Εκτύπωση
PDF

28 Δεκεμβρίου 2016

Υποβολή δηλώσεων παραγωγής μέχρι 15/1/2017, επεξεργασίας/εµπορίας αµπελοοινικών προϊόντων για την αµπελοοινική περίοδο 2016-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. ∆/νση: Αχαρνών 2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τ.Κ.: 10176, Αθήνα

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πληροφορίες: ∆έσποινα ∆έδε

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ Τηλ.: 210 2124171

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Fax : 210 5238337

∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

 

 

Αθήνα, 27 ∆εκεµβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας

Αριθ. Πρωτ.: 6196/145132 και Κτηνιατρικής

Περιφερειακών Ενοτήτων

Έδρες τους

 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/εµπορίας αµπελοοινικών προϊόντων για την αµπελοοινική περίοδο 2016-2017»

 

Στο πλαίσιο εφαρµογής των άρθρων 9 και 10 του Καν (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής, οι υπόχρεοι σε «∆ήλωση Παραγωγής» και κατά περίπτωση «∆ήλωση Επεξεργασίας/Εµπορίας», υποβάλλουν κατ' έτος στις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, τις σχετικές ∆ηλώσεις σύµφωνα µε τα συνηµµένα Υποδείγµατα.

Εν όψει έκδοσης της νέας Υπουργικής Απόφασης σχετικά µε τη διαδικασία που θα ακολουθείται εφεξής, σας γνωρίζουµε ότι για την τρέχουσα αµπελοοινική περίοδο 2016-2017, η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων παραµένει η ίδια (σε έντυπη και σε

ηλεκτρονική µορφή-Αρχείο EXCEL).

Oι υπόχρεοι θα πρέπει να συµπληρώσουν και καταθέσουν τις δηλώσεις στις κατά τόπου ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, έως την 15 Ιανουαρίου 2017 και συγκεκριµένα:

- Τα έντυπα των δηλώσεων συµπληρώνονται µε πραγµατικά στοιχεία τα οποία πρέπει να συµφωνούν µε το Βιβλίο Παραγωγής του οινοποιείου.

- Οι ποσότητες των οίνων που αναγράφονται στη δήλωση παραγωγής αφορούν τη συνολική ποσότητα που λαµβάνεται στο τέλος της βασικής αλκοολικής ζύµωσης και περιλαµβάνουν και τις οινολάσπες.

- Η δήλωση παραγωγής κάθε οινοποιητικής επιχείρησης συνοδεύεται υποχρεωτικά και από το συµπληρωµένο έντυπο «Συγκεντρωτική ∆ήλωση Παραγωγής».

- Στο έντυπο «∆ήλωση Επεξεργασίας Εµπορίας» αναγράφονται οι ποσότητες των προϊόντων (σταφύλια που έχουν πωληθεί ή γλεύκη που έχουν παραχθεί και δεν κατέχονται κατά την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης).

Οι ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής µετά την παραλαβή και τον έλεγχο των συµπληρωµένων εντύπων «∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», «∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΜΠΟΡΙΑΣ», θα συµπληρώσουν το έντυπο «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», καθώς και το αντίστοιχο αρχείο EXCEL µε τα στοιχεία των δηλώσεων παραγωγής για τις οινοποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής αρµοδιότητάς τους.

Στην περίπτωση που το όνοµα κάποιου παραγωγού δεν εµφανίζεται στη λίστα του αρχείου τότε οι αρµόδιοι υπάλληλοι καλούνται να προσθέσουν το όνοµα και τα στοιχεία της ∆ήλωσης Παραγωγής προσθέτοντας µία επιπλέον γραµµή. Στην τελευταία στήλη του Πίνακα µε τον τίτλο «Παρατηρήσεις», οι αρµόδιοι υπάλληλοι µπορούν να συµπληρώσουν οποιαδήποτε παρατήρηση κρίνουν ως απαραίτητη (π.χ. Νέος Παραγωγός).

Οι ανωτέρω δηλώσεις (∆ήλωση Παραγωγής, Συγκεντρωτική ∆ήλωση Παραγωγής, ∆ήλωση Επεξεργασίας/Εµπορίας) µε τον Συγκεντρωτικό Πίνακα ∆ηλώσεων Παραγωγής, σε έντυπη µορφή, καθώς και το αρχείο EXCEL, σε ηλεκτρονική µορφή, θα αποσταλούν στη ∆ιεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίµων Φυτικής Παραγωγής του Υπ.Α.Α.Τ., έως την 15η Φεβρουαρίου 2017.

Σηµειώνεται, ότι οι ∆ηλώσεις σε ηλεκτρονική µορφή, θα αποσταλούν αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τονίζεται ότι, η ορθή συµπλήρωση καθώς και η εµπρόθεσµη υποβολή των δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/εµπορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νόµιµη κατοχή και εµπορία των αµπελοοινικών προϊόντων. Η καταληκτική ηµεροµηνία της 15 Ιανουαρίου 2017 για την υποβολή των δηλώσεων στις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, θα τηρηθεί απαρέγκλιτα, πέραν της οποίας θα επιβληθούν τα διοικητικά µέτρα συµµόρφωσης και οι κυρώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4235/2014 (Α' 32).

Σε περίπτωση όπου απαιτηθούν συµπληρωµατικές επί του θέµατος πληροφορίες, είµαστε στη διάθεσή σας.

Η Προϊσταµένη της ∆/νσης

Χρυσούλα Παπαδηµητρίου

 

Συν: 1. Υποδείγµατα ∆ηλώσεων

 

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 103 επισκέπτες συνδεδεμένους