Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF

10 Απριλίου 2019

ΚΕΟΣΟΕ: Νέα μέτρα πλην των ήδη γνωστών εισάγουν οι τροπολογίες του ΕΚ για τον αμπελοοινικό τομέα

Tροποποιήσεις (ΑΜ) και συμβιβαστικές τροπολογίες (CA) της έκθεσης σχετικά με τα Στρατηγικά Σχέδια (υπεύθυνος ευρωβουλευτής Herranz Garcia) και της έκθεσης σχετικά με την Κοινή Οργάνωση Αγοράς (υπεύθυνος ευρωβουλευτής Andrieu) εγκρίθηκαν από την επιτροπή AGRI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 1-2 Απριλίου, μετά την διαβίβαση των κειμένων από την Επιτροπή (Commission) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι τροπολογίες θα συζητηθούν και σε επίπεδο υπουργών Γεωργίας (Συμβούλιο), δεν αναμένεται όμως να επέλθουν σημαντικές μεταβολές.

Στις τροπολογίες στην μετάφραση των οποίων προέβη η ΚΕΟΣΟΕ περιλαμβάνονται επίσης ορισμένες οριζόντιες διατάξεις σχετικά με τον αμπελοοινικό τομέα.

(Στο κείμενο που ακολουθεί με τις τροπολογίες με έντονους χαρακτήρες είναι προσθήκες του Κοινοβουλίου σε σύγκριση με τις προτάσεις της Επιτροπής. Είναι πιθανόνστο άρθρο να ακολουθεί μια επεξηγηματική σημείωσηόταν είναι απαραίτητο).

Περιληπτικά οι μεταβολές που επέρχονται στο σχέδιο κανονισμού για τα Στρατηγικά Σχέδια (σ.σ. τα υποβάλλουν τα Κράτη Μέλη) και για την ενιαία ΚΟΑ, όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα είναι:

α. Στρατηγικά Σχέδια

 • Καθορίζονται οι γενικοί στόχοι των Στρατηγικών Σχεδίων για τον αμπελοοινικό τομέα.
 • Καθορίζονται τα μέτρα του Εθνικού Φακέλου τα οποία χρησιμοποιεί το Κράτος Μέλος για την επίτευξη των Στρατηγικών στόχων.
  Τα νέα μέτρα εκτός των προϋπαρχόντων αφορούν:
 • τη φύτευση αμπέλων σε περιοχές που φθίνει η αμπελοκαλλιέργεια
 • την έρευνα και την πειραματική παραγωγή
 • δράσεις για τη μείωση των φυτοφαρμάκων
 • δράσεις για την αλλαγή συστημάτων καλλιέργειας με πιο βιώσιμο τρόπο
 • επενδύσεις για την αντιμετώπιση κλιματικών κινδύνων
 • επενδύσεις για την αξιοποίηση υπολειμμάτων οινοποιίας
 • σύσταση Ταμείων Αλληλοβοηθείας για τη διαχείριση του νερού, τη βιολογική και ολοκληρωμένη παραγωγή, την διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου, τη βελτίωση της ανθεκτικότητας σε ασθένειες, τη μείωση των αποβλήτων

 

Το Κοινοβούλιο αποφάσισε να ορίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ποσοστό των δαπανών που προορίζονται για περιβαλλοντικές δράσεις στο 5%. Η Επιτροπή πρότεινε να επιτραπεί στα Κράτη Μέλη να αποφασίσουν.

 

β. Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Ακολουθούν οι αλλαγές που επέρχονται:

ü   Το σύστημα χορήγησης Αδειών Φύτευσης θα εφαρμόζεται έως το 2050 με ανασκόπηση κάθε 10 χρόνια

ü   δεν χορηγούνται Άδειες Φύτευσης για την παραγωγή χυμού σταφυλιών και το σύστημα δεν εφαρμόζεται όταν οι αμπελώνες προορίζονται για πειραματικούς σκοπούς ή μητρικές φυτείες

ü   εισάγεται κριτήριο προτεραιότητας για την χορήγηση Αδειών Φύτευσης σε περιοχές που η άμπελος συμβάλλει στη διατήρηση γενετικών πόρων

ü   παραμένει το καθεστώς των απαγορεύσεων για φύτευση δυειδικών ποικιλιών. Κατά παρέκκλιση επιτρέπεται η αναφύτευση του είδους Vitislabruscaεφόσον δεν αυξάνεται η έκταση, για λόγους περιβαλλοντικών ανησυχιών.

ü   οι οίνοι ΠΟΠ δε μπορούν να παράγουν αποαλκοολωμένους ή μερικώς αποαλκοολωμένους οίνους, ούτε να παράγονται από διασταυρώσεις εκτός είδους Vitisvinifera.

ü   ορίζεται η υποχρέωση επισήμανσης της ενεργειακής αξίας σε Kcal, στις ετικέτες των οίνων

ü   ορίζεται η αναγραφή καταλόγου συστατικών των οίνων είτε στις ετικέτες των οίνων, είτε σε άλλα μέσα (διαδίκτυο)

ü   δημιουργούνται δυο νέες κατηγορίες οίνων, δηλαδή ο αλκοολωμένος οίνος και ο εν μέρει αποαλκοολωμένος οίνος

ü   θεσπίζεται η δημιουργία παρατηρητηρίου αγοράς οίνου, για την ενημέρωση των οινοποιητικών επιχειρήσεων, αλλά και για την έγκαιρη προειδοποίηση για την πρόληψη κρίσεων που προέρχονται από την έντονη διακύμανση των τιμών στην αγορά οίνου

ü   θεσπίζεται σύστημα επιδοτούμενης μείωσης του προσφερόμενου όγκου οίνων, σε περίπτωση σοβαρών ανισορροπιών στην αγορά. Μάλιστα προβλέπονται ποινές στους παραγωγούς που θα παράξουν πλεονασματικά, την περίοδο που ισχύει το σύστημα μείωση των προσφερόμενων όγκων. Προτείνοντες φορείς είναι οι συνεταιρισμοί και οι επαγγελματικές τους οργανώσεις, όπως η ΚΕΟΣΟΕ. 

Οι διατάξεις για την επισήμανση, της διατροφικής αξίας (θερμίδες) των οίνων θα ισχύσουν 18 μήνες μετά την ψήφιση του κανονισμού της Ενιαίας ΚΟΑ, ενώ οι διατάξεις για την επισήμανση των συστατικών θα ισχύσουν 18 μήνες μετά την ψήφιση της σχετικής κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, από την Commission.

Αξιολόγηση των τελικών εκθέσεων της επιτροπής AGRI σχετικά με τις προτάσεις της ΚΓΠ

 

ΚΓΠ / Στρατηγικά σχέδια

CA8                             Άρθρο 51 - Στόχοι στον αμπελοοινικό τομέα

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 για τους γενικούς στόχους, τα κράτη μέλη επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους στον αμπελοοινικό τομέα:

(α) τη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των οινοπαραγωγών της Ένωσης [...] ·

(αα) που συμβάλλουν στην άμβλυνση της αλλαγής του κλίματος και στην προσαρμογή και στη βελτίωση των βιώσιμων συστημάτων παραγωγής και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης [...] ·

β) τη βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων του οίνου της Ένωσης και επίσης στην προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και στην αύξηση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητάς τους [...] ·

γ) τη συμβολή στην αποκατάσταση της ισορροπίας της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά οίνου της Ένωσης, προκειμένου να αποφευχθούν οι κρίσεις της αγοράς ·[...].

γα) με τη βελτίωση της συγκέντρωσης της προσφοράς [...] ·

δ) τη συμβολή στη διασφάλιση των εισοδημάτων των παραγωγών οίνου της Ένωσης, όταν υφίστανται ζημίες ως συνέπεια φυσικών καταστροφών [...] ·

ε) την αύξηση της εμπορευσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των αμπελοοινικών προϊόντων της Ένωσης, ιδίως με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, μεθόδων και τεχνολογιών [...] ·

στ) τη χρήση υποπροϊόντων οινοποιίας και των υπολειμμάτων για βιομηχανικούς και ενεργειακούς ή αγρονομικούς σκοπούς [...] ·

ζ) τη συμβολή στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου και σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της Ένωσης για τον οίνο · [...].

η) τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αμπελοοινικών προϊόντων της Ένωσης σε τρίτες χώρες , συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος, της διαφοροποίησης και της ενοποίησης των αγορών οίνου · [...].

(I) τη συμβολή στην αύξηση της προσαρμοστικότητας των παραγωγών έναντι των διακυμάνσεων της αγοράς [...] .

( iα ) ώστε να εξασφαλισθεί η οικονομική βιωσιμότητα και η αποδοτικότητα της αμπελουργίας σε περιοχές με σημαντικούς φυσικούς περιορισμούς, απότομες περιοχές και λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές · [...] .

 

 

 

CA8                             Άρθρο 52 - Είδη παρέμβασης στον αμπελοοινικό τομέα

(1) Για κάθε στόχο που επιλέγεται μεταξύ των στόχων του άρθρου 51, τα κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μορφές παρέμβασης:

α) αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων, [...] ·

(αα) φύτευση αμπέλων [...] , σε παραδοσιακές αμπελουργικές περιοχές που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, [...] ·

(αβ) έρευνα, πειραματική παραγωγή και άλλα μέτρα, [...] ·

αγ) δράσεις για τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων ·

αδ) δράσεις για τη μείωση της ανάληψης κινδύνου για τους οινοπαραγωγούς που αναλαμβάνουν να αλλάξουν ριζικά τις πρακτικές τους και το σύστημά τους για την παραγωγή τους με πιο βιώσιμο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης διαρθρωτικής και βιολογικής ποικιλομορφίας ·

β) ενσώματες και άυλες επενδύσεις [... ] · οι επενδύσεις αυτές μπορούν να αποσκοπούν στην προστασία των αμπελώνων από τους κλιματικούς κινδύνους και στην προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων στις νέες νομικές απαιτήσεις της Ένωσης ·

γ) πρώιμη συγκομιδή [...] ·

δ) ασφάλιση συγκομιδής έναντι απώλειας εισοδήματος συνεπεία δυσμενών κλιματικών συμβάντων [...] ·

ε) ενσώματες και άυλες επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και την καινοτομία [...] , ή / που συμβάλλουν στην προσαρμογή της αλλαγής του κλίματος ·

στ) απόσταξη υποπροϊόντων της οινοποίησης [...] ·

(στ α) ενσώματες και άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και διαδικασίες μεθανοποίησης και λιπασματοποίησης των υπολειμμάτων της οινοποίησης ·

ζ) δράσεις ενημέρωσης σχετικά με τους οίνους της Ένωσης που διεξάγονται στα κράτη μέλη, οι οποίες ενθαρρύνουν την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου ή προωθούν συστήματα ποιότητας της Ένωσης που καλύπτουν τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις ·

ζα) δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την αγορά, όπως οι οικονομικές και κανονιστικές μελέτες σχετικά με τις υφιστάμενες αγορές, καθώς και οι δράσεις προώθησης του οινοτουρισμού, προκειμένου να ενισχυθεί η φήμη των ευρωπαϊκών αμπελώνων ·

η) προώθηση και επικοινωνία σε τρίτες χώρες, που συνίστανται σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις και δραστηριότητες με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αμπελοοινικού τομέα και το άνοιγμα, διαφοροποίηση ή ενοποίηση των αγορών : [...]

( i ) προσωρινή και φθίνουσα βοήθεια για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών για τη σύσταση ταμείων αλληλοβοηθείας για:

( iα ) δράσεις για τη βελτίωση της χρήσης και διαχείρισης του νερού ·

( i β) βιολογική παραγωγή ·

( i γ) ολοκληρωμένη παραγωγή ·

( i δ) ακρίβεια ή ψηφιοποιημένη παραγωγή ·

(I ε) διατήρηση του εδάφους και την ενίσχυση του (οργανικού) άνθρακα στο έδαφος

(I στ) τη δημιουργία ή τη διατήρηση των οικοτόπων ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα ή τη διατήρηση του τοπίου, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των ιστορικών χαρακτηριστικών του

(I ζ) τη βελτίωση της ανθεκτικότητας σε παράσιτα και ασθένειες της αμπέλου

(I η) τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων.

Τα μέτρα προώθησης που αναφέρονται στο στοιχείο η) της παρούσας παραγράφου ισχύουν μόνο για τους οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή οίνους με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου.

(2) Τα κράτη μέλη στηρίζουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ την επιλογή των στόχων και των τύπων παρέμβασης στον αμπελοοινικό τομέα. Εντός των επιλεγμένων τύπων παρέμβασης, ορίζουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ειδικές διατάξεις για τις δράσεις ενημέρωσης και προώθησης από τους φορείς διαχείρισης (επιχειρήσεις)των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων, εξ ονόματος όλων των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, ιδίως όσον αφορά τη μέγιστη διάρκεια των δράσεων . [...]

CA8                             Άρθρο 54 - Ειδικοί δημοσιονομικοί κανόνες

(4) Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εξασφαλίζουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ότι τουλάχιστον το 5% των δαπανών προορίζεται για την επίτευξη των στόχων υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, της προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, της βελτίωσης της βιωσιμότητας των συστημάτων και των διαδικασιών παραγωγής, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της παγκόσμιας ενεργειακής απόδοσης στον αμπελοοινικό τομέα , σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στα στοιχεία αα), β) και στ) του άρθρου 51 .

(4α) Όλα τα προγράμματα που έχουν εγκριθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 έως την προγραμματισμένη ημερομηνία για την ολοκλήρωσή τους.

Το Κοινοβούλιο αποφάσισε να ορίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ποσοστό των δαπανών που προορίζονται για περιβαλλοντικές δράσεις. Η Επιτροπή πρότεινε να επιτραπεί στα κράτη μέλη να αποφασίσουν.

 


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ

Κ ΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ [ΚΑΝ(ΕΕ) 1308/2013]

CA8                             Άρθρο 61 - Διάρκεια

Το καθεστώς των αδειών φύτευσης για αμπελοκαλλιέργειες που θεσπίζεται στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2050 , με ανασκόπηση που θα διενεργείται από την Επιτροπή ανά δεκαετία και για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2023 για την αξιολόγηση της λειτουργίας του καθεστώτος και, κατά περίπτωση, υποβάλλει προτάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

Το σύστημα αδειοδότησης παρατείνεται έως το 2050 με ανασκόπηση κάθε 10 χρόνια, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του.

CA9                             Άρθρο 62 - Άδειες

[...] (4) Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στη φύτευση ή την αναφύτευση περιοχών που προορίζονται για πειραματικούς σκοπούς ή σε φυτώρια μοσχευμάτων, στη φύτευση ή την αναφύτευση περιοχών των οποίων τα προϊόντα αμπέλου προορίζονται αποκλειστικά για την παραγωγή χυμού σταφυλιών , ο οίνος ή τα προϊόντα αμπέλου προορίζονται αποκλειστικά για την κατανάλωση από το νοικοκυριό του αμπελουργού ή για τις νέες εκτάσεις που οφείλονται σε υποχρεωτικές αγορές δημοσίου συμφέροντος βάσει του εθνικού δικαίου.

Το άρθρο αυτό αποκλείει ρητά τις αμπελουργικές εκτάσεις για την παραγωγή χυμού από το σύστημα αδειοδότησης. Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν τον συγκεκριμένο προορισμό του αμπελώνα.

 

Άρθρο 63 - Μηχανισμός διασφάλισης για τις νέες φυτεύσεις

(3) Οιοσδήποτε από τους περιορισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 συμβάλλει στην ομαλή ανάπτυξη των φυτεύσεων αμπέλου, καθορίζεται πάνω από 0% και δικαιολογείται από έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους ειδικούς λόγους: [...]

β) την ανάγκη να αποφευχθεί ένας αποδεδειγμένος κίνδυνος σημαντικής υποτίμησης μιας συγκεκριμένης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή μιας προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ·

( βα ) την επιθυμία να συμβάλει στην ανάπτυξη των εν λόγω προϊόντων, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητά τους. [...]

(3α) Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία ρυθμιστικά μέτρα για να αποφευχθεί η καταστρατήγηση από τους φορείς εκμετάλλευσης των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3. [...]

(4β) Οι άδειες που υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο μπορούν να εκδίδονται από τα κράτη μέλη για φυτεύσεις που προορίζονται για τη διατήρηση των γενετικών πόρων της αμπέλου.

CA10                             Άρθρο 64 - Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις

Τα κράτη μέλη μπορούν, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο να εφαρμόζουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια επιλεξιμότητας: [...]

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας μπορούν να εφαρμοστούν σε περιφερειακό επίπεδο και όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο. Αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοσμένη προσέγγιση με βάση την τοπική πραγματικότητα. Εντούτοις, κινδυνεύει επίσης να δημιουργήσει αποκλίσεις μεταξύ των περιοχών.

[...] κριτήρια προτεραιότητας:

β) περιοχές στις οποίες οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος ή στη διατήρηση των γενετικών πόρων της αμπέλου ·

στ) εκτάσεις που πρόκειται να φυτευτούν, οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εκμετάλλευσης σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο · [...]

Τα δύο αυτά κριτήρια προτεραιότητας ελαφρώς τροποποιήθηκαν, αλλά δεν προβλέπεται καμία σημαντική επίπτωση.

(2β) Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν τα αναγκαία ρυθμιστικά μέτρα για να αποτρέψουν την καταστρατήγηση από τους φορείς εκμετάλλευσης των περιοριστικών κριτηρίων που εφαρμόζουν σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 2α.

(3α) Εάν υπάρχει περιορισμός σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 2 στοιχείο β) σε περιφερειακό επίπεδο, μπορούν να εφαρμοστούν κριτήρια προτεραιότητας και επιλεξιμότητας σε αυτό το επίπεδο τα οποία θεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 64.

CA12                             Άρθρο 81 - Ποικιλίες αμπέλου

(2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη ταξινομούν τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που επιτρέπεται να φυτεύονται, να αναφυτεύονται ή να εμβολιάζονται στα εδάφη τους για τους σκοπούς της οινοποίησης. Τα κράτη μέλη μπορούν να ταξινομούν τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου όταν:

α) η συγκεκριμένη ποικιλία ανήκει στο είδος Vitis viniferaή η συγκεκριμένη ποικιλία προέρχεται από διασταύρωση μεταξύ του είδους Vitis viniferaκαι άλλων ειδών του γένους Vitis .

β) η ποικιλία δεν είναι μία από τις ακόλουθες: Νoah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clintonκαι Herbemont . [...]

Το άρθρο παρέμεινε ως είχε.

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την αναφύτευση του Vitis Labruscaή τις ποικιλίες του δεύτερου εδαφίου στοιχείο β) σε υφιστάμενους ιστορικούς αμπελώνες, εφόσον η υπάρχουσα φυτεμένη επιφάνεια δεν αυξάνεται.

Αυτός ο συμβιβασμός ήταν απαραίτητος για να ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Όταν μια ποικιλία οινοποιήσιμων σταφυλιών διαγράφεται από την ταξινόμηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η εκρίζωση της ποικιλίας αυτής πραγματοποιείται εντός 15 ετών από τη διαγραφή της.

CA13                             Άρθρο 93 - Ορισμοί (ΓΕ)

[...] «ονομασία προέλευσης»: το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, μιας χώρας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1:

(I) του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει τους φυσικούς παράγοντες και, ενδεχομένως, ανθρώπινους παράγοντες.

ii)  τα προϊόντα είναι  καταγωγής συγκεκριμένου τόπου, περιοχής ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χώρας ·

iii) παράγονται από σταφύλια που προέρχονται αποκλειστικά από τη γεωγραφική αυτή περιοχή ·

iv) η παραγωγή των οποίων πραγματοποιείται στη γεωγραφική αυτή περιοχή · και

v) που λαμβάνονται από ποικιλίες αμπέλου που ανήκουν στο Vitis vinifera ή από διασταύρωση μεταξύ του Vitis vinifera και άλλων ειδών του γένους Vitis

( va ) οι οποίες μπορούν να παράγουν «μερικώς αποαλκοολωμένους» ή «αποαλκοολωμένους οίνους» όπως αναφέρεται στα σημεία 18 και 19 του μέρους IIτου παραρτήματος VII. [...]

Μόνο τα υβρίδια Vitis viniferaγίνονται αποδεκτά σε ΠΟΠ ( δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το είδος Labruscaκαι άλλα είδη του γένους Vitis ). Διευκρινίζεται ότι οι αποαλκοολωμένοι οίνοι δεν μπορούν να φέρουν ένδειξη ΠΟΠ: δεν προβλέπεται παρόμοιος περιορισμός για τους ΠΓΕ.

Άρθρο 94 - Αίτηση προστασίας

Οι λεπτομέρειες που αναφέρουν τη σχέση που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημείο i ) ή, ανάλογα με την περίπτωση, στο άρθρο 93 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i ):

(I) όσον αφορά την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, η σχέση μεταξύ της ποιότητας ή των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του γεωγραφικού περιβάλλοντος που αναφέρεται στο άρθρο 93 (1) (α) (i), οι λεπτομέρειες σχετικά με τους ανθρώπινους παράγοντες του γεωγραφικού αυτού περιβάλλοντος μπορούν, κατά περίπτωση, να περιορίζονται σε περιγραφή της διαχείρισης του εδάφους και του τοπίου, των καλλιεργητικών πρακτικών ή άλλης σχετικής ανθρώπινης συμβολής στη διατήρηση των φυσικών παραγόντων του γεωγραφικού περιβάλλοντος που αναφέρονται στο άρθρο 93, (1).

ii) όσον αφορά μια προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, τη σχέση μεταξύ μιας συγκεκριμένης ποιότητας, της φήμης ή άλλου χαρακτηριστικού του προϊόντος και της γεωγραφικής προέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2 · "

CA14α                             Άρθρο 103 - Προστασία

(2) Μια προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και μια προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, καθώς και ο οίνος που χρησιμοποιεί αυτή την προστατευόμενη ονομασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος, προστατεύονται έναντι:

α) οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης εμπορικής χρήσης αυτής της προστατευόμενης ονομασίας: [...]

ii) στο μέτρο που η χρήση αυτή εκμεταλλεύεται, αφαιρεί ή καταστρέφει τη φήμη μιας ονομασίας προέλευσης ή μιας γεωγραφικής ένδειξης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μιας καταχωρημένης ονομασίας ως συστατικού ·

(β) οποιαδήποτε κατάχρηση, απομίμηση ή υπενθύμιση, ακόμη και αν υποδεικνύεται η πραγματική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή εάν η προστατευόμενη ονομασία μεταφράζεται,  ή μεταγράφεται ή συνοδεύεται από μια έκφραση όπως "στυλ", "τύπος", "μέθοδος "," όπως παράγεται από "," απομίμηση "," γεύση "," παρόμοια "ή παρόμοια , συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των εν λόγω καταχωριμένων ονομασιών ως συστατικών . [...]

(δα) οποιαδήποτε ένδειξη, κακή πίστη, ενός ονόματος τομέα που είναι παρόμοιο ή που μπορεί να συγχέεται, πλήρως ή μερικώς, με προστατευόμενη ονομασία.

Η χρήση παραλλαγών στις Γεωγραφικές ενδείξεις που χρησιμοποιούνται ως συστατικά είναι περιορισμένη.

 

CA17                             Άρθρο 119 - Υποχρεωτικά στοιχεία

(1) Η επισήμανση και η παρουσίαση των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημαVIIμέρος ΙΙ σημεία 1 έως 11, 13, 15, 16, 18 και 19 και διατίθενται στο εμπόριο στην Ένωση ή για εξαγωγή περιέχουν τα ακόλουθα υποχρεωτικά στοιχεία:

( ζα ) τη διατροφική δήλωση, η περιεκτικότητα της οποίας μπορεί να περιορίζεται μόνο στην ενεργειακή αξία · και

( ζβ ) τον κατάλογο των συστατικών · [...]

(3α) Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της παραγράφου 1, στοιχείο ζα , η ενεργειακή αξία είναι:

(α) αυτή που εκφράζεται με αριθμούς και λέξεις ή σύμβολα, και ιδίως το σύμβολο (E) για την ενέργεια.

β) υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον συντελεστή μετατροπής που αναφέρεται στο παράρτημα XIVτου κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

(γ) που εκφράζεται με τη μορφή μέσων τιμών σε kcalμε βάση:

(I) ανάλυση του παραγωγού του κρασιού ή

(ii) υπολογισμό από γενικώς καθιερωμένα και αποδεκτά δεδομένα με βάση τις μέσες τιμές των τυπικών χαρακτηριστικών των οίνων.

(δ) εκφραζόμενη ανά 100 ml. Επιπλέον, μπορεί να εκφράζεται ανά μονάδα κατανάλωσης, αναγνωρίσιμη εύκολα από τον καταναλωτή, υπό τον όρο ότι η χρησιμοποιούμενη μονάδα προσδιορίζεται ποσοτικά στην ετικέτα και ότι αναφέρεται ο αριθμός μονάδων που περιέχονται στη συσκευασία.

(3β) Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο ζβ της παραγράφου 1, ο κατάλογος των συστατικών μπορεί επίσης να παρέχεται με άλλα μέσα εκτός από την ετικέτα που τοποθετείται στη φιάλη ή σε οποιοδήποτε άλλο τύπο δοχείου, υπό τον όρο ότι αναφέρεται σαφής και άμεση σύνδεση στην ετικέτα. Μπορεί να μην εμφανίζεται μαζί με άλλες πληροφορίες που προορίζονται για σκοπούς πωλήσεων ή μάρκετινγκ.

Άρθρο 120 - Προαιρετικά στοιχεία

1. Επισήμανση και παρουσίαση των προϊόντων που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 11, 13, 15 και 16, 18 και 19 του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος VIIμπορούν, ιδίως, να περιέχουν τα ακόλουθα προαιρετικά στοιχεία: [...] στ α) όροι σχετικά με τη διατήρηση των γενετικών πόρων της αμπέλου ·

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII / ΜΕΡΟΣ II - Κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων

18) «Αποαλκοολωμένος» οίνοςή «απο-αλκοολωμένο (ακολουθούμενο από το όνομα της κατηγορίας αμπελοοινικού προϊόντος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του), το προϊόν που: [...]

19) "Μερικώς αποαλκοολωμένος οίνος "ή" εν μέρει  αποαλκοολωμένο " (ακολουθείται από το όνομα της κατηγορίας προϊόντος αμπέλου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του)": το προϊόν το οποίο: [...]

Το Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει τη δημιουργία αυτών των δύο νέων κατηγοριών υπό τους ίδιους όρους που καθορίζει η πρόταση της Επιτροπής.

CA35                             Άρθρο 218α - Παρατηρητήριο των γεωργικών αγορών της ΕΕ

(1) Προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων διατροφής, να διαφωτιστούν οι επιλογές των οικονομικών φορέων και όλων των δημόσιων αρχών και να διευκολυνθεί ο προσδιορισμός και η καταγραφή των εξελίξεων της αγοράς, η Επιτροπή συγκροτεί παρατηρητήριο γεωργικών αγορών της ΕΕ.

(2) Το Παρατηρητήριο καλύπτει τουλάχιστον τους ακόλουθους γεωργικούς τομείς όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1: [...]

ε) οίνος · [..]

(3) Το Παρατηρητήριο συλλέγει τα στατιστικά στοιχεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παραγωγή αναλύσεων και μελέτες σχετικά με:

α) παραγωγή και προμήθειες

β) τους μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών και, στο μέτρο του δυνατού, τα περιθώρια κέρδους σε όλα τα γεωργικά προϊόντα της διατροφικής αλυσίδας εφοδιασμού στην Ένωση και στα κράτη μέλη ·

γ) τις τάσεις των τιμών και, στο μέτρο του δυνατού, τα περιθώρια κέρδους σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων της Ένωσης και των κρατών μελών και σε όλους τους τομείς της γεωργίας και των γεωργικών προϊόντων διατροφής ·

δ) βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προβλέψεις της αγοράς ·

ε) τις τάσεις στις εισαγωγές και εξαγωγές γεωργικών προϊόντων, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των δασμών και τις ποσοστώσεις για την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων στην επικράτεια της Ένωσης .

Το Παρατηρητήριο καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις που περιέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρώτη υποπαράγραφο και τις διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(4) Τα κράτη μέλη συλλέγουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 από τις γεωργικές επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων ή άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και το διαβιβάζει στο Παρατηρητήριο.

Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και το Παρατηρητήριο εξασφαλίζει ότι οι συγκεκριμένες τιμές ή ονόματα μεμονωμένων οικονομικών φορέων δεν δημοσιεύονται.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση συστήματος κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων προκειμένου να εφαρμοστεί αυτό το άρθρο.Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 229 παράγραφος 2.

Το Κοινοβούλιο επιθυμεί πάγια τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου της Αγοράς.

Άρθρο 218β - Μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης

(1) Το Παρατηρητήριο, το οποίο συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 218α, θεσπίζει μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης και όρια προειδοποίησης, κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, όταν σημειώνεται υπέρβαση του σχετικού κατώτατου ορίου συναγερμού, που απειλεί με διαταραχές την αγορά που προκαλούνται, ιδίως , λόγω σημαντικών αυξήσεων ή μειώσεων τιμών στις εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές ή από άλλα γεγονότα ή περιστάσεις που έχουν παρόμοια αποτελέσματα.

Τα κατώτατα όρια συναγερμού καθορίζονται:

α) όταν η σταθμισμένη μέση τιμή αγοράς είναι μικρότερη από [XX%] της μέσης τιμής για [X] διαδοχικές εβδομάδες μετά την κατάργηση της υψηλότερης και της χαμηλότερης αναφοράς για εβδομαδιαίες τιμές ή [Χ] διαδοχικούς μήνες για μηνιαία τιμή.

β) όταν η μέση σταθμισμένη τιμή αγοράς υπερβαίνει το [XX%] της μέσης τιμής για [X] συνεχείς εβδομάδες μετά την κατάργηση της υψηλότερης και της χαμηλότερης αναφοράς για εβδομαδιαίες τιμές ή για [Χ] διαδοχικούς μήνες για μηνιαία τιμή.

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εντός μέγιστης προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του Παρατηρητηρίου, την κατάσταση της αγοράς του υπό εξέταση προϊόντος, τα αίτια των διαταραχών της αγοράς και, ενδεχομένως, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ιδίως εκείνα που προβλέπονται στο κεφάλαιο 1 του τίτλου Ι του μέρους ΙΙ του παρόντος κανονισμού ή / και στα άρθρα 219, 219α, 220, 221 και 222 ή αιτιολογούν τη μη λήψη τέτοιων μέτρων.

Τα Παρατηρητήρια θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρών ανισορροπιών στην αγορά. Η Επιτροπή θα ενημερώσει στη συνέχεια το Κοινοβούλιο και, ενδεχομένως,θα προτείνει μέτρα.

CA37                             Άρθρο 219α - Σύστημα μείωσης του όγκου

(1) Σε περίπτωση σοβαρών ανισορροπιών στην αγορά και υπό την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι τεχνικές παραγωγής, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227 συμπληρώνοντας τον παρόντα κανονισμό χορηγώντας ενισχύσεις στους παραγωγούς ενός τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 (2), οι οποίοι για ορισμένο χρονικό διάστημα μειώνουν την παράδοση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και κατάλληλη εφαρμογή του εν λόγω συστήματος, η κατ 'εξουσιοδότηση πράξη θεσπίζει:

α) τον μέγιστο συνολικό όγκο ή ποσότητα παράδοσης που πρέπει να μειωθεί σε επίπεδο Ένωσης στο πλαίσιο του καθεστώτος μείωσης ·

β) τη διάρκεια της περιόδου μείωσης και, ενδεχομένως, την παράτασή της ·

γ) το ποσό της ενίσχυσης σύμφωνα με τον μειωμένο όγκο ή ποσότητα και τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς ·

δ) τα κριτήρια για την αποδοχή των αιτήσεων ενίσχυσης και την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης ·

ε) τους ειδικούς όρους εφαρμογής του παρόντος καθεστώτος.

(2) Η ενίσχυση χορηγείται με βάση την αρχή της αίτησης των παραγωγών που υποβάλλεται στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι οι παραγωγοί, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που καθορίζει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι οι αιτήσεις για τη μείωση πρέπει να υποβάλλονται για λογαριασμό των παραγωγών από αναγνωρισμένους οργανισμούς ή από συνεταιρισμούς που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή / και από μεμονωμένους παραγωγούς. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ενίσχυση διαβιβάζεται πλήρως στους παραγωγούς που έχουν μειώσει αποτελεσματικά την παράδοσή τους.

Σε περίπτωση ανισορροπιών της αγοράς, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις με στόχο τη μείωση του όγκου της προσφοράς.

CA38                             Άρθρο 219β - Μέτρα για τη σταθεροποίηση της παραγωγής σε περιόδους σοβαρών διαταραχών της αγοράς

(1) Όταν η Επιτροπή έχει εκδώσει κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 219α, σε περίπτωση που οι σοβαρές ανισορροπίες στην αγορά ενδέχεται να συνεχιστούν ή να υποβαθμιστούν, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227 συμπληρώνοντας τον παρόντα κανονισμό, συμπληρώνει επίσης τα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 219α επιβάλλοντας πρόστιμα σε όλους τους παραγωγούς ενός τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, οι οποίοι αυξάνουν την παράδοσή τους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους:

(α) κατά την ίδια περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 219α, σε δεόντως αιτιολογημένα σημαντική ·

β) σε μια νέα περίοδο μείωσης εάν η συμμετοχή των παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 219α δεν επαρκεί για την επανεξισορρόπηση της αγοράς ·

(2) Κατά την έναρξη του μέτρου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις του κόστους παραγωγής, ιδίως το κόστος των εισροών.

(3) Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και κατάλληλη εφαρμογή του εν λόγω καθεστώτος, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 227, κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζουν:

α) το ποσό και τους όρους που διέπουν την εισφορά που επιβάλλεται στους παραγωγούς οι οποίοι αυξάνουν τον όγκο ή την ποσότητα τους κατά τη διάρκεια της περιόδου μείωσης ·

β) τους ειδικούς όρους για την εφαρμογή και τη συμπληρωματικότητα του παρόντος καθεστώτος με το καθεστώς μείωσης της παραγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 219α.

(4) Τα μέτρα αυτά μπορούν να συνοδεύονται, εάν είναι αναγκαίο, από άλλα μέτρα βάσει του παρόντος κανονισμού, ιδίως εκείνα του άρθρου 222.

AM781               Άρθρο 6 - Μεταβατικά μέτρα

(3α) Οι οίνοι που διατίθενται στην αγορά ή επισημαίνονται πριν από την εφαρμογή των εφαρμοστέων διατάξεων και δεν πληρούν τις προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Το μεταβατικό μέτρο έχει προταθεί για να επιτρέψει την πώληση των οίνων που βρίσκονται ήδη στα ράφια, ακόμη και αν δεν συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις σχετικά με την επισήμανση.

CA59                             Άρθρο 7 - Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Το άρθρο 119 παράγραφος 1 στοιχείο ζα ) και το άρθρο 119 παράγραφος 3α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 εφαρμόζονται 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Το άρθρο 119 παράγραφος 1 στοιχείο ζ β ) και το άρθρο 119 παράγραφος 3β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 εφαρμόζονται από την έναρξη της δεύτερης πλήρους περιόδου εμπορίας μετά την έναρξη ισχύος της κατ 'εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στο άρθρο 122 va ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Η έναρξη ισχύος των διατάξεων σχετικά με τις θερμίδες ορίζεται σε 18 μήνες από την έναρξη ισχύος του κανονισμού ΚΟΑ. Ενώ για τα συστατικά το Κοινοβούλιο ζητεί να εφαρμοστούν οι διατάξεις μόνο μετά από 18 μήνες από την έναρξη ισχύος της κατ 'εξουσιοδότηση πράξης που θα εγκρίνει η Επιτροπή.

 

 

 

 

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Ημερίδα για τον Αττικό αμπελώνα

19/12/2022

Εισήγηση Μάρκου Χρήστου, Προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη, Αναπληρ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Δ. Γραμματικού, ΥΠΑΑΤ

Εισήγηση Σ. Γεωργάκη, Πρόεδρος ΑΟΣ Κορωπίου


Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 95 επισκέπτες συνδεδεμένους