Εκτύπωση
PDF
Η πρόσκληση για Ιδρυτική Συνέλευση και το καταστατικό της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ

Αγα̟πητοί Συνεταιριστές, Αθήνα 20.9.2016

Οι υ̟πογράφοντες την παρούσα πρόσκληση, πρόεδροι αγροτικών συνεταιρισμών και ενώσεών τους,αα εκ̟προσω̟πώντας ένα σημαντικό αριθμό Αγροτικών Συνεταιρισμών(ΑΣ), Αγροτικών Εταιρικών Συμ̟πράξεων (ΑΕΣ) και Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων(ΚΕΣΕ), θεωρήσαμε ε̟πιβεβλημένο, λόγω της ιστορικής στιγμής, να λάβουμε την ̟ρωτοβουλία, για την σύσταση του νέου θεσμικού οργάνου της ανώτατης ιδεολογικής και συντονιστικής οργάνωσης των αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας, συνεχίζοντας την ιστορική παράδοση των συνεταιριστών εκείνων, που κατέστησαν την ύ̟παρξη της οργάνωσης αυτής για τον ελληνικό συνεταιριστικό χώρο, αναγκαία συνθήκη.

Ο νέος φορέας, ο ο̟ποίος α̟ποτελεί Ομοσ̟πονδία των αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας και των Ενώσεών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής συνεταιριστικής νομοθεσίας (ν.4384/2016), θα είναι η γνήσια έκφραση των διεθνών συνεταιριστικών Αρχών και Αξιών. Κύριος σκο̟πός του είναι η παροχή κάθε είδους βοήθειας, για την υ̟οστήριξη των συμφερόντων των αγροτικών συνεταιρισμών και για την ανά̟πτυξή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ε̟πιβίωσή τους μέσα σε ένα συνεχώς διογκούμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον καθώς και η εθνική και διεθνής εκ̟ροσώ̟πηση αυτών.

Βασική ε̟πιδίωξη θα πρέ̟πει να είναι η προστασία των αγροτικών συνεταιριστικών ε̟πιχειρήσεων α̟πό ανταγωνιστικά προς τον συνεταιριστικό θεσμό συμφέροντα, α̟πό κερδοσκο̟πικές ε̟πιχειρήσεις, οι ο̟ποίες προσβλέ̟πουν στο ε̟πιχειρηματικό κέρδος και όχι στην εξυ̟πηρέτηση του αγρότη συνεταιριστή.

Άλλωστε, αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά, μιας συνεταιριστικής ε̟πιχείρησης α̟πό τις ανταγωνίστριές της εμ̟πορικές εταιρείες.

Για τους λόγους αυτούς προχωρήσαμε στην σύνταξη ενός σχεδίου καταστατικού, το ο̟ποίο συνοδεύεται α̟πό ένα πρόγραμμα εργασίας, τα ο̟ποία πρέ̟πει να α̟ποτελέσουν τη βάση συζήτησης, για την σύσταση του φορέα, τον ο̟ποίο οι συνεταιριστικές αγροτικές ε̟πιχειρήσεις και τα μέλη τους, αγρότες, καθώς και οι εργαζόμενοι στους συνεταιρισμούς, έχουν ανάγκη.

Συνάδελφοι συνεταιριστές, αν έχετε τις ίδιες ανάγκες, οι ο̟ποίες μ̟πορεί να εκφραστούν μέσω του προτεινόμενου εγχειρήματος, το ο̟ποίο θα α̟ποτελέσει το ανώτατο εθνικό όργανο της αμιγούς συνεταιριστικής εκ̟ροσώ̟πησης, τον ε̟πίσημο συνομιλητή με το κράτος, τους ευρω̟παϊκούς και διεθνείς συνεταιριστικούς θεσμούς, για θέματα α̟ποκλειστικά των αγροτικών συνεταιρισμών και των Ενώσεων τους στο πλαίσιο της Εθνικής νομοθεσίας, παρακαλούμε να μας εκφράσετε τις θέσεις σας, πάνω στο προτεινόμενο καταστατικό, ώστε όλοι ενωμένοι, να συνεχίσουμε την ιστορική συνεταιριστική μας παράδοση, την ο̟ποία υ̟πηρέτησαν εξέχουσες προσω̟πικότητες, ό̟πως οι παλαιότεροι α̟πό εμάς θυμούνται και έχουν καταγραφεί στην συνεταιριστική ιστορία.

Για το λόγο αυτό σας α̟ποστέλλουμε σχέδιο καταστατικού της Ομοσ̟ονδίας Αγροτικών Συνεταιρισμών και των Ενώσεων Συνεργασίας τους, και σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ιδρυτική Γενική Συνέλευση, η ο̟ποία θα πραγματο̟οιηθεί στην Αθήνα, την ∆ευτέρα 26 Σε̟τεμβρίου 2016 στις 11:30 στο Ξενοδοχείο President (Λ. Κηφισίας 43, Αμ̟ελόκη̟ποι), με την παρουσία εκ̟ροσώ̟πων της Πολιτείας, συνεταιριστικών ιδρυμάτων και οργανισμών και της πανε̟πιστημιακής κοινότητας.

Στην ιδρυτική γενική συνέλευση, θα αναγνωστεί το καταστατικό, και θα εκφραστούν οι α̟πόψεις όλων των συνεταιριστών, με α̟πόλυτο σεβασμό στη δημοκρατική διαδικασία, η ο̟ποία α̟ποτελεί τον θεμέλιο λίθο του συνεταιρισμού, ό̟πως ρητά διατυ̟πώνεται στον ορισμό του.

Για λόγους διευκολύνσεώς σας αλλά και διασφαλίσεως της νομιμότητας, θα σας α̟ποστείλουμε σχέδιο α̟ποφάσεως του αρμοδίου σας οργάνου, με τον ορισμό του εκ̟ροσώ̟που σας, για την υ̟πογραφή του καταστατικού της Ομοσ̟πονδίας.

Η ιδρυτική γενική συνέλευση θα εκλέξει προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, με την ειδική εντολή να υ̟ποβάλει για έγκριση το καταστατικό της Ομοσ̟πονδίας στο ∆ικαστήριο και να διοικήσει την Ομοσ̟πονδία μέχρι την άμεση σύγκληση της γενικής συνέλευσης των αντι̟ροσώ̟πων των μελών της, ό̟πως ορίζει ο νέος νόμος, για την εκλογή του οριστικού διοικητικού συμβουλίου και των λοι̟πών οργάνων, που προβλέ̟πει το καταστατικό, μετά την έγκρισή του α̟πό το ∆ικαστήριο.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι στην ιδρυτική γενική συνέλευση, θα σας διανεμηθεί το σχέδιο του καταστατικού αγροτικού συνεταιρισμού, προσαρμοσμένο στις διατάξεις του νέου νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς 4384/2016, το ο̟ποίο έχει συνταχθεί α̟πό τους νομικούς μας συμβούλους, προκειμένου να ̟προσαρμόσετε τα καταστατικά σας στις διατάξεις του νέου αυτού νόμου, διότι η προθεσμία τρο̟πο̟ποίησης των καταστατικών σας, λήγει τον Α̟πρίλιο του 2017.

« Η ισχύς εν τη ενώσει».

Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Η Συντονιστική Ε̟ιτρο̟πή.

1. Ανέστης Γεώργιος – Αγροτικός Συνεταιρισμός ΑΙΧΜΕΑΣ

2. Βαϊό̟πουλος Γεώργιος - Αγροτικός Συνεταιρισμών Αγελαδοτρόφων & Προβατοτρόφων ∆υτικής Θεσσαλίας

3. Καφούρος Μάρκος – Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων

4. Κιτσικίδης Λάζαρος - Αγροτικός Συνεταιρισμός Γεωργικής Εκμετάλλευσης Σουφλιώτικά Κελάρια

5. Κουτσου̟πιάς Θωμάς – Αγροτικός Συνεταιρισμός Ε̟εξεργασίας & Εμ̟ορίας Αγροτικών Προϊόντων Αγρινίου «ΕΝΩΣΗ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

6. Μάρκου Χρήστος – ΚΕΟΣΟΕ- Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμ̟πελοοινικών Προϊόντων

7. Πα̟παγεωργίου Παναγιώτης – ΣΥΚΙΚΗ Κλαδικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σύκων & Ξηρών Καρ̟πών

8. Προκοβάκης Νικόλαος – Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας Αγροτική Εταιρική Σύμ̟πραξη, Ανώνυμη Εταιρεία

9. Ραψανιώτης Αγησίλαος – Αγροτικός Οινο̟ποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου

10. Σκούτας Ιωάννης –Ένωση Οινο̟ποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου

11. Σατολιάς Παύλος – Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων

12. Σωτηρό̟πουλος Αθανάσιος- Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών Α.Ε.Σ. Α.Ε.

13. Φραγκιαδουλάκης Γεώργιος – Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών Ηρακλείου Κρήτης Αγροτική Εταιρική

Σύμ̟πραξη Ανώνυμη Εταιρεία

14. Φουντούλης Γεώργιος – Αγροτικός Αμ̟πελουργικός Οινο̟ποιητικός Συνεταιρισμός VAENI Νάουσας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 6932476126

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 103 επισκέπτες συνδεδεμένους