Εκτύπωση
PDF

15 Μαΐου 2019

Ακριβές γαλλικές σαμπάνιες και φθηνοί ιταλικοί χύμα οίνοι και γλεύκη, χαρακτηρίζουν τις ελληνικές εισαγωγές οίνων


Λαμβάνοντας υπόψη την πλέον αναλυτική διαθέσιμη βαθμίδα κωδικών συνδυασμένης  ονοματολογίας, η ΚΕΟΣΟΕ προέβη στην επεξεργασία των δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για τις εισαγωγές οίνων στην Ελλάδα το 2017 και το 2018.

Η πρώτη εικόνα σε γενικό  επίπεδο, δείχνει ποιοτική μεταβολή  των εισαγωγών οίνων στην χώρα μας από το 2017 σε σύγκριση με το 2018, αφού  αυξάνεται η συνολική αξία εισαγωγών κατά 15,32%, ενώ ταυτόχρονα και η εισαγόμενη ποσότητα αυξάνεται αλλά σε μικρότερο ποσοστό κατά 4,20% γεγονός που σημαίνει  εισαγωγή ακριβότερων οίνων.

Η επεξεργασία και η ανάλυση σε επίπεδο κατηγορίας οίνων, μας δίνει σημαντικές πληροφορίες.

 

2017

% σε αξία

2018

% σε αξία

% 2017/2018

EΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ_2017

ΠΟΣΟΤΗΤΑ_ΚΙΛΑ_2017

€/Kg 2017

ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ_2018

ΠΟΣΟΤΗΤΑ_ΚΙΛΑ_2018

€/Kg 2018

 

ΠΟΠ

25,005,656

5,373,458

4.65

68.26

30,063,338

6,820,618

4.41

71.16

20.23

ΠΓΕ

1,897,075

774,997

2.45

5.18

2,203,942

792,411

2.78

5.22

16.18

Ποικιλιακοί

1,764,969

872,343

2.02

4.82

1,602,619

742,998

2.16

3.79

-9.20

Άλλοι

6,045,372

5,870,495

1.03

16.50

5,321,863

4,067,034

1.31

12.60

-11.97

ΓΛΕΥΚΗ

1,919,257

3,864,417

0.50

5.24

3,053,765

5,052,071

0.60

7.23

59.11

ΣΥΝΟΛΟ

36,632,329

16,755,710

2,18

42,245,527

17,475,132

2,41

15.32

 

 

Η πρώτη και σημαντικότερη κατηγορία εισαγόμενων οίνων αφορά το 2018 οίνους με Π.Ο.Π.

Η  αξία των εισαγόμενων Π.Ο.Π. οίνων καταλαμβάνει το 2018 το 71,16% (!!!) της συνολικής αξίας εισαγωγών (2017: 68,28%) αλλά και η εισαγόμενη ποσότητα παρουσιάζει σημαντική αύξηση κατά 26,93% σε σχέση με το 2017, ενώ η αξία εισαγωγής οίνων ΠΟΠ το 2018 αυξήθηκε κατά 20,23%.

Η μέση τιμή εισαγόμενων Π.ΟΠ. οίνων ανέρχεται το 2018 σε 4,41 €/Kg (2017: 4,65 €/kg), τιμή που παραπέμπει σαφώς στην εισαγωγή εμφιαλωμένων οίνων.

Η κατηγορία των Π.Γ.Ε. οίνων καταλαμβάνει το 5,22% τα συνολικής αξίας εισαγωγών το 2018 (2017: 5,17%), χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή στις εισαγόμενες ποσότητες μεταξύ  2018 και 2017, ενώ η μέση τιμή τους ανέρχεται στα 2,78 €/kg to 2018 (2017: 2,45 €/kg). Οι εισαγωγές οίνων με ΠΓΕ παρουσιάζουν αυξητική τάση σε σχέση με το 2017 (+ 16,18%), ως προς την αξία, αλλά σχετική σταθερότητα ως προς τις ποσότητες.

Διαφορετική είναι η εικόνα των εισαγόμενων ποικιλιακών οίνων. Καταλαμβάνουν το 3,79% της συνολικής αξίας εισαγωγών ( 2017: 4,82%) με μέση τιμή τα 2,16 €/kg το 2018 (2017: 2,02 €/kg), ενώ καταγράφουν μείωση στην αξία σε σύγκριση με το 2017 κατά 9,20%.

Η επόμενη μεγάλη κατηγορία εισαγόμενων οίνων μετά τους οίνους ΠΟΠ είναι αυτή των «Άλλων Οίνων» δηλαδή των οίνων χωρίς Γ.Ε. και ποικιλία.

Οι  «Άλλοι Οίνοι»  αντιπροσωπεύουν το 12,60% (2017: 16,50%) της συνολικής αξίας εισαγωγών, αντιπροσωπεύουν όμως το 23,27% των ποσοτήτων το 2018 (2017: 35,03%!!) με μέση τιμή τα 1,31 €/kg (2017: 1,03 €/g), τιμή που παραπέμπει στην εισαγωγή χύμα οίνων.

Εξίσου σημαντική κατηγορία αποτελεί και αυτή των εισαγόμενων γλευκών, που αντιπροσωπεύει το 7,23% της συνολικής αξίας (2017: 5,24%) το 28,91% των εισαγόμενων όγκων (2017: 23,06%) με μέση τιμή τα 0,60€/kg (2017: 0,50 €/kg). Οι εισαγωγές παρουσιάζουν σημαντική αύξηση της αξίας μεταξύ 2017 και 2018 (+59,11%!!!) αλλά και σημαντική αύξηση των ποσοτήτων κατά 30,74%.

Συμπερασματικά η προαναφερθείσα ανάλυση αναδεικνύει την αλματώδη αύξηση, εισαγωγών οίνων διαφορετικής στόχευσης στην ελληνική αγορά, αφενός των οίνων με ΠΟΠ και αφετέρου των «Άλλων οίνων» οι οποίοι μαζί με τα γλεύκη αντανακλούν τις εισαγωγές σε μορφή χύδην. Μάλιστα η αλματώδης αύξηση εισαγωγής της κατηγορίας γλεύκη, πρέπει να συνδυασθεί με νομοθεσία σύμφωνα με την οποία η «τελειοποίηση» του γλεύκους σε οίνο εντός του ελληνικού εδάφους, δίνει τη δυνατότητα της επισήμανσης του «τελικού προϊόντος» ως ελληνικού.

 

Η ανάλυση της σύνθεσης για κάθε κατηγορία εισαγόμενου οίνου μας οδηγεί σε σημαντικές διαπιστώσεις επίσης:

 

 

 

 

 

Εισαγόμενοι οίνοι με  Π.Ο.Π.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1α

Eισαγωγές 2018

ΠΟΠ

ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ_ΚΙΛΑ

€/Kg

% σε αξία

Αφρώδεις

17,686,501

1,678,378

10.54

58.83

Eμφιαλωμένοι

11,476,754

4,707,803

2.44

38.18

Xύμα 2-10 lt

747,343

417,777

1.79

2.49

Xύμα αφρώδη

143,814

14,451

9.95

0.48

Xύμα επανεξαγωγή

0

0

0.00

0.00

Xύμα

8,926

2,209

4.04

0.03

Γλεύκη

 

 

 

 

Σύνολο

30,063,338

6,820,618

4.41

100.00

ΠΙΝΑΚΑΣ 1β

Eισαγωγές 2017

ΠΟΠ

ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ_ΚΙΛΑ

€/Kg

% σε αξία

Αφρώδεις

16,374,138

1,629,560

10.05

65.48

Eμφιαλωμένοι

8,350,087

3,640,920

2.29

33.39

Xύμα 2-10 lt

145,668

85,465

1.70

0.58

Xύμα αφρώδη

121,590

14,799

8.22

0.49

Xύμα επανεξαγωγή

151

5

30.20

0.00

Xύμα

14,022

2,709

5.18

0.06

Γλεύκη

Σύνολο

25,005,656

5,373,458

4.65

1.00

Η διάρθρωση της κατηγορίας των εισαγόμενων Π.Ο.Π. οίνων παρουσιάζει ενδιαφέρον αφού  αυτοί βρίσκονται  πρώτοι στην κατάταξη εισαγωγών, αλλά και εντός της κατηγορίας τους, πρώτοι πλασάρονται οι Αφρώδεις Οίνοι που αντιπροσωπεύουν το 58,83% της αξίας των εισαγόμενων ΠΟΠ Οίνων (2017: 65,48%). Αντιπροσωπεύουν επίσης το 24,60% των εισαγόμενων ποσοτήτων ΠΟΠ (2017: 30,31%) με υψηλή μέση τιμή τα 10,54 €/kg το 2018, (2017: 10,05 €/kg).

Οι εξαγωγές αφρωδών Π.Ο.Π. αυξήθηκαν κατά 7,9% μεταξύ του 2017 και του 2018,  σε αξία. Είναι προφανές  ότι οι εισαγόμενοι ΠΟΠ αφρώδεις καλύπτουν τις  ανάγκες της αγοράς για την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και όχι μόνο.

Συγκεκριμένα οι εισαγωγές καμπανίτη οίνου (Champagne) αντιπροσωπεύουν το 69,5% της  εισαγόμενης αξίας των αφρωδών οίνων.

Δεύτεροι στη σειρά εισαγωγών Π.Ο.Π. οίνων  κατατάσσεται  η κατηγορία των εμφιαλωμένων  ΠΟΠ οίνων  που αντιπροσωπεύουν το 38,18% της αξίας  εισαγωγών οίνων με ΠΟΠ (2017: 33,39%) και εισάγονται με μέση τιμή τα 2,44 €/kg (2017: 2,29 €/kg!!!).  Συγκρινόμενοι με την ελληνική οινοπαραγωγή, οι εισαγόμενοι εμφιαλωμένοι οίνοι   ΠΟΠ αγοράζονται από το εμπόριο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.

Οι υπόλοιπες υποκατηγορίες των εισαγόμενων Π.Ο.Π. οίνων δεν παρουσιάζουνε ενδιαφέρον.

 

 

Εισαγόμενοι οίνοι με  ΠΓΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1γ

Eισαγωγές 2018

ΠΓΕ

ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ_ΚΙΛΑ

€/Kg

% σε αξία

Αφρώδεις

0

0

0.00

0.00

Eμφιαλωμένοι

2,174,091

785,331

2.77

98.65

Xύμα

29,851

7,080

4.22

1.35

Σύνολο

2,203,942

792,411

2.78

100.00

ΠΙΝΑΚΑΣ 1δ

Eισαγωγές 2017

ΠΓΕ

ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ_ΚΙΛΑ

€/Kg

% σε αξία

Αφρώδεις

7,247

5,428

1.34

0.38

Eμφιαλωμένοι

1,865,010

760,873

2.45

98.31

Xύμα

24,818

8,696

2.85

1.31

Σύνολο

1,897,075

774,997

2.45

100.00

 

 

 

Μακράν των εισαγόμενων Π.Ο.Π. οίνων κατατάσσονται οι εισαγόμενοι οίνοι με Π.Γ.Ε. για τους οποίους ως προς τις υποκατηγορίες τους, οι επισημάνσεις αφορούν την χαμηλή τιμή των εισαγόμενων αφρωδών οίνων του 2017, με 1,34 €/kg, το 2018 δεν εμφανίζονται εισαγωγές  αλλά και της κατηγορίας των εμφιαλωμένων (2017: 2,45 €/Kg – 2018: 2,77 €/kg). Bέβαια και για τα δύο έτη η κατηγορία των εμφιαλωμένων (κάτω των 2 lt) αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 98%.

 

Εισαγόμενοι ποικιλιακοί οίνοι

ΠΙΝΑΚΑΣ 1ε

Eισαγωγές 2018

Ποικιλιακοί

ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ_ΚΙΛΑ

€/Kg

% σε αξία

Αφρώδεις

585,595

461,157

1.27

36.54

Eμφιαλωμένοι

1,014,995

281,832

3.60

63.33

Xύμα

2,029

9

225.44

0.13

Σύνολο

1,602,619

742,998

2.16

100.00

ΠΙΝΑΚΑΣ 1ζ

Eισαγωγές 2017

Ποικιλιακοί

ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ_ΚΙΛΑ

€/Kg

% σε αξία

Αφρώδεις

627,361

424,478

1.48

35.55

Eμφιαλωμένοι

1,084,941

374,148

2.90

61.47

Xύμα

52,667

73,717

0.71

2.98

Σύνολο

1,764,969

872,343

2.02

100.00

 

 

Χωρίς ιδιαίτερη σημασία ως προς τον όγκο και την αξία εμφανίζονται οι εισαγωγές των ποικιλιακών οίνων.

Αυτό όμως  που και σε αυτήν την κατηγορία οίνων πρέπει να επισημανθεί είναι η χαμηλή μέση τιμή εισαγωγής των αφρωδών οίνων της κατηγορίας των ποικιλιακών (2017: 1,48 €/kg – 2018: 1,27 €/kg), δεν ισχύει όμως το ίδιο για τις μέσες τιμές των εμφιαλωμένων (2017: 2,90 €/ kg – 2018: 3,60 €/kg).

Οι επισημάνσεις  για τις μέσες τιμές γίνονται αφού το μέσο επίπεδο τιμών των αντίστοιχων οίνων ελληνικής προέλευσης, είναι αρκετά υψηλότερο σε σχέση με τους εισαγόμενους, για τις κατηγορίες των οίνων με Π.Γ.Ε. και ποικιλιακών οίνων, γεγονός το οποίο γίνεται αντιληπτό στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Εισαγόμενοι οίνοι χωρίς ΓΕ και ποικιλία

ΠΙΝΑΚΑΣ 1θ

Eισαγωγές 2017

Άλλοι Οίνοι

ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ_ΚΙΛΑ

€/Kg

% σε αξία

Αφρώδεις

2,209,588

948,566

2.33

36.55

Eμφιαλωμένοι

1,970,332

1,565,867

1.26

32.59

Xύμα 2-10 λτ

145,668

85,465

1.70

2.41

Xύμα

1,719,784

3,270,597

0.53

28.45

Σύνολο

6,045,372

5,870,495

1.03

100.00

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1η

Eισαγωγές 2018

Άλλοι Οίνοι

ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ_ΚΙΛΑ

€/Kg

% σε αξία

Αφρώδεις

2,174,943

1,011,718

2.15

40.87

Eμφιαλωμένοι

1,691,501

757,166

2.23

31.78

Xύμα 2-10 λτ

 

 

0.00

0.00

Xύμα

1,455,419

2,298,150

0.63

27.35

Σύνολο

5,321,863

4,067,034

1.31

100.00

 

 

Τέλος το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά τους εισαγόμενους οίνους με Π.Ο.Π. παρουσιάζει η κατηγορία των «Αλλων οίνων» δηλαδή οίνων χωρίς Γεωγραφική ένδειξη και ποικιλία

Η πρώτη μεγάλη υποκατηγορία των οίνων χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη και ποικιλία  αφορά

τους αφρώδεις οίνους για τους οποίους πρέπει να γίνει μνεία στην χαμηλή μέση τιμή εισαγωγής (2017: 2,33 €/kg – 2018: 2,15 €/kg)

 

H δεύτερη μεγαλύτερη υποκατηγορία των εισαγόμενων οίνων χωρίς Γ.Ε. και ποικιλία (επιτραπέζιοι), είναι αυτή των εισαγόμενων χύμα οίνων η οποία αντιπροσωπεύει το 31,78% της αξίας της κατηγορίας (2017: 28,45%) με ποσότητα που αντιστοιχεί στο 56,50% των συνολικών εισαγωγών το 2018 (2017: 55,70%).

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η μέση τιμή εισαγωγής των χύμα οίνων η οποία ανέρχεται στα 0,63€/kg το 2018 (2017: 0,53 €/kg), καθιστώντας τους άκρως ανταγωνιστικούς συγκριτικά με την εγχώρια  παραγωγή.

Το ίδιο ισχύει και για τους εισαγόμενους εμφιαλωμένους οίνους χωρίς Γ.Ε. και ποικιλία οι οποίοι καταγράφουν σχετικά μικρές αξίες και ποσότητες, όμως εκπλήσσουν ως προς τις μέσες τιμές εισαγωγής, δεδομένου ότι οι τιμές αναφέρονται σε 1000 gr και όχι σε 0,75 Lt συσκευασίες στις οποίες εισάγονται οι εμφιαλωμένοι (κάτω των 2 lt).

Η μέση τιμή εισαγωγής ανήλθε για τους εμφιαλωμένους χωρίς  Γ.Ε. και ποικιλία στα 1,26 €/kg  το 2017 και στα 2,23 € /kg το 2018.

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 54 επισκέπτες συνδεδεμένους