Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF

21 Δεκεμβρίου 2017

Πρόγραμμα επενδύσεων για οινοποιεία από τον Εθνικό Φάκελο του αμπελοοινικού τομέα

Στα μέτρα του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης 2014-2018 μετά από γνωστοποίηση στην Commission περιλαμβάνεται πλέον και το μέτρο των Επενδύσεων μαζί με το μέτρο της Αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων και το μέτρο της Προβολής Προώθησης σε Τρίτες Χώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ, ο προϋπολογισμός του μέτρου των επενδύσεων θα ανέλθει στα 3.000.000 έως 4.000.000 € ανάλογα με την απορρόφηση από τα δυο άλλα μέτρα, σε σύνολο προϋπολογισμού του Εθνικού Φακέλου που ανέρχεται στα 24.000.000 € ετησίως.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν από την 1η Φεβρουαρίου έως την 20η Φεβρουαρίου 2018, θα αξιολογηθούν έως την 10η Μαρτίου 2018, ενώ η τελική κατάταξη θα αναρτηθεί μετά από την υποβολή ενστάσεων στις 6 Απριλίου 2018.

Έως τις 15 Ιουνίου 2018, οι τελικοί δικαιούχοι θα καταθέτουν αίτηση πληρωμής, υποβάλλοντας τα σχετικά τιμολόγια, ενώ ο φάκελος πληρωμής θα αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως 29 Ιουλίου 2018.

Επιλέξιμες επενδύσεις είναι:

Α. παραγωγή αμπελοοινικών προϊόντων

 

1. Παραγωγή αμπελοοινικών προϊόντων (από την επεξεργασία σταφυλιών μέχρι την εμφιάλωση και την επισήμανση του κρασιού στο κελάρι)

α) κατασκευή, απόκτηση, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή βελτίωσης ακίνητης περιουσίας

o έλεγχος θερμοκρασίας:

- σύστημα ψύξης

o υποδομή κελάρια:

- αγωγοί vintage (κανάλια à vendanges)

- σωληνώσεις, διάφορα δίκτυα (οξυγόνο, άζωτο, νερό, SO2 κ.λπ.)

- εξοπλισμός συναρμολόγησης και βοηθητικό εξοπλισμό

- αυτόματα συστήματα

- ηλεκτρική ενέργεια και άλλες εγκαταστάσεις

 

β) αγορά ή μίσθωση-αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών

o Μηχανήματα / εξοπλισμός για τη μεταποίηση των σταφυλιών (λήψη, στάθμιση, θραύση, συμπίεση κ.λπ.):

- κινητό τεχνικό εξοπλισμό μεταφοράς, παραλαβής, μεταποίησης σταφυλιών

- υλικό μέτρησης και ανάλυσης των σταφυλιών

- στέλεχος (égrappoirs), θραυστήρας (fouloirs)

- μηχανήματα και εξοπλισμός διαλογής

- αντλία στεμφύλων σταφυλιών

- μεταφορέας

o εξοπλισμός ζύμωσης / οινοποίησης:

- Εγκαταστάσεις για τη ζύμωση πολτού κρασιού

- υλικό για την επεξεργασία των σταφυλιών

- δεξαμενές ζύμωσης / βοηθητικές δεξαμενές για την οινοποίηση

- Εξοπλισμός μικροοξειδώσεως

" Εξοπλισμός για τον έλεγχο της ζύμωσης:

 

- σωληνώσεις (σε περίπτωση μετασκευής, ένθετων δεξαμενών ή / και τοποθέτηση ψυκτικών μανδύων)

- τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό του οίνου από τις οινολάσπες, π.χ. περιστροφικά φίλτρα κενού και φίλτρα υπολειμμάτων

 

o Εξοπλισμός επεξεργασίας οίνου: επεξεργασία κρασιών και γλευκών (διήθηση, καθίζηση, αποσαφήνιση κ.λπ.):

- φίλτρα

- γη φιλτραρίσματος

- Εξοπλισμός για την καθίζηση και αποσαφήνιση του γλεύκους και του οίνου. φυγόκεντρο

- Εξοπλισμός για τη σταθεροποίηση της τρυγίας

- εξόρυξη των στεμφύλων σταφυλιών

- Εξοπλισμός για τη μεταφορά στεμφύλων σταφυλιών και οινολάσπης

- Εξοπλισμός αναλύσεων οίνων

 

o Εξοπλισμός αποθήκευσης, ανάμειξης, μετεπεξεργασίας και γήρανσης του οίνου:

- βαρέλια / δεξαμενές για την οινοποίηση και την αποθήκευση / γήρανση του κρασιού, κατασκευασμένα από ξύλο

- κινητό τεχνικό εξοπλισμό παραγωγής οίνου

 

o Έλεγχος θερμοκρασίας:

- ψυγεία

- ψύξη

- εξοπλισμός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας στη ζύμωση / παραγωγή και αποθήκευση οίνου, π.χ. μονάδες ψύξης, εναλλάκτες, λέβητες

 

o εξοπλισμός για τη μετακίνηση (και επεξεργασία) του κρασιού στο κελάρι:

- μηχανές / εξοπλισμός διακίνησης συμπεριλαμβανομένων λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των μεταφορών / υλικοτεχνικής υποστήριξης των πρώτων υλών και προϊόντων (στη φάση της οινοποίησης ή στο κελάρι της αποθήκης): αντλίες, αντλίες μεταφοράς

 

o εξοπλισμός αποθήκευσης, ανάμειξης, μετεπεξεργασίας και γήρανσης του οίνου:

- βαρέλια/δεξαμενές για την οινοποίηση και την αποθήκευση / γήρανση του κρασιού, κατασκευασμένα από ξύλο

 

o λογισμικό διαχείρισης κελαριών

 

Β. Εμπορία αμπελοοινικών προϊόντων

α) ανακαίνιση/εκσυγχρονισμός της υποδομής των εγκαταστάσεων πώλησης και παρουσίασης, για παράδειγμα:

" vinotheques

" αίθουσες εκθέσεων

" αίθουσες πώλησης

" αίθουσες γευσιγνωσίας

β) αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών

βα) εξοπλισμός για εγκαταστάσεις παρουσίασης και πώλησης:

Εξοπλισμός της υποδομής των εγκαταστάσεων πώλησης και παρουσίασης που θα χρησιμοποιηθούν. Παραδείγματα εξοπλισμού: τεχνολογικές εγκαταστάσεις, λογισμικό, επεξεργασία δεδομένων, έπιπλα γραφείου

ββ) εξοπλισμός για τα σημεία πώλησης και παρουσίασης των προϊόντων:

" Δημιουργία / ανάπτυξη / προσαρμογή πλατφορμών εφοδιαστικής (βελτιστοποίηση και βελτίωση της οργάνωσης της αλυσίδας μεταφορών στην εγχώρια και διεθνή αγορά)

" ανάπτυξη δικτύων

" βελτίωση / εξορθολογισμός των εγκαταστάσεων και των καναλιών μάρκετινγκ

" Μηχανές / τεχνολογικές εγκαταστάσεις / εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διανομής / εφοδιαστικής και της εμπορίας των προϊόντων

 

Γ. Επενδύσεις που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει

 

α) αγορά ή μίσθωση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Υποδομή, εξοπλισμός:

" Εξοπλισμός των γραφείων της εκμετάλλευσης: υλικά για τη βελτίωση της επιχειρησιακής δομής τους

" Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κιόσκια κλπ) καθώς και έργα διακόσμησης και σήμανσης.

β) Εξοπλισμός για το σύστημα διαχείρισης (έλεγχος της επιχείρησης):

" Μηχανές, εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστών και λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης, της οργάνωσης και του ελέγχου της επιχείρησης

" εξοπλισμός πληροφορικής και συναφή προγράμματα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη δικτύων πληροφόρησης και επικοινωνίας (ενδο-επιχειρησιακής και δια-επιχειρησιακής)

 

Μη επιλέξιμες δαπάνες:

 

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση εξοπλισμού όπως προβλέπεται στο άρθρο 33, παράγραφος 4, οι απλές αντικαταστάσεις δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. Μόνο στην περίπτωση που γίνεται αντικατάσταση για λόγους βελτίωσης της υπάρχουσας τεχνολογίας, του τελικού προϊόντος χάρη στις τεχνικές τους ιδιαιτερότητες.

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ 23-24 ΜΑΙΟΥ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1. Αμπελουργία και Οινοποιία : «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ» ή «ΜΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΩ» (Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Πρόεδρος ΕΔΟΑΟ - Οινοποιός)

2.Σκοπός , αποδέκτες, όροι και προϋποθέσεις βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της αμπελοκαλλιέργειας στην Ελλάδα (Κώστας Ευσταθίου, Αντιπρόεδρος ΕΔΟΑΟ)

3. Η αμπελοκαλλιέργεια, στον κόσμο, στην Ευρώπη , στην Ελλάδα(Παύλος Καρανικόλας, Αναπληρωτής καθηγητής ΓΠΑ)

4. Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής αμπελουργίας - υφιστάμενη κατάσταση - Συμπεράσματα (Παρασκευάς Κορδοπάτης, Διευθυντής ΚΕΟΣΟΕ)

5. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα οικονομικών αποτελεσμάτων σε διαφορετικές αμπελουργικές ζώνες(Σταμάτης Γεωργάκης, Πρόεδρος ΑΣ Κορωπίου)

6. Πολιτικές γης, δίκαιο διαδοχής, χωροταξικό χρήσεων γης – Το γαλλικό παράδειγμα (Θεόδωρος Γεωργόπουλος , Καθηγητής Πανεπιστημίου Reims, Διευθυντής Σ.Ε.Ο)

7. Χρηματοδότηση και χρηματοδοτικά εργαλεία αγροτικού τομέα (Νικόλαος Ντζιαχρήστας, Commercial Banking Director Τράπεζας Πειραιώς)

8. Πολιτικές δημιουργίας συλλογικών σχημάτων για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών και για την επίτευξη οικονομιών κλίμακος. (Μόσχος Κορασίδης ,Γενικός Διευθυντής ΕΘΕΑΣ)

9. ΖΟΙΝΟΣ ΑΕ, ΕΑΣ Θηραϊκών Προϊόντων, ΑΟΣ Τυρνάβου και ΕΟΣ Σάμου , επιτυχημένα μοντέλα συνεταιρισμών βασισμένα στις ανάγκες των παραγωγών (Θεόδωρος Χαρμπής , Διευθυντής Παραγωγής ΕΟΣ Σάμου)

10. Προϋποθέσεις επιτυχούς ενασχόλησης νέων ανθρώπων με την αμπελουργία (Γιώργος Τσινίδης , Γεωπόνος , MSc Αμπελουργίας Οινοποιίας, Διευθυντής αμπελώνα οινοποιίας Κεχρή)

11. Βιώσιμη εκμετάλλευση οικογενειακού τύπου– χαρακτηριστικά (Χαρούλα Σπινθηροπούλου, Γεωπόνος, Οινολόγος, Δρ Αμπελουργίας)

12. Ανταγωνιστική αμπελουργία (Γραπτή παρέμβαση Γιάννη Βογιατζή, Προέδρου Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου)

13. Έρευνα – καινοτομία- αμπελουργία ακριβείας.  Η εφαρμογή τους στον αμπελουργικό τομέα , θεωρία και πράξη.(Σεραφείμ Θεοχάρης, Δρ. Αμπελουργίας ΑΠΘ)

14. Έρευνα – καινοτομία- αμπελουργία ακριβείας. Η εφαρμογή τους στον αμπελουργικό τομέα , θεωρία και πράξη. (Εμορφίλη Μαυρίδου ,  Χημικός Μηχανικός, MSc Αμπελουργίας Οινολογίας , Κτήμα Άλφα)

15. Αναπτυξιακή αμπελουργία, κλιματική κρίση και ελληνικός αμπελώνας (Μανόλης Σταυρακάκης, Ομότιμος καθηγητής Γ.Π.Α.)

17. Η φιλοσοφία και οι επιδιώξεις της νέας ΚΑΠ 2023-2027 (Νικόλαος Μανέτας, Προϊστάμενος ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ)

18. Tομεακά προγράμματα αμπελοοινικού τομέα, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023 – 2027 (Αλεξάνδρα Πετροπούλου, Προϊσταμένη τμήματος Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων ποτών Υπ.Α.Α.Τρ)

19. Η αξιοποίηση των εργαλείων του Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ, από τον Αμπελοοινικό Τομέα. (Χαράλαμπος Μουλκιώτης ,Στέλεχος Μονάδας Παρακολούθησης Παρεμβάσεων Πυλώνα Ι,ΕΥΕ ΑΕΤΠ)

20. Οικολογικά Σχήματα αντί Πρασινίσματος (Παναγιώτα Παπαλουκοπούλου ,Προϊσταμένη Μονάδας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ΕΥΕ ΑΕΤΠ)

21. Νέοι Γεωργοί (Κλεοπάτρα Πανοπούλου , Στέλεχος Μονάδας Ενισχύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, ΕΥΕ ΠΑΑ)

22. Ομάδες Παραγωγών (Αθανασία Μερεμέτη, Προϊσταμένη Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας, ΕΥΕ ΠΑΑ)

22a. Επιχειρησιακές Ομάδες-Συνεργασία (Αθανασία Μερεμέτη, Προϊσταμένη Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας, ΕΥΕ ΠΑΑ)

23. Σύνοψη συμπερασμάτων Συνεδρίου


Επιστημονική Συνεδρία

Ημερίδα για τον Αττικό αμπελώνα

19/12/2022

Εισήγηση Μάρκου Χρήστου, Προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη, Αναπληρ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Δ. Γραμματικού, ΥΠΑΑΤ

Εισήγηση Σ. Γεωργάκη, Πρόεδρος ΑΟΣ Κορωπίου


Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 204 επισκέπτες συνδεδεμένους