Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF

31 Δεκεμβρίου 2010

 

Πρωτοχρονιάτικο δώρο, για τα χειμαζόμενα οινοποιεία

 

Στο ΦΕΚ Β 2015/27 Δεκεμβρίου 2010 χωρίς περιτύλιγμα παρέχεται ένα σημαντικό διπλό δώρο για τα οινοποιεία (κυρίως τα συνεταιριστικά) της χώρας.

Το πρώτο αφορά την παράταση κατά ένα χρόνο της άτοκης χρηματοδότησης για την παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής περιόδου 2009/10 κατά ένα έτος. Αυτό σημαίνει ότι οφειλές ύψους 11,5 εκ.€ μετατίθενται για πληρωμή από 31.12.2010 στις 31.12.2011. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση παρέχει άτοκο δάνειο με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου ύψους 250.000 € για κάθε συνεταιριστική επιχείρηση και 25.000 € για κάθε ιδιωτική οινοποιητική επιχείρηση. Οι λεπτομέρειες χορήγησης θα καθορισθούν με νεότερη απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Όσον αφορά την έγκριση έντοκου δανείου με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου ύψους 25 εκ. €, αναμένεται εξέλιξη εντός  των επομένων ημερών.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2015 27 Δεκεμβρίου 2010

1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τροποποίηση της αριθ. 45955/Β.2161/17−9−2009 (ΦΕΚ

2104/τ. Β΄/29−9−2009) Απόφασης του Υπουργού

Οικονομίας και Οικονομικών. ............................................... 1

Χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων για αγορά ή

παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής της αμπε−

λοοινικής περιόδου 2010−2011. ............................................. 2

Ρύθμιση οφειλών πτηνο−κτηνοτροφικών εκμεταλλεύ−

σεων. ......................................................................................................... 3

Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευ−

στότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας σύμ−

φωνα με το Ν. 3723/2008. ....................................................... 4

Καθορισμός διαδικασίας υποβολής και ελέγχου στοι−

χείων που υποβάλλουν οι αιτούντες για την έντα−

ξή τους στο «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» προ−

μήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του άρθρου

34 του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α΄ 166/22.09.2010). ........... 5

Καθορισμός Λεπτομερειών Εφαρμογής της αριθ.

7730/αρ. απ. 727/13.12.2010 κοινής υπουργικής από−

φασης (ΦΕΚ 1935Β΄/14−12−10), για το Καθεστώς Ενι−

σχύσεων του Μέτρου 144 «Εκμεταλλεύσεις υπό

αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής ορ−

γάνωσης αγοράς» του Άξονα 1 του Προγράμμα−

τος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 –

2013. ............................................... ............................................................ 6

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 59099/Β.2090 (1)

Τροποποίηση της αριθ. 45955/Β.2161/17−9−2009 (ΦΕΚ

2104/τ. Β΄/29−9−2009) Απόφασης του Υπουργού Οι−

κονομίας και Οικονομικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 1 του ν. 128/75 (ΦΕΚ 178/τ. Α΄/28−8−1975) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β. των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ.3 και 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,

γ. του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 1266/1982 (ΦΕΚ 81/τ. Α΄/26−7−1982) «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,

δ. του άρθρου 22 του ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/τ. Α΄/27−11− 1995) «Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού».

2. Την αριθ. 45955/Β.2161/17−9−2009 (ΦΕΚ 2104/τ. Β΄/29−9−2009) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

3.Το αριθ. 303266/18−10−2010 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Την ανάγκη αντιμετώπισης εκτάκτων οικονομικών συνθηκών του αμπελοοινικού τομέα της χώρας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 3 της αριθ. 45955/Β.2161/17−9− 2009 (ΦΕΚ 2104/τ. Β΄/29−9−2009) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως εξής:

Η οφειλόμενη χρεολυτική δόση της 31−12−2010 θα καταβληθεί στις 31−12−2011 με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου καθώς και της διάρκειας επιδότησης επιτοκίου.

Για τις συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν υπαχθεί στην αριθ. 45955/ Β.2161/17−9−2009 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και επιθυμούν να ενταχθούν στις διατάξεις της παρούσας, τίθεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι της 31−3−2011.

Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί, θα βαρύνει το λογαριασμό του ν. 128/75, όπως ισχύει.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 45955/Β.2161/17−9−2009 (ΦΕΚ 2104/τ. Β΄/29−9−2009) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Αριθμ. 59103/Β.2091 (2)

Χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων για αγορά ή παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής της αμπελοοινικής περιόδου 2010−2011.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 1 του ν. 128/75 (ΦΕΚ 178/τ. Α΄/28−8−1975)«περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β. των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ.3 και 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» , γ. του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 1266/1982 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/28−7−1982) «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», δ. του άρθρου 22 του ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/τ. Α΄/27−11− 1995) «Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού». 2. Το αριθ. 303266/18−10−2010 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Την ανάγκη αντιμετώπισης εκτάκτων οικονομικών συνθηκών του αμπελοοινικού τομέα της χώρας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται επιδότηση επιτοκίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν άπαξ από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στις συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές επιχειρήσεις της χώρας για αγορά ή παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής της αμπελοοινικής περιόδου 2010 −2011.

 

Άρθρο 2

Ως επιτόκιο ορίζεται το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) δωδεκάμηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν την έναρξη της περιόδου εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά 30% πλέον εισφοράς του ν. 128/75, όπως ισχύει και θα επιδοτείται

κατά 100% από το λογαριασμό του ν. 128/75, για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Άρθρο 3

Η διάρκεια των ανωτέρω δανείων θα είναι μέχρι της 31−12−2013. Τα δάνεια αυτά θα εξοφλούνται με ισόποσες ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, με πρώτη καταβλητέα δόση την 30−12−2011 και τελευταία την 31−12−2013.

Άρθρο 4

Για τα ανωτέρω δάνεια θα παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2322/1995 όπως ισχύει. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων προς τα πιστωτικά ιδρύματα ορίζεται η 31−3−2011.

Άρθρο 5

Το σύνολο των χορηγουμένων δανείων από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα δεν θα υπερβαίνει συνολικά σε κάθε περίπτωση τα 15 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, το σύνολο των χορηγούμενων δανείων για τις συνεταιριστικές οινοποιητικές επιχειρήσεις δεν θα υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, με ανώτατο όριο τα

250.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ενώ για τις ιδιωτικές οινοποιητικές επιχειρήσεις το σύνολο των χορηγούμενων δανείων δεν θα υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ, με ανώτατο όριο τα 25.000 ανά επιχείρηση.

Κάλυψη δαπάνης

Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί, θα βαρύνει το λογαριασμό του ν. 128/75, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ 23-24 ΜΑΙΟΥ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1. Αμπελουργία και Οινοποιία : «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ» ή «ΜΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΩ» (Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Πρόεδρος ΕΔΟΑΟ - Οινοποιός)

2.Σκοπός , αποδέκτες, όροι και προϋποθέσεις βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της αμπελοκαλλιέργειας στην Ελλάδα (Κώστας Ευσταθίου, Αντιπρόεδρος ΕΔΟΑΟ)

3. Η αμπελοκαλλιέργεια, στον κόσμο, στην Ευρώπη , στην Ελλάδα(Παύλος Καρανικόλας, Αναπληρωτής καθηγητής ΓΠΑ)

4. Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής αμπελουργίας - υφιστάμενη κατάσταση - Συμπεράσματα (Παρασκευάς Κορδοπάτης, Διευθυντής ΚΕΟΣΟΕ)

5. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα οικονομικών αποτελεσμάτων σε διαφορετικές αμπελουργικές ζώνες(Σταμάτης Γεωργάκης, Πρόεδρος ΑΣ Κορωπίου)

6. Πολιτικές γης, δίκαιο διαδοχής, χωροταξικό χρήσεων γης – Το γαλλικό παράδειγμα (Θεόδωρος Γεωργόπουλος , Καθηγητής Πανεπιστημίου Reims, Διευθυντής Σ.Ε.Ο)

7. Χρηματοδότηση και χρηματοδοτικά εργαλεία αγροτικού τομέα (Νικόλαος Ντζιαχρήστας, Commercial Banking Director Τράπεζας Πειραιώς)

8. Πολιτικές δημιουργίας συλλογικών σχημάτων για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών και για την επίτευξη οικονομιών κλίμακος. (Μόσχος Κορασίδης ,Γενικός Διευθυντής ΕΘΕΑΣ)

9. ΖΟΙΝΟΣ ΑΕ, ΕΑΣ Θηραϊκών Προϊόντων, ΑΟΣ Τυρνάβου και ΕΟΣ Σάμου , επιτυχημένα μοντέλα συνεταιρισμών βασισμένα στις ανάγκες των παραγωγών (Θεόδωρος Χαρμπής , Διευθυντής Παραγωγής ΕΟΣ Σάμου)

10. Προϋποθέσεις επιτυχούς ενασχόλησης νέων ανθρώπων με την αμπελουργία (Γιώργος Τσινίδης , Γεωπόνος , MSc Αμπελουργίας Οινοποιίας, Διευθυντής αμπελώνα οινοποιίας Κεχρή)

11. Βιώσιμη εκμετάλλευση οικογενειακού τύπου– χαρακτηριστικά (Χαρούλα Σπινθηροπούλου, Γεωπόνος, Οινολόγος, Δρ Αμπελουργίας)

12. Ανταγωνιστική αμπελουργία (Γραπτή παρέμβαση Γιάννη Βογιατζή, Προέδρου Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου)

13. Έρευνα – καινοτομία- αμπελουργία ακριβείας.  Η εφαρμογή τους στον αμπελουργικό τομέα , θεωρία και πράξη.(Σεραφείμ Θεοχάρης, Δρ. Αμπελουργίας ΑΠΘ)

14. Έρευνα – καινοτομία- αμπελουργία ακριβείας. Η εφαρμογή τους στον αμπελουργικό τομέα , θεωρία και πράξη. (Εμορφίλη Μαυρίδου ,  Χημικός Μηχανικός, MSc Αμπελουργίας Οινολογίας , Κτήμα Άλφα)

15. Αναπτυξιακή αμπελουργία, κλιματική κρίση και ελληνικός αμπελώνας (Μανόλης Σταυρακάκης, Ομότιμος καθηγητής Γ.Π.Α.)

17. Η φιλοσοφία και οι επιδιώξεις της νέας ΚΑΠ 2023-2027 (Νικόλαος Μανέτας, Προϊστάμενος ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ)

18. Tομεακά προγράμματα αμπελοοινικού τομέα, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023 – 2027 (Αλεξάνδρα Πετροπούλου, Προϊσταμένη τμήματος Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων ποτών Υπ.Α.Α.Τρ)

19. Η αξιοποίηση των εργαλείων του Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ, από τον Αμπελοοινικό Τομέα. (Χαράλαμπος Μουλκιώτης ,Στέλεχος Μονάδας Παρακολούθησης Παρεμβάσεων Πυλώνα Ι,ΕΥΕ ΑΕΤΠ)

20. Οικολογικά Σχήματα αντί Πρασινίσματος (Παναγιώτα Παπαλουκοπούλου ,Προϊσταμένη Μονάδας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ΕΥΕ ΑΕΤΠ)

21. Νέοι Γεωργοί (Κλεοπάτρα Πανοπούλου , Στέλεχος Μονάδας Ενισχύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, ΕΥΕ ΠΑΑ)

22. Ομάδες Παραγωγών (Αθανασία Μερεμέτη, Προϊσταμένη Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας, ΕΥΕ ΠΑΑ)

22a. Επιχειρησιακές Ομάδες-Συνεργασία (Αθανασία Μερεμέτη, Προϊσταμένη Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας, ΕΥΕ ΠΑΑ)

23. Σύνοψη συμπερασμάτων Συνεδρίου


Επιστημονική Συνεδρία

Ημερίδα για τον Αττικό αμπελώνα

19/12/2022

Εισήγηση Μάρκου Χρήστου, Προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη, Αναπληρ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Δ. Γραμματικού, ΥΠΑΑΤ

Εισήγηση Σ. Γεωργάκη, Πρόεδρος ΑΟΣ Κορωπίου


Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 192 επισκέπτες συνδεδεμένους