Εκτύπωση
PDF

11 Νοεμβρίου 2010

Αιτήσεις προστασίας υφιστάμενων ονομασιών οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ, από τους οινοποιούς.

Οι υφιστάμενες γεωγραφικές ενδείξεις των ελληνικών οίνων (π.χ. ΠΟΠ Νεμέας ή ΠΓΕ Φλώρινας), θα μπορούν να προστατεύονται από 1/1/2012, ΜΟΝΟΝ εφόσον υποβληθεί αίτηση προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης στο Τμήμα Οίνου της Διεύθυνσης Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων….

Με την αποδοχή της αίτησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι γεωγραφικές ενδείξεις προστατεύονται αυτομάτως σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού εγγράφονται στο Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και των Προστατευομένων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.), ενώ ταυτόχρονα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε την υπ’ αρ. 303297/26.10.2010 εγκύκλιο με οδηγίες προκειμένου, οι οινοπαραγωγοί ή οι συλλογικοί εκπρόσωποι της περιοχής τους να καταθέσουν αιτήσεις προστασίας, για τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται και παράγουν οίνους Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε.
Ακολουθεί η σχετική εγκύκλιος ,καθώς και τα υποδείγματα κατάθεσης «Τεχνικών Φακέλων», που απαιτείται να συνοδεύουν το αίτημα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
Πληροφορίες: Σ. Ρηγάκης,  Δ. Δέδε
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2, 10176 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 2124288, 4287
Fax: 210 5238337
e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Αθήνα    26 /10 / 2010
Αρ. Πρωτ.: 303297
ΠΡΟΣ:   Αποδέκτες  Π. Δ.
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Υπουργού  
κ. Κ. Σκανδαλίδη
2. Γραφείο Υφυπουργού   
κ. Γ. Κουτσούκου
3. Γρ. Γεν. Γραμματέα
κ. Γ. Μπαζώτη
4. ΜΕA Γεωργικό Τμήμα
Rue Jacques De Lalaing 
19-21,  1040 Bruxelles

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την  Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων»

Σκοπός
Με την παρούσα εγκύκλιο και ενόψει έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, καθορίζεται η διαδικασία για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων, στο πλαίσιο των Καν (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου «για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς» και αριθ. 607/2009 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα».

Προστασία υφιστάμενων ενδείξεων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118ιθ του Καν (ΕΚ) αριθ. 1234/07, οι υφιστάμενες προστατευόμενες ονομασίες οίνων, προστατεύονται αυτομάτως και εγγράφονται στο ηλεκτρονικό μητρώο των Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ) και των Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) οίνων.
Η χώρα μας έχει υποχρέωση να διαβιβάσει στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου 2011:
• τους τεχνικούς φακέλους που προβλέπονται στο άρθρο 118γ παραγ. 1 του Καν (ΕΚ) αριθ. 1234/07 και
• τις εθνικές αποφάσεις έγκρισης,
προκειμένου να διατηρηθεί η προστασία τους, διαφορετικά η προστασία χάνεται και η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία διοικητικά μέτρα για την διαγραφή των ονομασιών αυτών από το ηλεκτρονικό μητρώο.

Αίτηση Προστασίας
1. Σύμφωνα με το άρθρο 118ε του Καν (ΕΚ) αριθ. 1234/07, αίτηση προστασίας (συνημμένο Υπόδειγμα Ι) μιας Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης(ΠΟΠ) ή μιας Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης(ΠΓΕ) μπορούν να υποβάλουν :
- μια ομάδα παραγωγών ή
- ένας μεμονωμένος παραγωγός εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που  καθορίζονται στο άρθρο 2 του Καν (ΕΚ) αριθ. 607/09
και μόνο για τους οίνους που παράγουν.

2. Η αίτηση προστασίας συνοδεύεται από Τεχνικό Φάκελο που περιλαμβάνει:
α) την ονομασία που πρέπει να προστατευτεί,
β) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αιτούντος,
γ) ένα ενιαίο έγγραφο (συνημμένο Υπόδειγμα ΙΙ) με σύνοψη της προδιαγραφής του προϊόντος και
δ) την προδιαγραφή του προϊόντος, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:
•  Την ονομασία που πρέπει να προστατευτεί.
•  Περιγραφή του (των) οίνου(-ων) και συγκεκριμένα:
- για οίνους με ονομασία προέλευσης(ΠΟΠ), τα βασικά αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους,
- για οίνους με γεωγραφική ένδειξη(ΠΓΕ), τα βασικά αναλυτικά χαρακτηριστικά τους καθώς και αξιολόγηση ή ένδειξη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους.
• Ενδεχομένως, τις ειδικές οινολογικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του (των) οίνου(-ων), καθώς και τους σχετικούς περιορισμούς για την παραγωγή του (των) οίνου(-ων).
• Την οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής ζώνης.
• Την ανώτατη απόδοση ανά εκτάριο.
• Την ένδειξη της ή των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από τις οποίες προέρχεται(-ονται) ο (οι) οίνος(-οι).
• Τα λεπτομερή στοιχεία από τα οποία συνάγεται ο δεσμός που αναφέρεται στο άρθρο 118β παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 118β παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i).
• Τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που προβλέπονται από κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις ή, εφόσον προβλέπεται από τα κράτη μέλη, από οργάνωση που διαχειρίζεται την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να είναι αντικειμενικές, χωρίς διακρίσεις και σύμφωνες προς το κοινοτικό δίκαιο.
• Το όνομα και τη διεύθυνση των αρχών ή των οργανισμών που ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων των προδιαγραφών του προϊόντος, καθώς και τα συγκεκριμένα καθήκοντά τους.

3. Οι αιτήσεις Προστασίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών της Διεύθυνσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε δύο (2) αντίγραφα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή.
Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2011, προκειμένου να εξεταστούν και στη συνέχεια να διαβιβαστούν από την αρμόδια αρχή στην Επιτροπή, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Αρμόδια Αρχή
Η Δ/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της διαδικασίας υποβολής-εξέτασης και διαβίβασης στην Επιτροπή των τεχνικών φακέλων προστασίας των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των οίνων, έναντι των εθνικών και κοινοτικών οργάνων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Ι
ΑΙΤΗΣΗ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ή ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ

Ημερομηνία παραλαβής (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) …………………………………………..
[συμπληρώνεται από την Επιτροπή]
Αριθμός σελίδων (περιλαμβανόμενης της παρούσας σελίδας) …………………..
Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση ……………………………………….
Αριθμός πρωτοκόλλου ………………………………………………………………..
[συμπληρώνεται από την Επιτροπή]


Αιτών
Όνομα νομικού ή φυσικού προσώπου ……………………………………………..
Πλήρης διεύθυνση …………………………………………………………………….
(οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός και πόλη, χώρα)
Νομικό καθεστώς, μέγεθος και σύνθεση …………………………………………...
(μόνο στην περίπτωση νομικών προσώπων)
Υπηκοότητα ……………………………………………………………………………
Τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία, διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου ……………………….


Ενδιάμεσος φορέας
— Κράτος μέλος (κράτη μέλη) (*)
— Αρχή τρίτης χώρας (*)
[(*) διαγράφεται ότι δεν ισχύει]
Όνομα (ονόματα) του ενδιάμεσου φορέα (φορέων) ……………………………….
Πλήρης διεύθυνση (διευθύνσεις)……………………………………………………..
(οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός και πόλη, χώρα)
Τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία, διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου ………………………..


Ονομασία προς καταχώριση ………………………………………………………
— Ονομασία προέλευσης (*)
— Γεωγραφική ένδειξη (*)
[(*) διαγράφεται ότι δεν ισχύει]
Αποδεικτικά στοιχεία για την παροχή προστασίας στην τρίτη χώρα …………….


Κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων …………………………………………
[σε χωριστό φύλλο]


Προδιαγραφές προϊόντος
Αριθμός σελίδων ………………………………………………………………………
Όνομα υπογράφοντος (υπογραφόντων) ……………………………………………

Υπογραφή (υπογραφές) ………………………………………………………………

 

 

 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΙΙ
ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Ημερομηνία παραλαβής (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) …………………………………………
[συμπληρώνεται από την Επιτροπή]
Αριθμός σελίδων (περιλαμβανόμενης της παρούσας σελίδας) …………………
Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση ……………………………………..
Αριθμός πρωτοκόλλου ………………………………………………………………
[συμπληρώνεται από την Επιτροπή]


Αιτών
Όνομα νομικού ή φυσικού προσώπου ……………………………………………..
Πλήρης διεύθυνση ……………………………………………………………………
(οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός και πόλη, χώρα)
Νομικό καθεστώς ……………………………………………………………………..
(μόνο στην περίπτωση νομικών προσώπων)
Υπηκοότητα …………………………………………………………………………...


Ενδιάμεσος φορέας
— Κράτος μέλος (κράτη μέλη) (*)
— Αρχή τρίτης χώρας (*)
[(*) διαγράφεται ότι δεν ισχύει]
Όνομα (ονόματα) του ενδιάμεσου φορέα (φορέων) ………………………………
Πλήρης διεύθυνση (διευθύνσεις) ……………………………………………………
(οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός και πόλη, χώρα).


Όνομα προς καταχώριση …………………………………………………………
— Ονομασία προέλευσης (*)
— Γεωγραφική ένδειξη (*)
[(*) διαγράφεται ότι δεν ισχύει]
Περιγραφή του οίνου(οίνων) (1) …………………………………………………….
Παραδοσιακές ενδείξεις, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2), οι οποίες συνδέονται με την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη ………………………………………………………………..
Ειδικές οινολογικές πρακτικές (3) ……………………………………………….
Οριοθετημένη περιοχή …………………………………………………………….
Μέγιστη απόδοση (αποδόσεις) ανά εκτάριο ………………………………………
Επιτρεπόμενες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου …………………………..
Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή (4) …………………………………………
Άλλες προϋποθέσεις (3) …………………………………………………………..
Παραπομπή στις προδιαγραφές προϊόντος

(1)Συμπεριλαμβανόμενης αναφοράς στα προϊόντα που καλύπτονται από το άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008.
(2)Άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008.
(3)Προαιρετικό
(4)Περιγράφεται η ιδιαιτερότητα του προϊόντος και της γεωγραφικής περιοχής και ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ των δύο.

 

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Ημερίδα για τον Αττικό αμπελώνα

19/12/2022

Εισήγηση Μάρκου Χρήστου, Προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη, Αναπληρ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Δ. Γραμματικού, ΥΠΑΑΤ

Εισήγηση Σ. Γεωργάκη, Πρόεδρος ΑΟΣ Κορωπίου


Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 238 επισκέπτες συνδεδεμένους