων αντιμετώπισης εκτάκτων κρίσεων  και συγκεκριμένα, την απόσταξη (κρίσης) σε οριζόντιο επίπεδο.  Η επιχειρηματολογία συνδυάστηκε  με την  επιχειρούμενη από την Γερμανίδα καγκελάριο Α. Μέρκελ υπογραφή του συμφώνου ανταγωνιστικότητας, μέσω του οποίου προβλέπεται να  επιβάλλει σε κράτη μέλη (κυρίως του Νότου) μέτρα αυστηρής δημοσιονομικής προσαρμογής, που θα περιστείλουν το ελαστικό τμήμα της καταναλωτικής δαπάνης με αποτέλεσμα να  πληγεί η κατανάλωση οίνων δημιουργώντας διαρθρωτικής  φύσης αποθέματα.
Η αρνητική εμπειρία της Ελλάδας, σχετικά με τις  επιπτώσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής είναι πιθανό να επεκταθεί και σε  άλλα οινοπαραγωγά μέλη της ευρωζώ-νης (κυρίως Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία) στα οποία ήδη τα πρώτα σημάδια για το β΄ εξάμηνο του 2010, δείχνουν «κόπωση» της κατανάλωσης στο εσωτερικό, γεγονός που δεν  μπορεί να αντισταθμιστεί με την αύξηση των εξαγωγών στην Ν.Α.  Ασία.
Το σύνολο των αντιπροσωπειών, επιβεβαίωσε την θέση της Copa Cogeca, για διατήρηση της εξειδικευμένης ΚΟΑ Οίνου, εκτός πλαισίου ΚΑΠ.
Η ομάδα μέσω του προεδρείου, συμφώνησε να γίνουν παρεμβάσεις, ώστε η ΚΟΑ Οίνου να διατηρηθεί μέχρι το 2015 ή ακόμη και μέχρι το 2018 (Γαλλική αντιπρο-σωπεία).  Μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε την διατήρηση των Εθνικών Φακέλων.
Το θέμα της χρήσης συμπυκνωμένου γλεύκους ως μέσου εμπλουτισμού και  της ζάχαρης, αποφασίστηκε να συζητηθεί σε προσεχείς συνεδριάσεις.

ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Από το τέλος του 2010, η Commission έχει δημοσιεύσει σχέδιο κανονισμού σχετικά με την ποιότητα με αναφορά στις αγορές.  Στόχο της αποτελεί η συγχώνευση της οριζόντιας νομοθεσίας κυρίως για τα αγροτικά προϊόντα  Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε και η δημιουργία νέων standards εμπορίας.
Μετά από παρεμβάσεις της Copa Cogeca  οι διατάξεις των Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. για τους οίνους θα διατηρηθούν σε πρώτη φάση και δεν θα ομογενοποιηθούν στο συνολικό πακέτο ποιότητας, (εκτός εξαιρέσεων), δεδομένου ότι η εφαρμογή ενιαίων κανόνων μέσω του «πακέτου ποιότητας», θα οδηγούσε σε απώλεια της διαφάνειας και της συνεκτικότητας που παρουσιάζει σήμερα ο τομέας οίνου, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο κανονισμού.
Το νέο ευρωπαϊκό σύστημα ποιότητας, θα έχει δύο άξονες:

 • Την επισήμανση των μεταποιημένων προϊόντων
 • Τον ορισμό των βέλτιστων πρακτικών για την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων

Σημείο στο οποίο δόθηκε βαρύτητα από τον εκπρόσωπο της Commission Α. Jurias (Iσπανία), αλλά και από τους experts  της Copa Cogeca, ήταν η εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης της Λισσαβόνας, βάσει των οποίων, η Commission, αποκτά το δικαίωμα άμεσης τροποποίησης των κανονιστικών διατάξεων μέσω των λεγόμενων actes delegués (πράξεις εξουσιοδότησης ή δικαίωμα παρέκκλισης), με βάση τις οποίες εισηγείται τροποποιήσεις (μονομερώς) στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Διαφαινόμενες παρεμβάσεις τις Commission στον τομέα του Οίνου, αφορούν την σύσταση εξειδικευμένων προτύπων σε πεδία όπως:

 • Οινολογικές πρακτικές
 • Ποικιλίες σταφυλιών
 • Επισήμανση
 • Εισαγωγές

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΝΟΥ
Την σημασία δημιουργίας παρατηρητηρίου Οίνου, για την παρακολούθηση όλων των σταδίων της αλυσίδας ανάπτυξης του προϊόντος (τιμές, παραγωγή, κατανάλωση, εισαγωγές , εξαγωγές, τάσεις κλπ.), έχει τονίσει το προεδρείο της Copa Cogeca στην Commission.
Στόχο  της πρότασης αποτελεί η καταγραφή των σταδίων και η αποτύπωση των μεριδίων που νέμoνται  σε κάθε στάδιο στην αλυσίδα ανάπτυξης του προϊόντος, οι πα-ράγοντες που εμπλέκονται από την παραγωγή έως την εμπορία οίνων.  Στην πρόταση αυτή συμφώνησε την επόμενη ημέρα η CEEV (ιδιώτες οινοβιομήχανοι), στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Ομάδας Οίνου, που πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή όλων των εκπροσώπων του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού τομέα και της Commission.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η οριζόντια πρόταση της DG Sanco, που αφορά την πληροφόρηση των κατανα-λωτών για τα συστατικά των διατροφικών προϊόντων έχει εισαχθεί για διάλογο με το Συμβούλιο.  Η Ομάδα εργασίας «Οίνος» μετά από διεξοδική συζήτηση, ζητά την εξαίρεση του κρασιού, από την υποχρέωση αναγραφής των συστατικών, που εμπεριέχονται σ΄αυτό,

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΕΡΓΙΟΓΟΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Από τις 31/12/2010, είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται στις ετικέτες των οίνων δύο συστατικά που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργία: η καζείνη και η αλβουμίνη.  Η απόφαση βασίστηκε στο ότι σήμερα δεν μπορεί ν΄αποδειχθεί ότι οι δύο ουσίες δεν μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις.
Θέση της ομάδας εργασίας ήταν να δοθεί παράταση ενός έτους για την διεξαγω-γή αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιεί ο O.I.V. για το θέμα αυτό.
Με βάση τις παρεμβάσεις που έγιναν από τον τομέα, η προθεσμία αναγραφής των δύο ουσιών παρατάθηκε για το 2012.

ΜΗΤΡΩΟ ΘΕΙΩΔΟΥΣ – ΔΙΟΞΕΙΝΗ ΘΕΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ
Μετά από δυναμικές παρεμβάσεις και σε συνεργασία με τις εθνικές αντιπροσω-πείες, διαφαίνεται ότι αποσύρεται η πρόταση της Commission για σύνταξη Μητρώου θειωδών ουσιών, βάσει του οποίου όλα τα οινοποιεία, έπρεπε να  δηλώσουν την ακριβή περιεκτικότητα θειωδών ουσιών στις ετικέτες των οίνων.
Αντίθετα νέο θέμα έχει ανακύψει βάσει οριζόντιων οδηγιών που προβλέπουν την απαγόρευση χρήσης διοξεινών θεϊκού άλατος, που εφαρμόζονται για τον καθαρισμό εξοπλισμού  και ιδιαίτερα δεξαμενών και βαρελιών.

ΡΟΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΟΑ ΟΙΝΟΥ (Συμβουλευτική 9/2/2011)
Το θέμα προτάθηκε να συζητηθεί από την Commission στο πλαίσιο της Συμβου-λευτικής Ομάδας εργασίας.
Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης στο πλαίσιο της Copa Cogeca, διατυπώθηκε η άποψη ότι η έννοια και οι δομές των Οργανώσεων Παραγωγών είναι διαφοροποιημέ-νες  έντονα ανάμεσα στα κράτη – μέλη, ότι απαιτείται χρονικό διάστημα ώστε να κατα-γραφούν οι υφιστάμενες οργανώσεις, οι δραστηριότητες τους και η ένταξή τους, στο πνεύμα του κανονιστικού πλαισίου.  Με γνώμονα την ίδια αιτιολόγηση, τέθηκε το θέμα και στην Συμβουλευτική Ομάδα, χωρίς να υπάρξει περεταίρω εξέλιξη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΑ ΟΙΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ) ΚΑΤΆΤΑΞΗΣ ΟΙΝΩΝ Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε.
Τα προβλήματα και την ανησυχία τους που ανακύπτουν από την νέα διαδικασία υποβολής αιτημάτων, για την προστασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο των οίνων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. έθεσαν διάφορες αντιπροσωπείες (κυρίως η Ιταλική) σε σχέση με το περιεχόμενο των Τεχνικών Φακέλων και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους (τέλος του 2011).
Η Commission, πρόκειται στα τρία επόμενα έτη, να εξετάσεις όλους τους τεχνι-κούς φακέλους και να εγκρίνει τις υφιστάμενες ονομασίες, ώστε να αποτελέσουν ευρωπαϊκές και όχι εθνικές ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις.
Προκειμένου να διευκολυνθούν τα Κ/Μ η Commission συνέταξε «Οδηγό» για τα επίμαχα σημεία των Τεχνικών Φακέλων ώστε να διευκρινιστούν θέματα όπως:

 • Ο Δεσμός για τους οίνους Π.Ο.Π.
 • Ο Αποδόσεις
 • Οι ποικιλίες – εδαφοκλιματικοί παράγοντες
 • Οι έλεγχοι

Η Copa Cogeca, ήδη  με παρεμβάσεις της είχε επισημάνει την σημασία κάλυ-ψης μέρους του κόστους των ελέγχων, μέσω κοινοτικής χρηματοδότησης, αφού οι Ελεγκτικοί Οργανισμοί κάθε Κ/Μ μέσω των ελέγχων θα επιφορτισθούν με το βάρος της τήρησης των προβλεπόμενων τυπικών και ουσιαστικών παραμέτρων παραγωγής ενός οίνου Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε.  Στο σημείο αυτό τονίσθηκε ότι τυχόν πλημμελείς έλεγχοι,  θα έχουν σαν αποτέλεσμα την απόσυρση της ένδειξης που έχει εγκριθεί από την Commission και την απαγόρευση της κυκλοφορίας της στο εμπόριο.
Μάλιστα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των προβλεπόμενων από την Εθνική νομοθεσία αποδόσεων, ως καθοριστικού παράγοντα για την προστα-σία της ένδειξης. Το  θέμα αυτό θα πρέπει να  απασχολήσει ιδιαίτερα τις ελληνι-κές αρχές δεδομένου ότι, ούτε οργανισμοί ελέγχου έχουν συσταθεί, καθώς επίσης ούτε η υποχρέωση της τήρησης των αποδόσεων στους Π.Ο.Π και τους Π.Γ.Ε., έχει συνειδητοποιηθεί από το σύνολο του κλάδου.
Ιδιαίτερος προβληματισμός υπήρξε για την αναγκαιότητα καθορισμού plafon κόστους παραγωγής για τους οίνους Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε., ώστε η διανομή να είναι συνυπεύθυνη , όταν έχει εξελιχθεί σε καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης των τιμών (Ελλάδα ,  Ιταλία).
Η ιταλική αντιπροσωπεία ζήτησε παράταση της ημερομηνίας υποβολής των Τεχνικών Φακέλων δεδομένου του πλήθους των ενδείξεων που κυκλοφορούν ως Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε.
Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Tελευταία Nέα

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 344 επισκέπτες συνδεδεμένους