Εκτύπωση
PDF

12 Ιουλίου 2017

KEOΣΟΕ: Ανάγκη τροποποιήσεων στην προδημοσίευση της Δράσης 4.1.1 για τα Σχέδια Βελτίωσης, ώστε να εντάσσονται χωρίς πρόβλημα φυτεύσεις   αμπελώνων οινοποιήσιμων ποικιλιών

Λαμβάνοντας υπόψιν το κείμενο της προ δημοσίευσης της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων της 1ης Ιουνίου 2017 προκειμένου η Δράση 4.1.1.  «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»  να καθιστά επιλέξιμα τα οινάμπελα και για να είναι λειτουργική για τους αιτούντες, απαιτούνται οι παρακάτω τροποποιήσεις:

1)    Στο σημείο 6. Κριτήρια Επιλεξιμότητας Επενδύσεων υποσημείο 1.2, αναφέρεται ότι ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του σχεδίου δεν είναι μικρότερος των 10.000 €.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1308 /2013, τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, χορηγούν κατ’ έτος Άδειες Φύτευσης αμπέλων οινοποιήσιμων ποικιλιών βάσει κριτηρίων προτεραιότητας, εφόσον τα αιτήματα για Άδειες Φύτευσης υπερβούν το 1% σε έκταση, της έκτασης της εθνικής επιφάνειας με αμπέλια.

Σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης εξεδόθη η υπ’ αρ 609/16822/14.2.2017 ΥΑ, (ΦΕΚ 600 Β 2017) η οποία προβλέπει αυξημένη βαρύτητα για το κριτήριο Αύξησης του μεγέθους των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων (άρθρο 6 κριτήριο Δ)  για τους αιτούντες που επιλέγουν να φυτεύσουν αμπελώνα μεταξύ 5 έως 20 στρέμματα .

Σύμφωνα με το πρώτο έτος εφαρμογής, η μέση χορηγηθείσα έκταση ανήλθε στο ύψος των 5 στρεμμάτων και η ίδια έκταση αναμένεται να αποτελέσει μέσο όρο και για την τρέχουσα περίοδο.

Ο προϋπολογισμός εγκατάστασης νέου αμπελώνα σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Αμπέλου και Ελαίας, κυμαίνεται από 1.200 € έως 2000 €   περίπου ανά στρέμμα.

Η πρόβλεψη για προϋπολογισμό 10.000€ ανά σχέδιο του προαναφερθέντος κριτηρίου της προ δημοσίευσης 6.1.2, αυτόματα καθιστά μη επιλέξιμα τα αιτήματα για εγκατάσταση αμπελώνων, αφού σύμφωνα με το μέσο όρο χορηγήσεων Αδειών Φύτευσης (κάτω από 5 στρέμματα), ο προϋπολογισμός εγκατάστασης πολυετούς φυτείας (αμπελώνα) είναι κατά πολύ μικρότερος των 10.000 €.  Να ληφθεί υπόψιν ότι  στη σημερινή χρονική συγκυρία ο ελληνικός αμπελώνας συρρικνώνεται και οι αμπελουργοί δεν έχουν διαθέσιμα ίδια κεφάλαια για την εγκατάσταση νέων αμπελώνων.

Κατά συνέπεια είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ειδικά για την εγκατάσταση αμπελώνα στο σημείο 6.1.2 μικρότερος προϋπολογισμός της τάξης των 3.000€, προκειμένου οι αμπελουργοί που λαμβάνουν ΄Αδεια Φύτευσης να μπορούν να εντάξουν την φύτευσή τους στη Δράση 4.1.1.

2)    Προκειμένου να εναρμονισθεί η προδημοσίευση της Δράσης 4.1.1. με την κοινοτική νομοθεσία και συγκεκριμένα την Ενιαία ΚΟΑ (ΚΑΝ (ΕΕ) 1308/2013) ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ επίσης η τροποποίηση, του σημείου 6.3.8 της προδημοσίευσης, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ότι: Ενισχύονται δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών εφόσον πληρούνται συνολικά οι εξής προϋποθέσεις : α)….β) … γ) συμπεριλαμβάνονται στην ΥΑ 1415/28732/6-3-2013) (ΦΕΚ Β 574/2013).

Στην ανωτέρω ΥΑ για τον καθορισμό των προωθούμενων ειδών και ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών στο σημείο Ε υπό α), περιλαμβάνονται οι οινοποιήσιμες ποικιλίες με λεπτομέρειες που αφορούν προϊσχύον ενωσιακό καθεστώς (ΚΑΝ (ΕΕ) 1234/2007),  που αναφέρεται σε κατόχους δικαιωμάτων φύτευσης και όχι δικαιούχων Αδειών φύτευσης σύμφωνα με το ισχύον ενωσιακό καθεστώς του ΚΑΝ (ΕΕ) 1308/2013.

 

Συνεπώς στο σημείο Ε υπό α) θα πρέπει ρητά να προβλέπεται ότι προωθούνται οι φυτεύσεις αμπέλων σύμφωνα με το άρθρο 62 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1308/2013 με ποικιλίες που περιλαμβάνονται στην ΥΑ 3534/96217/7.9.2015 (ΦΕΚ 1995 Β/ 15.9.2015)  «Ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου»

 

3)   Εφόσον σύμφωνα με την προδημοσίευση η  Δράση  4.1.1. εκχωρείται στις Περιφέρειες, θα πρέπει στα κριτήρια των περιφερειών να προβλεφθεί ότι  ο αμπελοοινικός κλάδος είναι  κλάδος προτεραιότητας.

 

4)   Δεδομένου  ότι ήδη στο τμήμα Αμπέλου και Ελαίας της Δ/νσης Συστημάτων Καλλιέργειας     έχει υιοθετηθεί προϋπολογισμός αναδιαρθρούμενων αμπελώνων με συγκεκριμένες κατηγορίες περιφερειών,  προκειμένου να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους προϋπολογισμούς διαφορετικών υπηρεσιών του υπουργείου Α.Α.Τρ, θα πρέπει  να υιοθετηθούν όσον αφορά την εγκατάσταση του αμπελώνα και τις Τεχνικές Βελτίωσης οι σχετικοί και επαληθευμένοι προϋπολογισμοί, που προβλέπονται στα προγράμματα αναδιάρθρωσης ως προς το σκέλος του ύψους των κατ΄αποκοπή  ποσών ανά μέτρο.

Οι προτάσεις της ΚΕΟΣΟΕ  επί πλέον στοχεύουν στην απλοποίηση κατά την υποβολή των αιτημάτων από τους αμπελοκαλλιεργητές των διαδικασιών όσον αφορά τα κόστη εγκατάστασης αμπελώνα, απλοποίηση που είναι απαραίτητη και για τις υπόλοιπες προβλεπόμενες διαδικασίες.

 

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 80 επισκέπτες συνδεδεμένους