Εκτύπωση
PDF

29 Αυγούστου 2016

ΣΧΕΔΙΟ  Καταστατικού  για συζήτηση από τα ιδρυτικά  μέλη, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας αγροτικών συνεταιρισμών  και Ενώσεων Συνεργασίας Αγροτικών Συνεταιρισμών- «Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ»

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ  - Η ΝΕΑ  ΠΑΣΕΓΕΣ.

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 

Στο συνέδριο του Μάντσεστερ  το έτος 1995, της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας  υιοθετήθηκε η δήλωση, για την συνεταιριστική ταυτότητα ,στην οποία περιλαμβάνεται ο ορισμός του συνεταιρισμού, οι αξίες τις οποίες ασπάζεται και οι αρχές που τον διέπουν. Ο ΟΗΕ  με την σύσταση 193 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labor Organization-ILO) , υιοθέτησε τις συνεταιριστικές αρχές της  Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας, οι οποίες αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες οι συνεταιρισμοί θέτουν σε εφαρμογή τις αξίες τους. Οι επτά (7) διεθνείς συνεταιριστικές αρχές ,αποτέλεσαν αντικείμενο της εισηγητικής εκθέσεως της εθνικής  νομοθεσίας και ειδικά του  ν. 2810/2000,για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και του τελευταίου ν. 4384/2016 επίσης για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς,  που σημαίνει ότι οι διατάξεις των νόμων αυτών  ερμηνεύονται υπό το φως των αρχών αυτών.

Η Δήλωση για την συνεταιριστική ταυτότητα :

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

 

Συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών τους δια μέσου μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

 

Οι συνεταιρισμοί στηρίζονται στις Αρχές της αυτοβοήθειας, της αυτευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης.

Ακολουθώντας την παράδοση των πρωτεργατών, τα μέλη των συνεταιρισμών στηρίζονται στις ηθικές αξίες της εντιμότητας, της διαφάνειας της κοινωνικής υπευθυνότητας και της φροντίδας για τους άλλους.

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Οι συνεταιριστικές αρχές αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες οι συνεταιρισμοί θέτουν σε εφαρμογή τις αξίες τους.

 

1η Αρχή:  Εθελοντική και Ελεύθερη Συμμετοχή.

 

Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές οργανώσεις, ανοικτές σε όλα τα πρόσωπα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και επιθυμούν να αποδεχθούν τις ευθύνες του μέλους, χωρίς διακρίσεις φύλου, κοινωνικού επιπέδου, φυλής, πολιτικών πεποιθήσεων ή θρησκείας.

 

2η Αρχή:  Δημοκρατική Διοίκηση εκ μέρους των Μελών.

 

Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις διοικούμενες από τα μέλη τους, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής τους και στη λήψη των αποφάσεων. Άνδρες και γυναίκες που προσφέρουν υπηρεσίες ως αιρετοί εκπρόσωποι είναι υπόλογοι στα μέλη. Στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα ψήφου (κάθε μέλος μία ψήφο) και στους συνεταιρισμούς ανωτέρου βαθμού οργανώνονται επίσης με δημοκρατικό τρόπο.

 

3η Αρχή: Οικονομική Συμμετοχή των Μελών.

 

Τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα και διαχειρίζονται δημοκρατικά το κεφάλαιο του συνεταιρισμού. Ένα μέρος τουλάχιστον από το κεφάλαιο αυτό αποτελεί συνήθως την κοινή περιουσία του συνεταιρισμού. Τα μέλη συνήθως απολαμβάνουν περιορισμένη αποζημίωση ή καθόλου για το κεφάλαιο που καταθέτουν για να γίνουν μέλη. Τα μέλη διαθέτουν τα πλεονάσματα για οποιονδήποτε ή για όλους από τους ακόλουθους σκοπούς: α) Ανάπτυξη του συνεταιρισμού, ενδεχομένως με τη δημιουργία αποθεματικών, από τα οποία μέρος τουλάχιστον θα είναι αδιανέμητα, β) Απόδοση στα μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές τους με τον συνεταιρισμό και γ) Υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα μέλη.

 

4η Αρχή: Αυτονομία και Ανεξαρτησία.

 

Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις αυτοβοήθειας, διοικούμενες από τα μέλη τους. Εάν συνάπτουν συμφωνίες με άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, ή αντλούν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές, το πράττουν με όρους που διασφαλίζουν τη δημοκρατική διοίκηση από τα μέλη και διατηρούν τη συνεταιριστική αυτονομία.

 

5η  Αρχή: Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Πληροφόρηση.

 

Οι συνεταιρισμοί παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση στα μέλη τους, στα αιρετά μέλη της διοίκησης, στα διευθυντικά στελέχη και στους υπαλλήλους, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών τους. Παρέχουν πληροφόρηση στο κοινό - ιδιαίτερα στους νέους και στους διαμορφωτές της κοινής γνώμης - σχετικά με τη φύση και τα οφέλη της συνεργασίας.

 

6η Αρχή: Συνεργασία μεταξύ Συνεταιρισμών.

 

Οι συνεταιρισμοί υπηρετούν με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα τα μέλη τους και ισχυροποιούν τη συνεταιριστική κίνηση όταν συνεργάζονται μεταξύ τους δια μέσου οργανώσεων τοπικού, εθνικού, περιφερειακού και διεθνούς επιπέδου.

 

7η Αρχή: Ενδιαφέρον για την Κοινότητα.

 

Οι συνεταιρισμοί εργάζονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους, με πολιτικές που εγκρίνονται από τα μέλη τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Ά ρ θ ρ ο  1

Σύσταση- Επωνυμία  -Έδρα – Περιφέρεια

Συνιστάται  Ομοσπονδία  Αγροτικών Συνεταιρισμών, και των Ενώσεων Συνεργασίας αυτών με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ – Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ», με έδρα το Δήμο Αθηναίων, όπου είναι εγκατεστημένη η Διοίκησή της  και περιφέρεια ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.  Για τις σχέσεις της Ομοσπονδίας  με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία της σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα.

 

  1. Η Ομοσπονδία έχει την νομική μορφή του Σωματείου .

Ά ρ θ ρ ο  2

1. Η Ομοσπονδία αποτελεί την κορυφαία ιδεολογική  και συντονιστική Οργάνωση των Αγροτικών Συνεταιρισμών  και των Ενώσεων Συνεργασίας των Αγροτικών Συνεταιρισμών, όπως ορίζονται στον  ν. 4384/2016. « Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις».

Επιμελείται την τήρηση των διεθνών  συνεταιριστικών αρχών  και αξιών και των  ηθικών συνεταιριστικών αρχών .Εκπροσωπεί τα μέλη της στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

 

2. Ειδικότεροι σκοποί της Ομοσπονδίας είναι :

 

α) Η προαγωγή και διάδοση του θεσμού των αγροτικών συνεταιρισμών και η ανάπτυξη συνεταιριστικής συνείδησης.

 

β) Η πιστή ερμηνεία, και διάδοση των συνεταιριστικών αρχών και  η επιδίωξη τηρήσεώς τους  από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς μέλη της και τις ενώσεις τους, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών της και των συνεταιρισμένων αγροτών, μελών τους.

 

δ) Η εκπροσώπηση των αγροτικών και συνεταιριστικών συμφερόντων των αγροτών ,που εκπροσωπούν τα μέλη της ,τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

 

ε) Η εκπόνηση μελετών και η κατάρτιση προγραμμάτων αγροτικής και συνεταιριστικής ανάπτυξης και η προώθηση εφαρμογής τους. Συντάσσει σχέδια καταστατικών σύστασης και λειτουργίας των αγροτικών συνεταιρισμών και των ενώσεών τους καθώς και κανονισμών λειτουργίας των οργανώσεων παραγωγών και ενώσεών τους, οι οποίες λειτουργούν στο πλαίσιο των μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

 

ζ) Η προσφορά νομικών , τεχνικών, οικονομικών, φορολογικών, λογιστικών αλλά  και κάθε φύσεως υπηρεσιών, που ενδιαφέρουν τα μέλη της και εμπίπτουν στους καταστατικούς τους  σκοπούς  και έχει  άμεση και συνεχή επαφή με αυτά με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους. Κύριο μέλημα της Ομοσπονδίας στον τομέα αυτό είναι ιδίως  η αντιμετώπιση των προβλημάτων, που δημιουργούνται στους  αγροτικούς συνεταιρισμούς  σε θέματα  κυρίως  ορθής εφαρμογής   της Ενωσιακής νομοθεσίας  εκ μέρους των εθνικών αρχών.

 

η) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των μελών της, με βάση τα προγράμματα εργασίας και δράσης, τα οποία εκδίδει, για την υποβοήθηση του έργου των μελών της.

 

θ) Η παρακολούθηση της αγροτικής ,συνεταιριστικής ,φορολογικής, κυρίως της Ενωσιακής νομοθεσίας  και πάσης φύσεως σχετικής νομοθεσίας ( ιδίως σε θέματα ανάπτυξης, επενδύσεων, έρευνας,  εθνικών και ενωσιακών, πόρων, επιδοτήσεων), που ενδιαφέρουν τους αγρότες και τους συνεταιρισμούς τους και η υποβολή προτάσεων, για την εναρμόνισή της με τα  συμφέροντα και τις ανάγκες αυτών , καθώς και του συνεταιριστικού κινήματος γενικότερα. Ενημερώνει τους διεθνείς συνεταιριστικούς οργανισμούς, για την ισχύουσα για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς νομοθεσία  και ζητεί την παρέμβασή τους ,όταν διαπιστώνεται παραβίαση των συνεταιριστικών αρχών Για την εξυπηρέτηση των μελών της αναλαμβάνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία συντονιστικό ρόλο , σε δημόσιους διαγωνισμούς ή στην υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων παροχής έργου ή υπηρεσιών, που  αναλαμβάνουν τα μέλη της.

 

ι )  Η επεξεργασία και παραγωγή πολιτικών θέσεων για τα αγροτικά προϊόντα (όπως πχ κρασί ,λάδι ,οπωροκηπευτικά) και για τα θέματα οριζόντιας αγροτικής πολιτικής (πχ ΚΑΠ )»

 

ια )Η προαγωγή των επιχειρηματικών και οικονομικών στόχων των μελών της και η εφαρμογή στρατηγικής , για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

 

ιβ ) Η υποβοήθηση των κοινωνικών σκοπών των μελών της ,για την ανάπτυξη του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των φυσικών προσώπων μελών τους.

 

ιγ) Η   παροχή   εκπαίδευσης και κατάρτισης στα μέλη της  στα αιρετά μέλη της διοίκησης των μελών της  στα διευθυντικά στελέχη και στους υπαλλήλους, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών τους. Η παροχή  πληροφόρησης  στο κοινό - ιδιαίτερα στους νέους και στους διαμορφωτές της κοινής γνώμης - σχετικά με τη φύση και τα οφέλη της συνεργασίας.

 

ιδ) Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και  αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της ,για την επίτευξη των σκοπών τους , διότι οι  συνεταιρισμοί υπηρετούν με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα τα μέλη τους και ισχυροποιούν τη συνεταιριστική κίνηση όταν συνεργάζονται μεταξύ τους δια μέσου οργανώσεων τοπικού, εθνικού, περιφερειακού και διεθνούς επιπέδου.

 

ιε) Μεσολαβεί   και διαπραγματεύεται μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέλη της  την επίλυση των οικονομικών, διοικητικών  και λοιπών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν, με την παροχή κάθε τεχνικής και νομικής υποστήριξης.

 

3.  Η Ομοσπονδία  συμμετέχει σε εθνικά και υπερεθνικά όργανα εκπροσώπησης των συνεταιρισμένων  αγροτών ,των αγροτικών συνεταιρισμών και των ενώσεών τους μελών της και  καλλιεργεί πολύπλευρες σχέσεις με αντίστοιχες συνεταιριστικές οργανώσεις του εξωτερικού. Συμμετέχει και εκπροσωπεί τα μέλη της στις Εθνικές διεπεγγελματικές Οργανώσεις, οι οποίες συνιστώνται , σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  34 του ν. 4384/2016 και τις διατάξεις της Ενωσιακής νομοθεσίας. Συμμετέχει επίσης σε συλλογικά όργανα των κοινωνικών ομάδων ,συμβούλια,  επιτροπές και κάθε μορφής όργανα ,που συνιστώνται από το κράτος, οργανισμούς ιδρύματα, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε όργανα διεπαγγελματικής και   διασυνεταιριστικής συνεργασίας.

 

4. Η Ομοσπονδία, στο πλαίσιο των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας διαπραγματεύεται και συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μετέχει στη διαιτητική ρύθμιση των συλλογικών διαφορών εργασίας, που αφορούν στο προσωπικό των   μελών της  συνεταιριστικούς  υπαλλήλους και του προσωπικού της ιδίας. Φροντίζει για την ορθή τήρηση εκ μέρους των μελών της των κανονισμών εργασίας των εργαζομένων στα μέλη της.

 

΄Α ρ θ ρ ο  3

1.Την πραγματοποίηση των σκοπών της η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ  επιδιώκει με όλα τα νόμιμα  και πρόσφορα μέσα . Ενδεικτικά :

 

Ιδρύει περιφερειακές υπηρεσίες, σχολές, ινστιτούτα ,βιβλιοθήκες , ή άλλης μορφής όργανα, όπου κρίνεται αναγκαίο στο εσωτερικό και ειδικά γραφεία στο εξωτερικό, εκδίδει έντυπα, οργανώνει και συμμετέχει σε εκθέσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και συμμετέχει σε κοινωνικές εκδηλώσεις, που ενδιαφέρουν τα μέλη  της.

 

Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ εφαρμόζει απαρέγκλιτα την αρχή της κομματικής ουδετερότητας. Κατά τις συνεδριάσεις των οργάνων της, τις συσκέψεις που οργανώνει ή συμμετέχει και τις δραστηριότητές της δεν αναμιγνύονται θέματα, που δεν έχουν σχέση με τους σκοπούς της και που έμμεσα ή άμεσα έχουν κομματικό χαρακτήρα.

 

Α ρ θ ρ ο  4

Σφραγίδα-Εμβλήματα

Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ  έχει σφραγίδα και έμβλημα, το περιεχόμενο και η αποτύπωση των οποίων  καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

Ά ρ θ ρ ο  5

 

Χρονική Διάρκεια της Ομοσπονδίας

 

Η χρονική διάρκεια της ΝΕΑΣ  ΠΑΣΕΓΕΣ είναι εκατό (100) έτη .

 

 

ΜΕΛΗ

 

Ά ρ θ ρ ο    6

Εγγραφή   Μελών

Μέλη της Ομοσπονδίας εγγράφονται όλοι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί της χώρας,  οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τις εκάστοτε  ισχύουσες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, σήμερα του ν. 4384/2016, οι Αγροτικές Εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ),  οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 33 του ιδίου νόμου, οι Κλαδικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΚΑΣ) και οι Κλαδικοί Εθνικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΚΕΑΣ) του άρθρου 31 του ιδίου νόμου ,οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί και  οι Ενώσεις Αναγκαστικών Συνεταιρισμών συμπεριλαμβανομένων των δασικών, που λειτουργούν σύμφωνα με τους ειδικούς αναγκαστικούς νόμους που τις διέπουν καθώς και οι ελεύθεροι  δασικοί συνεταιρισμοί ή / και οι Ενώσεις  αυτών.

Μέλη της Ομοσπονδίας εγγράφονται οι ευρωπαϊκοί αγροτικοί συνεταιρισμοί, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ)1435/2003.

Επίσης μέλη μπορούν να εγγράφονται και συνεταιριστικές εταιρείες, των οποίων την πλειοψηφία των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων κατέχουν αγροτικοί συνεταιρισμοί ή/και ενώσεις συνεργασίας αυτών.

 

Δεν εγγράφονται μέλη στον συνεταιρισμό  κατά το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου.

 

 

Α ρ θ ρ ο  7

 

Δικαιώματα Μελών

Όλα τα  μέλη της  Ομοσπονδίας, έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις . Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με την συναίνεση όλων των μελών.

 

Τα μέλη  δικαιούνται :

 

α) Να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις, την Βιβλιοθήκη της , τα ιδρύματα, τις σχολές και γενικά τις υπηρεσίες της  στο εσωτερικό και το εξωτερικό και να επωφελούνται από αυτά.

β) Να ζητούν τη βοήθεια και ενίσχυσή της σε κάθε περίπτωση, για την      προώθηση των θεμάτων και την επίλυση των προβλημάτων , που τα απασχολούν, με έμφαση σε θέματα , που αφορούν στα αγροτικά τους προϊόντα  , θέματα  νομικής φύσεως τα οποία σχετίζονται   με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

γ) Να συμμετέχουν, να υποβάλλουν προτάσεις και να ψηφίζουν  με τους          αντιπροσώπους τους στις Γενικές Συνελεύσεις της και να συμμετέχουν στα όργανα Διοίκησής της με τους αντιπροσώπους τους.

δ)  Να συμμετέχουν στις συγκαλούμενες από αυτή συσκέψεις, και συνέδρια τοπικά, πανελλήνια , ευρωπαϊκά και  διεθνή, σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συγκροτούμενες ομάδες εργασίας ή επιτροπές για την      πραγμάτωση των σκοπών και των επιδιώξεών της τόσο στην   Ελλάδα      όσο και στο εξωτερικό.

 

 

 

Ά ρ θ ρ ο  8

 

Υποχρεώσεις Μελών

 

Τα μέλη της Ομοσπονδίας  έχουν τις εξής υποχρεώσεις :

 

α) Να επιδιώκουν την προαγωγή των σκοπών και επιδιώξεων αυτής και των μελών της και να παρέχουν αμέριστη την υποστήριξη  μεταξύ τους και προς την Ομοσπονδία.

 

β) Να καταβάλλουν την ετήσια τακτική εισφορά τους και γενικά να         συμμετέχουν με εισφορές (τακτικές, έκτακτες, προαιρετικές) στην επίτευξη των σκοπών και επιδιώξεών της.

 

δ) Να προμηθεύονται και να εγγράφονται συνδρομητές στα κάθε φύσεως         έντυπα και εκδόσεις της (περιοδικά, βιβλία, εκθέσεις, μελέτες κλπ.).

 

ε) Να στέλνουν τακτικά και έγκαιρα τις ζητούμενες απ’ αυτή στατιστικές ή       άλλης φύσεως πληροφορίες και να την ενημερώνουν πάνω σ’ όλα τα    σπουδαία συνεταιριστικά και αγροτικά γεγονότα της περιφέρειάς τους.

 

στ)Να απαντούν έγκαιρα στις εγκυκλίους και τα έγγραφά της.

 

ζ) Να εφαρμόζουν το καταρτιζόμενο απ’ αυτή ενιαίο σύστημα λογιστικής         εξυπηρέτησης , σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας για το θέμα αυτό νομοθεσίας.

 

η) Να συμμορφώνονται με το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής          Συνέλευσης   και της Διοίκησής της.

 

θ) Να προασπίζουν και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας και των μελών της , μέσα στο πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης ,  να       ενδιαφέρονται για την προαγωγή του σκοπού της και να μη          προβαίνουν σε πράξεις , που βλάπτουν τα συμφέροντά της .

 

ι)Να εφαρμόζουν τις αποφάσεις των Εθνικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων  στις οποίες η Ομοσπονδία μετέχει και τα εκπροσωπεί.

 

ια) Να προσκαλούν την Ομοσπονδία στις τακτικές και έκτακτες γενικές τους συνελεύσεις καθώς και σε εκδηλώσεις πάσης φύσεως, που αυτά οργανώνουν κάθε φύσεως.

 

 

Α ρ θ ρ ο  9

 

Είσοδος – Μέλους

 

 

 

Για την εγγραφή μέλους στην  Ομοσπονδία απαιτείται η  υποβολή  έγγραφης αίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, η οποία υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος, και η οποία στηρίζεται σε σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του μέλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό του.  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση υπογεγραμμένη όπως ανωτέρω, ότι το υποψήφιο μέλος αποδέχεται τις διατάξεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας . Την αίτηση πρέπει επίσης να συνοδεύει επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του  μέλους , με τον αριθμό εγγραφής στα βιβλία Μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών του αρμοδίου Δικαστηρίου καθώς και αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του καταστατικού του από το Δικαστήριο  και για τις ΑΕΣ  και τις Σ.Ε  την εγγραφή τους  στο ΓΕΜΗ ,και αντίγραφα των ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών. Επίσης αριθμό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Επί της αιτήσεως αποφασίζει το  Διοικητικό Συμβούλιο της  Ομοσπονδίας, για την αποδοχή  της ή όχι το αργότερο μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υποβολή της.

 

Σε περίπτωση απορρίψεως της  αιτήσεως  ή παραλείψεως  λήψεως αποφάσεως το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει εγγράφως στην πρώτη  Γενική Συνέλευση, η οποία επιλαμβάνεται του αιτήματος και αποφασίζει οριστικά.

Η ιδιότητα του μέλους  αποκτάται από την ημερομηνία, που λαμβάνεται η απόφαση για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής .
 
 
 

Α ρ θ ρ ο  10

Αποχώρηση  Μέλους

1. Τα μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε.

2. Για την αποχώρηση απαιτείται έγγραφη αίτηση του μέλους, στηριζόμενη σε απόφαση  του αρμοδίου οργάνου του, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του. Η αποχώρηση γνωστοποιείται στην Ομοσπονδία τρεις(3) τουλάχιστον μήνες πριν την λήξη του λογιστικού έτους  και ισχύει για το τέλος αυτού. Μέχρι την χρονολογία αυτή εξακολουθεί το μέλος, που ζήτησε να αποχωρήσει, να έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων μελών. Από την υποβολή όμως της αίτησης περί αποχωρήσεως δεν μπορεί ο αντιπρόσωπος του μέλους να είναι μέλος σε συλλογικό όργανο της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση, που είναι ,  εκπίπτει αυτοδίκαια από το αξίωμα.

3.Το μέλος μπορεί να ανακαλέσει την αίτηση αποχωρήσεως με νέα έγγραφη αίτησή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί πριν από τη λήξη της άνω τρίμηνης  προθεσμίας.

 

Α ρ θ ρ ο  11

Διαγραφή  Μέλους

 

1.  Με αιτιολογημένη απόφαση των 2/3 του αριθμού των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται το μέλος της Ομοσπονδίας :

 

α)  Αν απώλεσε τις νόμιμες   προϋποθέσεις εγγραφής.

 

β) Αρνείται χωρίς λόγο την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι   στην Ομοσπονδία  και δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος   Καταστατικού, του Νόμου, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

γ) Βλάπτει από πρόθεση τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας  και ιδίως με την άσκηση κάθε δραστηριότητας, η οποία στρέφεται εναντίον των οικονομικών ή ηθικών συμφερόντων της .

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την απόφασή του περί διαγραφής, τάσσει στο μέλος δεκαήμερη προθεσμία για παροχή εξηγήσεων και   αίρει τον λόγο διαγραφής, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

 

3. Η διαγραφή  ισχύει  από την κοινοποίηση στο μέλος της απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου . Η κοινοποίηση γίνεται με κάθε νόμιμο τρόπο., μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την λήψη της απόφασης. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής ο λόγος  της διαγραφής παύει να υπάρχει και η απόφαση αποβάλλει την ισχύ της.

 

4. Κατά της απόφασης διαγραφής επιτρέπεται προσφυγή του διαγραφέντος στη πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία ενός μήνα, από την κοινοποίησή της.

Τη διαγραφή στη Γενική Συνέλευση εισηγείται   το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται, όπως και η Γενική Συνέλευση, να ακούσει προηγουμένως το υπό διαγραφή μέλος.

 

4. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους που διαγράφεται, επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, εάν ασκηθεί προσφυγή σε αυτή.

 

5. Το μέλος, που διαγράφηκε υποχρεούται να καταβάλει την εισφορά του ημερολογιακού έτους, μέσα στο οποίο πάρθηκε η απόφαση διαγραφής του. Μέχρι το τέλος του ιδίου έτους εξακολουθεί να θεωρείται ως προς τις υποχρεώσεις του μέλος της Ομοσπονδίας , στερείται όμως από όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους από την κοινοποίηση της απόφασης, για την διαγραφή του, οι δε αντιπρόσωποί του, οι οποίοι συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα της Ομοσπονδίας χάνουν αυτοδίκαια την ιδιότητά τους αυτή.

 

Α ρ θ ρ ο  12

 

Τα μέλη, που αποχωρούν ή διαγράφονται  δεν έχουν απαίτηση πάνω στην περιουσία της   Ομοσπονδίας. Οφείλουν να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα με το χρόνο που παρέμειναν μέλη.

 

Α ρ θ ρ ο  13

Μητρώο  Μελών

Στην  Ομοσπονδία τηρείται υποχρεωτικά Μητρώο μελών σε ειδικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει α) ειδικό βιβλίο, το οποίο θεωρείται από τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας και εμφανίζει σε αύξοντα αριθμό την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο  του κάθε μέλους της Ομοσπονδίας, τον αριθμό καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων και το έτος ιδρύσεως  και β) το καταστατικό του κάθε νομικού προσώπου μέλους, νομίμως θεωρημένο από το Δικαστήριο ή την αρμόδια αρχή και τις σχετικές δημοσιεύσεις, όπου ο νόμος το προβλέπει καθώς και κάθε έγγραφο, που αφορά το μέλος.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ

 

Ά ρ θ ρ ο  14

 

 

Όργανα της  Ομοσπονδίας  είναι :

1.  Η Γενική Συνέλευση

2.  Το Διοικητικό Συμβούλιο

3.  Η Εκτελεστική Επιτροπή

4.  Το Εποπτικό Συμβούλιο

  1. Ο Γενικός Διευθυντής

 

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Ά ρ θ ρ ο  15

 

Συγκρότηση – Ψήφοι - Αντιπρόσωποι

 

1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο Όργανο της Ομοσπονδίας.

 

2.Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των μελών της, που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο της και διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή και εκλέγονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4384/2016 και τις διατάξεις των καταστατικών των μελών της.

Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν δια των αντιπροσώπων τους  τα μέλη, που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία, όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του έτους που έληξε (31η Δεκεμβρίου).

 

3. Κάθε μέλος της Ομοσπονδίας  εκλέγει αριθμό αντιπροσώπων ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών-εργασιών,  που πραγματοποίησε κάθε μέλος , κατά μέσον όρο εντός της τελευταίας  πενταετίας.

Ένας (1) αντιπρόσωπος εκλέγεται μέχρι  ύψος συναλλαγών-εργασιών τριών εκατομμυρίων  (3.000.000) ευρώ. Δυο (2) αντιπρόσωποι εκλέγονται μέχρι ύψος συναλλαγών-εργασιών έξι  εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000). Τρεις (3) αντιπρόσωποι εκλέγονται μέχρι ύψος συναλλαγών-εργασιών εννέα εκατομμυρίων(9.000.000)  ευρώ ,τέσσερις (4) αντιπρόσωποι εκλέγονται μέχρι ύψος συναλλαγών-εργασιών δώδεκα  εκατομμυρίων (12.000.000) ευρώ ,πέντε (5) αντιπρόσωποι εκλέγονται μέχρι ύψος συναλλαγών-εργασιών δέκα πέντε  εκατομμυρίων (15.000.000)  ευρώ,  εξι (6) αντιπρόσωποι εκλέγονται μέχρι ύψος συναλλαγών-εργασιών  τριάντα πέντε  εκατομμυρίων (35.000.000)  ευρώ και επτά (7) αντιπρόσωποι εκλέγονται για ύψος συναλλαγών-εργασιών, άνω των 35.000.000 ευρώ.

Πρώτος αντιπρόσωπος ορίζεται πάντοτε ο εκάστοτε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του κάθε μέλους. Οι λοιποί αντιπρόσωποι εκλέγονται ή ορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και του καταστατικού τους, από τα αρμόδια όργανα.

 

4. Για τον υπολογισμό του αριθμού των αντιπροσώπων, κάθε μέλος υποχρεούται να υποβάλλει την 31η Ιανουαρίου κάθε προηγούμενης πενταετίας τους ισολογισμούς του στην Ομοσπονδία .

 

5. Κάθε αντιπρόσωπος διαθέτει μια ψήφο στην γενική συνέλευση .Ο αντιπρόσωπος παρίσταται και ψηφίζει αυτοπροσώπως . Η αντιπροσώπευση δεν επιτρέπεται.

Μαζί με τους τακτικούς αντιπροσώπους, εκλέγονται ή ορίζονται και οι  αναπληρωματικοί τους.

4. Οι αντιπρόσωποι ασκούν στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας όλα τα δικαιώματα του μέλους της ενεργώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του μέλους. Οι αντιπρόσωποι έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τα μέλη ανελλιπώς, για τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας.

5. Οι αντιπρόσωποι, οι οποίοι εκπροσωπούν τα μέλη και ασκούν γι’ αυτά          το δικαίωμα ψήφου εκλέγονται για ορισμένη θητεία. Εάν δεν έχει ορισθεί ο χρόνος της θητείας από το μέλος, που εξέλεξε τον      αντιπρόσωπο, η αντιπροσώπευση ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια από την ημέρα της εκλογής, δηλαδή ακολουθούν το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.  Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκλογής αντιπροσώπων, η θητεία των εκλεγμένων αντιπροσώπων παρατείνεται μέχρι και την πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση του μέλους. Με την λήξη της θητείας  τους οι αντιπρόσωποι αποβάλλουν αυτοδίκαια την τυχόν ιδιότητά τους ως μελών συλλογικών οργάνων της  Ομοσπονδίας.      

Ο αναπληρωματικός αντιπρόσωπος αντικαθιστά τον τακτικό αντιπρόσωπο, ανάλογα με την σειρά εκλογής ή ορισμού τους,  μέχρι λήξεως της θητείας του σε περίπτωση εκπτώσεως, θανάτου, ή όταν χάσει την ιδιότητά του ως αντιπροσώπου, κατά οποιονδήποτε τρόπο.

 

6. Η απόφαση ορισμού ή εκλογής του αντιπροσώπου γνωστοποιείται        από το μέλος με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο         (e-mail) ή με απόδειξη στον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας.   Ο αντιπρόσωπος δεν μπορεί    να λάβει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις της  Ομοσπονδίας πριν από την πιο πάνω κοινοποίηση προς αυτή της αποφάσεως για τον ορισμό ή την εκλογή του. Με την ίδια διαδικασία γνωστοποιείται και η ανάκληση του αντιπροσώπου, από το μέλος. Αντιπρόσωπος, που ανακαλείται, ή δεν επανεκλέγεται, εφόσον είναι μέλος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου εκπίπτει αυτοδίκαια του αξιώματός του. Το ίδιο ισχύει και για τον αντιπρόσωπο Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται.

 

7. Στις γενικές συνελεύσεις της Ομοσπονδίας μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προσκαλεί άλλα πρόσωπα από την ημεδαπή και  την αλλοδαπή ιδιαίτερα πρόσωπα επιστημονικού κύρους και προσφοράς στον συνεργατισμό με το έργο τους.

 

8. Τα μέλη της Ομοσπονδίας, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε άλλο νομικό πρόσωπο, με τους ίδιους με την Ομοσπονδία σκοπούς.

 

΄Α ρ θ ρ ο 16

Αρμοδιότητες

 

 

1.Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας  αποφασίζει για όλα τα θέματα, που υποβάλλονται σ’ αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και αφορούν στην Ομοσπονδία  ή στα μέλη της και σε κάθε άλλο θέμα , για το οποίο προβλέπει την αρμοδιότητά της ο νόμος  το  παρόν καταστατικό  ή για το οποίο δεν προβλέπεται άλλο αρμόδιο όργανο.

2.  Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν :

 

α)   Η τροποποίηση του καταστατικού.

 

β) Η ψήφιση και τροποποίηση του Κανονισμού Καταστάσεως του προσωπικού και Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμού Λειτουργίας  της Ομοσπονδίας .

 

γ)  Ο καθορισμός ετήσιας τακτικής εισφοράς των μελών της, καθώς και κάθε αύξηση ή μείωση του ύψους της.

 

δ) Ο καθορισμός του ανώτατου ποσού για δάνεια, που μπορεί να συνάπτει για εκπλήρωση των σκοπών της.

 

ε)  Η έγκριση για την αγορά, την ανταλλαγή ή την πώληση ακινήτων.

 

στ) Η εκλογή και ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

 

ζ)   Η έγκριση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού       κάθε χρήσης, καθώς και των πεπραγμένων των διαφόρων οργάνων της και η απαλλαγή αυτών από τις ευθύνες.

 

η)  Ο καθορισμός της γενικής αγροτικής και συνεταιριστικής πολιτικής, που πρέπει να ακολουθεί η  Ομοσπονδία.

 

θ)  Η επιβολή ειδικής εισφοράς για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

ι) Ο καθορισμός ανώτατου ποσού για δάνεια, που μπορεί να συνάψει, για την εκτέλεση του σκοπού της ,αποκλειομένου του δανεισμού, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

 

ια)  Η διάλυση της Ομοσπονδίας.

 

3.Αν όλα τα μέλη συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση, μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των μελών

 

 

Ά ρ θ ρ ο 17

Σύγκληση

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ,  με απόφασή του καθορίζει το χρόνο σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της  Ομοσπονδίας.

Η πρόσκληση περιέχει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από τους νόμιμους αναπληρωτές του και κοινοποιείται στα μέλη με συστημένη επιστολή, που ταχυδρομείται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνόδου της Συνέλευσης.

Στην πρόσκληση πρέπει να ορίζονται επίσης ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της έναρξης της συνόδου και ο αριθμός των ψήφων , που απαιτείται για την ύπαρξη απαρτίας. Παράλληλα με την πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη με απλή επιστολή ο ισολογισμός με το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης (απολογισμός).

Η ημέρα της αποστολής της πρόσκλησης και της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν προσμετρούνται στην παραπάνω προθεσμία των είκοσι (20) ημερών.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, όταν συντρέχει λόγος ειδικά προβλεπόμενος από το νόμο, το καταστατικό ή όταν η έκτακτη σύγκληση επιβάλλεται από το συμφέρον της Ομοσπονδίας ή των μελών της , κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί μόνο σε περίπτωση απολύτως ειδικής κατ’ αντικειμενική κρίση ανάγκης.

 

4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από αίτηση αντιπροσώπων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του όλου αριθμού των μελών.  Η αίτηση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και σ΄ αυτήν αναφέρονται οι λόγοι της έκτακτης σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέματα. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί ή αδρανήσει τη σύγκληση  έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, οι παραπάνω αντιπρόσωποι συγκαλούν απ΄ ευθείας μόνοι τους τη Γενική Συνέλευση κατόπιν προσκλήσεως η οποία υπογράφεται απ’ όλους τους αντιπροσώπους.

Ο ίδιος αριθμός αντιπροσώπων, μπορεί να ζητήσει την αναγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, σε οποιαδήποτε συνέλευση.

 

5. Σε κάθε περίπτωση το άρθρο 96 δεύτερο εδάφιο του Α.Κ  μπορεί να έχει εφαρμογή.

 

 

Ά ρ θ ρ ο  18

Απαρτία

 

1. H Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντες αντιπρόσωποι των μελών της Ομοσπονδίας με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των ψήφων . Η ύπαρξη της απαρτίας βεβαιώνεται με την ανάγνωση του καταλόγου των αντιπροσώπων των μελών , που είναι γραμμένοι στο Μητρώο της Ομοσπονδίας, με την επιμέλεια και την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης επαναλαμβάνεται η ανάγνωση του καταλόγου, ύστερα από μία ώρα και εφόσον διαπιστωθεί απαρτία, η Συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και έγκυρα λαμβάνει αποφάσεις πάνω στα θέματά της με την πλειοψηφία των σ΄ αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων, που προβλέπεται για κάθε περίπτωση στο άρθρο 20 του παρόντος.

 

 

3. Κατ’ εξαίρεση αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην:

 

α) ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και

β) μεταβολή του σκοπού της,

 

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντες αντιπρόσωποι των μελών της Ομοσπονδίας , που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του όλου αριθμού των ψήφων. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική Συνέλευση, σύμφωνα με τη διαδικασία, που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, οπότε βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντες αντιπρόσωποι των μελών της Ομοσπονδίας , που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον το μισό (1/2) του όλου αριθμού των ψήφων.

Ά ρ θ ρ ο 19

Συνεδρίαση – Συζήτηση - Ψηφοφορία

 

1.      Στην έναρξη της συνεδρίασης η Συνέλευση εκλέγει από τους αντιπροσώπους που παρίστανται Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο και Γραμματέα, ως και Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Για τις φανερές ψηφοφορίες εκλέγονται δυο ψηφολέκτες. Μέχρι την εκλογή του, καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος ή όταν αυτός απουσιάζει το μεγαλύτερης ηλικίας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρίσταται ή αν δεν παρίσταται κανένα, ένας από τους παλαιότερους αντιπροσώπους, που υποδεικνύεται από την πλειοψηφία των παρόντων.

2. Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις, που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα της συνέλευσης,  υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

3. Η Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις μόνο πάνω στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και περιέχονται στην πρόσκληση. Ειδικά τα θέματα αναβολής ή διακοπής της Συνέλευσης, σύγκλησης νέας, εκλογής προεδρείου ή μεταβολής της σειράς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν είναι αναγκαίο να αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

4. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές και μυστικές. Οι φανερές γίνονται με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση. Οι μυστικές ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα εφόσον είναι ομοιόμορφα και δεν περιλαμβάνουν σημεία ή φράσεις άσχετες με το θέμα, που παραβιάζουν κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.

5. Η ψηφοφορία, που αφορά σε εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας  ή σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση ή απαλλαγή από ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού και του Πίνακα Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και σε προσωπικά θέματα είναι μυστική και γίνεται πάντοτε με ψηφοδέλτιο. Η ψηφοφορία πάνω στα άλλα θέματα είναι φανερή.

6. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει κατά τις ψηφοφορίες να απομακρύνονται    από την αίθουσα της ψηφοφορίας πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Τρίτα πρόσωπα απαγορεύεται να παρευρίσκονται κατά τον χρόνο της αποσφράγισης των ψηφοδελτίων και καταμέτρησης μέχρι και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

7. Με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης αναρτάται σε εμφανές σημείο του χώρου, όπου αυτή διεξάγεται, κατάλογος των μελών της με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

 

8. Το μέλος δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει, αν η απόφαση αφορά στην επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ της Ομοσπονδίας  και του μέλους ή του συζύγου του ή εξ αίματος συγγενούς του ως και τον τρίτο βαθμό

 

Ά ρ θ ρ ο 20

 

Α π ό φ α σ η

 

1. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπούμενων κατά την ψηφοφορία ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εάν υπάρχει και νέα ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη της  Ομοσπονδίας έστω και αν διαφωνούν ή είναι απόντα.

 

2. Για να αποφασιστεί η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση της Ομοσπονδίας   χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Για να μεταβληθεί ο σκοπός   πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.

3.  Απόφαση της συνέλευσης είναι άκυρη, αν αντιβαίνει στο νόμο ή στο καταστατικό. Την ακυρότητα κηρύσσει το δικαστήριο ύστερα από αγωγή μέλους που δεν συναίνεσε ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται μετά την πάροδο έξι μηνών από την απόφαση της συνέλευσης. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων.

 

 

 

 

II. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

΄Α ρ θ ρ ο  21

Συγκρότηση - Λειτουργία

 

1. Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο , το οποίο απαρτίζεται από 19 μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας  μεταξύ των αντιπροσώπων των μελών της. Η διάρκεια της θητείας του είναι τέσσερα (4) χρόνια από την ημέρα της εκλογής του. Δύο μέλη προέρχονται υποχρεωτικά από αγροτικούς συνεταιρισμούς με κύκλο συναλλαγών-εργασιών  μέχρι  τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ .

 

2. Η ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγει μεταξύ των αντιπροσώπων των μελών της Ομοσπονδίας  και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ,πρέπει να έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία , να μη είναι συγγενείς μεταξύ τους  μέχρι τρίτου βαθμού και να παραδίδουν την παραγωγή τους στον συνεταιρισμό τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  8 παρ.  3 του  ν. 4384/2016. Η διαπίστωση  ενός  εκ των κωλυμάτων αυτών μετά την εκλογή επιφέρει την αυτοδίκαιη έκπτωση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας  δεν μπορεί να εκλέγεται, για περισσότερες από δυο θητείες.

 

3 Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται και οι Σύμβουλοι εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού.

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση από τα μέλη του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του  ψήφων, τον Πρόεδρο, τον Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Την πρωτοβουλία συγκλήσεως έχει ο Σύμβουλος, που πλειοψήφησε. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παραλείψεως η σύγκληση γίνεται από τον αμέσως επόμενο. Η κατανομή αξιωμάτων γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Τα ανωτέρω αξιώματα δεν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

5. Ανακατανομή αξιωμάτων επιτρέπεται πάντοτε μέχρι την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

6. Σύμβουλοι, που λόγω διαρκούς κωλύματός τους απέχουν από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τέσσερις (4) μήνες ή που αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του Συμβούλου.

 

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου  τουλάχιστον τέσσερις φορές κάθε έτος, στην έδρα της Ομοσπονδίας , κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή κατόπιν εντολής του από τον Γενικό Διευθυντή.  Η πρόσκληση αποστέλλεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η προθεσμία αυτή δεν τηρείται στην περίπτωση έκτακτης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο ή τους Αντιπροέδρους όταν το ζητήσουν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα από πέντε  (5) μέλη, με έγγραφη αίτηση, η οποία περιέχει το σκοπό και τους λόγους σύγκλησης ως και προτεινόμενη ημερομηνία σύγκλησης. Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του Προέδρου να συγκαλέσει  το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την αίτηση, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση, που υπογράφουν τα αιτούντα μέλη.

 

8. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παραβρίσκονται, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου υπηρεσιακά στελέχη, μέλη των άλλων οργάνων της  Ομοσπονδίας ,  εμπειρογνώμονες, ειδικοί σύμβουλοι καθώς και μέλη των μελών της Ομοσπονδίας.

 

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί οι παρόντες σύμβουλοι να είναι λιγότεροι από το μισό πλέον ενός των μελών

 

10. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Απόλυτη  πλειοψηφία υπάρχει όταν ο αριθμός των θετικών ψήφων είναι μεγαλύτερος του μισού του αριθμού των ψήφων των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

11. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις του για θέματα, που αφορούν στον ίδιο, στη σύζυγο ή σε συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού.

 

12.Οι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι και ανακαλούνται ελευθέρως από την Γενική Συνέλευση , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό.

 

 

΄Α ρ θ ρ ο  22

 

Αρμοδιότητες

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση, στη διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεων της  Ομοσπονδίας και γενικά τη λειτουργία της για την επίτευξη του σκοπού της, μέσα στο πλαίσιο του νόμου, του παρόντος καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ομοσπονδίας και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας  σε νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο του σκοπού της , εκτός αν άλλως το παρόν καταστατικό ειδικά προβλέπει.

 

2.  Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

 

Στην πρώτη σύγκλισή  του  , μετά την συγκρότησή του σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο , κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου και του Γενι9κού Διευθυντή ,  εγκρίνει  το πρόγραμμα εργασίας, που περιλαμβάνει τους στόχους και τις προτεραιότητες της οργάνωσης καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του Συμβουλίου.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο :

 

 

α) Μελετά και παρακολουθεί τα αγροτικά, συνεταιριστικά ή άλλα θέματα , που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τους αγρότες ,τα μέλη της και την συνεταιριστική κίνηση της χώρα,  και λαμβάνει αποφάσεις πάνω σ’ αυτά .

 

β) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και εποπτεύει την εκτέλεσή τους, όπως ο νόμος ορίζει, από τα λοιπά όργανα της Ομοσπονδίας  και τις Υπηρεσίες της.

 

γ) Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα, που θα συζητηθούν σ’ αυτές.

 

δ) Καταρτίζει τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης», τον Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας και συντάσσει πρόγραμμα εργασιών του επόμενου έτους με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό αυτών. Τροποποιεί τον  προϋπολογισμό κατά την εκτέλεσή του ,με την μεταφορά κονδυλίων, εντός του εγκεκριμένου ύψους του. Συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων.

 

ε) Διορίζει ή παύει, μέσα στα όρια του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως του προσωπικού, το εν γένει προσωπικό της Ομοσπονδίας  κατόπιν προτάσεως του Γενικού Διευθυντή .

 

στ) Αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών και για τη διαγραφή μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του νόμου .

 

ζ) Επεξεργάζεται και υποβάλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας.

 

Επίσης επεξεργάζεται και εγκρίνει υποδείγματα καταστατικών, κανονισμών λειτουργίας των μελών της,  των  Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών, των συνεταιριστικών σχολών των μορφωτικών ινστιτούτων ,και γενικά  συντάσσει κάθε υπόδειγμα για την προσφορά έργου λογιστικής και φορολογικής εξυπηρέτησης στα μέλη της και την εξυπηρέτησή τους, πέραν των εργασιών, που παρέχουν οι υπηρεσίες της σε καθημερινή βάση.

 

η) Ορίζει τους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας  και γενικά των μελών της, όταν τούτο προβλέπεται,  σε όλες τις περιπτώσεις, αντιπροσώπευσης  ή συμμετοχή τους  στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

 

θ) Λαμβάνει αποφάσεις σε οποιοδήποτε άλλο θέμα, που αφορά στη λειτουργία και τους σκοπούς της, που δεν έχει υπαχθεί στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης με ειδική διάταξη του παρόντος καταστατικού ή του νόμου, ή σε άλλο όργανό της.

 

ι) Συγκροτεί Επιτροπές και Ομάδες εργασίας γνωμοδοτικού χαρακτήρα.

ιβ) Γενικά παίρνει αποφάσεις σε οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά στην λειτουργία και στους σκοπούς της Ομοσπονδίας, που δεν έχει υπαχθεί στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης με ειδική διάταξη του παρόντος καταστατικού ή του νόμου.

 

3. Ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού της κατά τους όρους του κανονισμού καταστάσεως του προσωπικού και του νόμου.

 

4. Διαπραγματεύεται και συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας και συμμετέχει στη διαιτητική ρύθμιση των συλλογικών διαφορών εργασίας ,που αφορούν στο προσωπικό των μελών της, συνεταιριστικούς  υπαλλήλους και  της ιδίας .

 

5. Προσλαμβάνει  και απολύει τον Γενικό Διευθυντή .

 

6. Διορίζει  ή/και προσλαμβάνει   πληρεξουσίους  Δικηγόρους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κώδικα περί Δικηγόρων.

 

7.Το Διοικητικό Συμβούλιο ,μπορεί με αποφάσεις του να παραχωρεί στην εκτελεστική εξουσία ,όταν το κρίνει σκόπιμο, την άσκηση αρμοδιοτήτων του και να καθορίζει με αυτές τα χρονικά όρια ισχύος και το περιεχόμενο αυτών, πλην εκείνων των περιπτώσεων δ και της παρ.1 του παρόντος και των παραγράφων 3,4 και 5 του παρόντος άρθρου.

 

Επίσης το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει στον γενικό διευθυντή ,όταν το κρίνει σκόπιμο, την εκτέλεση ή διαχείριση θεμάτων της αρμοδιότητάς του , που αναφέρονται στην λειτουργία της Ομοσπονδίας ,εκτός από τα θέματα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ-στ, η και θ της παρ. 2 και στις παρ. 3,4 και 5 του παρόντος άρθρου. Η ανάθεση αυτή γίνεται με ειδική εξουσιοδότηση, με την οποία συγχρόνως καθορίζονται το περιεχόμενο και τα όριά της.

 

 

 

΄Α ρ θ ρ ο  23

 

Αρμοδιότητες Προέδρου

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 

α) Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και φροντίζει για την αποστολή των προσκλήσεων για τις Γενικές Συνελεύσεις με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 14 του παρόντος.

 

γ) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου .

 

δ) Παρουσιάζει την Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου στην τακτική Γενική Συνέλευση.

 

2. Τον Πρόεδρο  απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος και αυτόν απόντα ή κωλυόμενο ο Β’ Αντιπρόεδρος.

Ά ρ θ ρ ο  24

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρων-Γενικού Γραμματέα

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου, με απόφασή του ορίζει τις αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων (Α’ και Β’) καθώς και του Γενικού Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας  έχει την ευθύνη της τήρησης του Μητρώου της Ομοσπονδίας.

 

΄Α ρ θ ρ ο  25

Εκτελεστική Επιτροπή

Σύνθεση – απαρτία – λήψη αποφάσεων – αρμοδιότητες

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι επταμελής αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τους δύο Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα, και τρία (3)  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγονται από αυτό και μπορεί ν’ αντικατασταθούν οποτεδήποτε από το ίδιο. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο αναπληρώνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος και αυτόν κωλυόμενο ο Β΄ Αντιπρόεδρος.

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών της, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ένας από τους Αντιπροέδρους.

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται κατά την κρίση του Προέδρου, μετά από πρόσκλησή  του ή κατόπιν εντολής του, από το Γενικό Διευθυντή.

4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται. Εάν δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση, η υπόθεση παραπέμπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Εποπτεύει την όλη διεξαγωγή των εργασιών της Ομοσπονδίας.

γ) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Φροντίζει για την ασφαλή διάθεση των κεφαλαίων της Συνομοσπονδίας  με έντοκη κατάθεση σε ένα από τα νόμιμα λειτουργούντα και αξιόπιστα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας.

ε) Παίρνει αποφάσεις σε κάθε θέμα αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, που της παραχωρήθηκε απ’ αυτό με εξουσιοδότησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις  του παρόντος καταστατικού.

 

6. Η Εκτελεστική Επιτροπή  μπορεί πάνω σε θέματα ,που ανάγονται στην αρμοδιότητά της ,  να αναθέτει, όταν το κρίνει σκόπιμο , την άσκηση της δικαιοδοσίας αυτής στο γενικό διευθυντή της Ομοσπονδίας, με ειδική εξουσιοδότηση που περιλαμβάνει τα θέματα και τα όριά της.

 

7. Κατόπιν  εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου  , μπορούν στην εκτελεστική επιτροπή  να  συμμετέχουν  μέχρι δύο επιστήμονες (καθηγητές πανεπιστημίου, νομικοί  οικονομολόγοι ), με εξειδικευμένη γνώση και εξέχουσα πολύχρονη εμπειρία σε θέματα διοίκησης συνεταιρισμών, με συμβουλευτικό χαρακτήρα, ώστε  να δίνεται η δυνατότητα σε πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, να συμμετέχουν στον έλεγχο για την ορθή εφαρμογή των κανόνων συνεταιριστικής διακυβέρνησης .

 

 

 

΄                                       Α ρ θ ρ ο  26

 

Εκπροσώπηση

 

1.Το νομικό πρόσωπο της Ομοσπονδίας σε όλες του τις σχέσεις απέναντι σε τρίτους καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή διοικητικής αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, εκπροσωπεί ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος οι αναπληρωτές του.

2.Με πρόταση του προέδρου , το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας στον γενικό διευθυντή με απόφασή του, που θα περιλαμβάνει το θέμα την έκταση και τα όρια εκπροσωπήσεως.

3.Αν ο Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αντίδικοι της Ομοσπονδίας   την Ομοσπονδία  εκπροσωπεί το, ειδικώς από αυτό, εξουσιοδοτημένο μέλος του, εκτός αν η Γενική Συνέλευση διορίσει ειδικούς εκπροσώπους.

 

 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Α ρ θ ρ ο  27

Συγκρότηση

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγεται από την γενική συνέλευση μεταξύ των αντιπροσώπων των μελών της Ομοσπονδίας. Ο αριθμός των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου ορίζεται σε πέντε (5),η δε διάρκεια της θητείας του είναι τέσσερα χρόνια. Η ίδια γενική συνέλευση εκλέγει, μεταξύ των αντιπροσώπων και πέντε  αναπληρωματικά μέλη.

2. Τα αναπληρωματικά μέλη αντικαθιστούν κατά την σειρά εκλογής τους τα τακτικά μέλη, σε περίπτωση διαρκούς κωλύματος, θανάτου, εκπτώσεως, παραιτήσεως ,ανακλήσεως από την ιδιότητα του συμβούλου ή λήξεως της θητείας, ως αντιπροσώπων. Τα αναπληρωματικά μέλη συνεχίζουν την θητεία των αντικατασταθέντων.

3. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία . Τα κωλύματα εκλογής, που προβλέπονται για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εφαρμόζονται και στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.

Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί αυτονοήτως να μετέχει στο διοικητικό και στο εποπτικό συμβούλιο, καθώς και πρόσωπα, που είναι συγγενείς μεταξύ τους ή με μέλος του Διοικητικού συμβουλίου, μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείας.

4.Τα εξερχόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, πριν λογοδοτήσουν και απαλλαγούν από τις ευθύνες τους με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

5.Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

6.Το Εποπτικό Συμβούλιο, αναλαμβάνει τα καθήκοντά του αμέσως μετά την εκλογή του και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον προϊστάμενο, που διευθύνει τις εργασίες του και τον αναπληρωτή του, που μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από το ίδιο συμβούλιο.

7. Το εποπτικό συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον τρεις(3) φορές κάθε χρόνο στην έδρα της Ομοσπονδίας , ύστερα από πρόσκληση του προϊσταμένου του ή εντολή του προς τον Γενικό Διευθυντή.

Η πρόσκληση στέλνεται πριν από δέκα τουλάχιστον μέρες προς τα μέλη  αυτού. Το ίδιο ισχύει και για τα επόμενα δυο τετράμηνα του έτους.

8. Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία τριών μελών του. Οι αποφάσεις του είναι έγκυρες εφόσον λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

 

Α ρ θ ρ ο  28

Αρμοδιότητες  Εποπτικού  Συμβουλίου

1. Το εποπτικό συμβούλιο παρακολουθεί και εποπτεύει την κανονική και μέσα στα όρια του νόμου του καταστατικού, κυρίως του καταστατικού σκοπού, και των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως, εκτέλεση των καθηκόντων του Διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής.

2.Εξετάζει την νομιμότητα των πράξεων του διοικητικού συμβουλίου και ενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο της διαχειρίσεως της Ομοσπονδίας. Για την εκτέλεση του έργου του, το εποπτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή άλλου στοιχείου της Ομοσπονδίας, να ελέγχει το περιεχόμενο του Ταμείου, να παρακολουθεί τις εργασίες της Ομοσπονδίας και την λειτουργία των υπηρεσιών της και να ζητεί πληροφορίες, για την πορεία των υποθέσεών της. Για τον έλεγχο της διαχειρίσεως μπορεί ,κατά την κρίση του, να χρησιμοποιεί και πρόσωπα με εξειδικευμένες γνώσεις.

3. Συντάσσει για κάθε διαχειριστική περίοδο έκθεση, την οποία υποβάλει στην γενική συνέλευση, πριν από την έγκριση των πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου και του ισολογισμού.

4.Συγκαλεί οποτεδήποτε το Διοικητικό συμβούλιο και την εκτελεστική επιτροπή, όταν θεωρεί ότι συντρέχει σοβαρός λόγος για την διασφάλιση των συμφερόντων της Ομοσπονδίας.

5.Μπορεί να συγκαλεί την γενική συνέλευση σε έκτακτη σύνοδο κατά την παρ.3 του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού.

6.Για την ανάκληση του εποπτικού συμβουλίου ή μελών του από την γενική συνέλευση, καθώς και για τα κωλύματα εκλογής ισχύουν τα οριζόμενα για το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 

Α ρ θ ρ ο  28α

 

Αρχαιρεσίες

 

1. Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου  της Ομοσπονδίας  διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων και αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Στις εκλογές προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής δικαστικός λειτουργός, που διορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας της Ομοσπονδίας.

 

2. Οι εκλογές διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, για κάθε όργανο . Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο.

 

3. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης αντιστοιχεί στον αριθμό των μελών του εκλεγομένου οργάνου . Ψηφοδέλτια, που περιέχουν αριθμό σταυρών προτίμησης μεγαλύτερο από τον οριζόμενο από το καταστατικό ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα.

 

4. Εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί, που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Αν υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλεγούν θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν κενούμενες θέσεις τακτικών  μελών μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

 

5. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής κωλύονται να εκθέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την διεξαγωγή των εκλογών. Το έργο της αρχίζει από την ανακήρυξη των υποψηφίων μετά την προηγούμενη διαπίστωση των σχετικών προϋποθέσεων, που προβλέπει το καταστατικό και ο νόμος. Βασικό έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι η διαπίστωση στο πρόσωπο των υποψηφίων του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, ιδίως αν υπάρχει κώλυμα από τα προβλεπόμενα στο νόμο και το παρόν καταστατικό.

 

6.Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την έναρξη των εκλογών στον προγραμματισμένο χώρο και χρόνο, για την αδιάβλητη και ασφαλή διεξαγωγή τους, τη διαπίστωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας και στο τέλος την ανακήρυξη των εκλεγέντων, τακτικών και αναπληρωματικών μελών των οργάνων.

 

Κατά την πορεία των εκλογών κρίνει τις τυχόν υποβαλλόμενες ενστάσεις ή άλλες διαφωνίες που ανακύπτουν.

 

Στο τέλος της διαδικασίας συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη. Το σύνολο του εκλογικού υλικού η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει με πρακτικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται. Το υλικό αυτό φυλάσσεται στα γραφεία της Ομοσπονδίας από το Γενικό Διευθυντή.

 

7. Η από  τα μέλη ανάκληση και ανακατανομή αξιωμάτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατόπιν αποφάσεως των 2/3 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όταν προκύπτει κλάσμα ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός.

 

8. Αν κενωθεί η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση των λοιπών μελών του, συμπληρώνει την κενή θέση τοποθετώντας σε αυτήν αντιπρόσωπο μέλους της Ομοσπονδίας.

 

Τα ως άνω οριζόμενα μέλη διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία επικυρώνει την εκλογή τους, ή , σε αντίθετη περίπτωση, εκλέγει νέα μέλη.

 

Σε περίπτωση παραίτησης της πλειοψηφίας ή του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  και αν  δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη  διενεργούνται αρχαιρεσίες.

 

9. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας , όποιος καταδικάσθηκε με τελεσίδικη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην Υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγής εγγράφου, λαθρεμπορία και εμπορία ναρκωτικών και σε οποιοδήποτε αδίκημα σε βάρος της περιουσίας  των νομικών προσώπων του ν. 4384/2016, του ν. 4015/2011  και  του ν. 2810/2000, όπως ίσχυσαν.

 

Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου διαπιστωθεί για μέλος του η ύπαρξη οποιουδήποτε από τα κωλύματα, που προαναφέρθηκαν, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος του οργάνου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 8 του παρόντος άρθρου.

Ά ρ θ ρ ο  29

Ειδικές διατάξεις για τα Όργανα Διοίκησης

 

1. Εισηγητής των θεμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο Γενικός Διευθυντής ή υπάλληλος της Ομοσπονδίας,  που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή το Γενικό Διευθυντή.

 

2. Χρέη υπηρεσιακού γραμματέα σ΄ όλα τα συλλογικά όργανα Διοίκησης  εκτελεί υπάλληλος της Ομοσπονδίας, ο οποίος ορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή.

 

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης υπογράφονται από τα μέλη, που ήσαν παρόντα σ΄ αυτή.

 

4. Τα βιβλία των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, το βιβλίο Μητρώου Μελών καθώς και κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το καταστατικό προτού να χρησιμοποιηθούν, θεωρούνται από το  Ειρηνοδικείο της έδρας της Ομοσπονδίας.

 

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον κατά το χρόνο της έκδοσής τους Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή τον Γενικό Διευθυντή.

 

  1. Τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν τη θέση των τακτικών μελών σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης, παραίτησης,  ή έκπτωσής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση τα αναπληρωματικά μέλη συνεχίζουν τη θητεία των μελών που αντικαταστάθηκαν.

 

 

 

 

Ά ρ θ ρ ο  30

 

Αποζημιώσεις

 

Η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, της εκτελεστικής επιτροπής και του εποπτικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας  είναι άμισθη και τιμητική. Τα μέλη της Διοίκησης έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την Ομοσπονδία να τους αποδώσει κάθε τι , που δαπάνησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

 

Ά ρ θ ρ ο  31

Γενικός Διευθυντής

 

1. Ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας οφείλει να είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης σχολής εσωτερικού ή ισότιμης του εξωτερικού με γενική αγροτοοικονομική και κυρίως συνεταιριστική μόρφωση. Η επαρκής γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική) είναι υποχρεωτική.

 

2. Ο Γενικός Διευθυντής προσλαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας .

 

3. Η πρόσληψη συντελείται με την υπογραφή μεταξύ του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή σύμβασης εργασίας, η οποία περιλαμβάνει τους όρους αμοιβής και εργασίας του.

 

Ά ρ θ ρ ο  32

 

Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή

 

1.   Ο Γενικός Διευθυντής έχει τα εξής καθήκοντα :

 

α) Επιμελείται τις υποθέσεις και αναπτύσσει τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας στο πλαίσιο του καταστατικού της σκοπού  των  Κανονισμών  και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου .

 

β) Υπογράφει, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα επ’ονόματί  της Ομοσπονδίας  εκδιδόμενα έγγραφα.

 

γ)  Εκτελεί τον Προϋπολογισμό και υπογράφει τις εντολές πληρωμής .

 

δ)  Προΐσταται όλων των Υπηρεσιών της Ομοσπονδίας και εισηγείται κάθε προσλήψεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ε) Προετοιμάζει τα θέματα, που πρόκειται να εισαχθούν στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

στ) Εφαρμόζει τον Κανονισμό Κατάστασης του προσωπικού σε όλο το προσωπικό της Ομοσπονδίας και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις πειθαρχικές υποθέσεις, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Κατάστασης του προσωπικού.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόταση του Γενικού Διευθυντή ορίζει τους Αναπληρωτές του με τον τίτλο «Αναπληρωτής Γενικού Διευθυντή » .Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των αναπληρωτών, καθώς και οι περιπτώσεις αναπλήρωσης αυτού, όταν ο ίδιος κωλύεται ή απουσιάζει.

 

3.Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να μεταβιβάζει την ευθύνη υπογραφής ορισμένων κατηγοριών εγγράφων της Ομοσπονδίας  στους αναπληρωτές του .

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ   ΟΡΓΑΝΑ -ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Ά ρ θ ρ ο  32

Εκτός  από τα υπηρεσιακά συμβούλια ,που μπορεί να προβλέψει ο κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας και ο κανονισμός καταστάσεως προσωπικού της Ομοσπονδίας, συνιστώνται και λειτουργούν σε αυτή τα παρακάτω συμβούλια και Επιτροπές,  που η οργάνωση και η λειτουργία τους καθορίζεται με ειδικό κανονισμό, που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο:

 

α) Γνωμοδοτικό  Συμβούλιο

 

Το συμβούλιο αυτό , μελετά  και γνωμοδοτεί πάνω σε θέματα γενικότερης φύσεως που ενδιαφέρουν τον αγροτικό κόσμο της χώρας και τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις.

Η σύνθεση  και η συγκρότηση του γνωμοδοτικού συμβουλίου καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

 

β) Συμβούλιο Συνεταιριστικού Συντονισμού.

Αποστολή του Συμβουλίου είναι ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των μελών της Ομοσπονδίας, μέσα στο πλαίσιο των γενικότερων κατευθύνσεων, που διαγράφονται από αυτή.

Η σύνθεση και η συγκρότηση του συμβουλίου καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Το συμβούλιο μπορεί να προκαλεί, πάνω σε θέματα, που το απασχολούν, την γνώμη του γνωμοδοτικού συμβουλίου ή και να επιλαμβάνεται την μελέτη  των θεμάτων αυτών από κοινού με αυτό.

γ) Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Το συμβούλιο αυτό συγκροτείται από τον γενικό διευθυντή τον νομικό σύμβουλο και τους προϊσταμένους των υπηρεσιών .Έργο του είναι ο συντονισμός των εργασιών των υπηρεσιών της Ομοσπονδίας ,η ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας των υπηρεσιών, η γνωμοδότηση θεμάτων, υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού καθώς και οποιοδήποτε εργασιακό θέμα, για το οποίο το συμβούλιο, πρέπει να γνωμοδοτήσει. Εισηγητής είναι ο προϊστάμενος κάθε υπηρεσίας επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του.

 

 

δ) Επιτροπή   Διαιτησίας :

Η Επιτροπή  Διαιτησίας ,σκοπό έχει την επίλυση των πάσης φύσεως διαφορών, οι οποίες τυχόν προκύπτουν μεταξύ των μελών της Ομοσπονδίας. Στην Επιτροπή αυτή  μετέχουν και εκπρόσωποι των μελών, στα οποία έχει προκύψει η διαφορά. Τα μέλη της ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με το είδος της διαφοράς. Οι αποφάσεις της Επιτροπής έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Ά  ρ θ ρ ο  34

 

Πόροι

 

1.  Πόροι της  Ομοσπονδίας είναι  τακτικοί και έκτακτοι :

 

2.      Τακτικοί πόροι είναι οι  ετήσιες  συνδρομές των μελών της, οι οποίες  καθορίζονται με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Με όμοιες αποφάσεις επιτρέπεται διαφοροποίηση του ύψους της  συνδρομής σε ορισμένες κατηγορίες μελών με βάση συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια.

 

3.      Έκτακτοι πόροι είναι  εισφορές τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του εσωτερικού ή εξωτερικού, ειδικές εισφορές των μελών της.

 

4. Εισφορές, για την συνεταιριστική εκπαίδευση.

 

4. Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές, ενισχύσεις, επιχορηγήσεις κλπ. τρίτων, που καταβάλλονται για γενικούς ή ειδικούς σκοπούς της Ομοσπονδίας  ή για συγκεκριμένη δραστηριότητά της  προερχόμενες από το εσωτερικό ή το εξωτερικό .

Επίσης  τα αποκτώμενα από τα περιουσιακά στοιχεία της Ομοσπονδίας   καθώς και κάθε άλλο  έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στο Ταμείο της .

 

5. Οι πόροι και οι πρόσοδοι της  Ομοσπονδίας διατίθενται για τις ανάγκες της και για εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών και γενικότερων επιδιώξεών της.

 

6. Οι εισφορές των μελών , μπορεί να καταβάλλονται τμηματικά εντός του έτους ,στην διάρκεια της λογιστικής χρήσης. Για την συμμετοχή του μέλους στις ψηφοφορίες της γενικής συνελεύσεως της Ομοσπονδίας, αρκεί η εξόφληση της εισφοράς του έτους, που έληξε.

 

7. Μέχρι  να καθορισθεί η εισφορά από την γενική συνέλευση , τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν την εισφορά τους με βάση το προηγούμενο έτος. Η τυχόν προκύπτουσα διαφορά, καταβάλλεται σε δυο δόσεις.

8. Οι πόροι και οι πρόσοδοι της Ομοσπονδίας διατίθενται, για τις ανάγκες της και για την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών και γενικότερων επιδιώξεών της.

 

 

Ά  ρ θ ρ ο  35

 

Λογιστικό Έτος

 

1.   Το λογιστικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό.

 

2. Τα έσοδα και έξοδα της Ομοσπονδίας ορίζονται κάθε χρόνο με προϋπολογισμό, που ψηφίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται για έγκριση στην Γενική Συνέλευση .

 

3. Η διάθεση των πόρων και προσόδων της Ομοσπονδίας  για την πραγματοποίηση των σκοπών της αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ενεργείται από τον Γενικό Διευθυντή.

4. Ο έλεγχος της διαχείρισης ενεργείται από το Εποπτικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της λογοδοσίας του διοικητικού συμβουλίου στην γενική συνέλευση. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να λάβει γνώση της εκθέσεως ελέγχου, ευθύς ως καταρτιστεί και να εκφέρει τη γνώμη του πάνω σε αυτή και ενώπιον της συνελεύσεως.

 

 

Ά ρ θ ρ ο  36

Ταμίας

 

1. Τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών ελέγχονται από τον Ταμία και υπογράφονται από τον Ταμία και το Γενικό Διευθυντή, εκτός αν ο τελευταίος εκχωρήσει το δικαίωμα ή μέρος αυτού στον Προϊστάμενο της λογιστικής υπηρεσίας ή στους αναπληρωτές του.

 

2. Ο Ταμίας ή ο Γενικός Διευθυντής καταθέτει κάθε ποσό που υπερβαίνει τα τακτικά έξοδα δύο (2) μηνών σε τοκοφόρο λογαριασμό και αναλαμβάνει τις καταθέσεις, με εντολή που υπογράφει ο Γενικός Διευθυντής .

 

Ά ρ θ ρ ο  37

Ηθικές αμοιβές

 

Σε πρόσωπα, επιστημονικού κύρους που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο συνεταιριστικό κίνημα ή στην Ομοσπονδία  μπορεί, σε αναγνώριση της προσφοράς τους αυτή η Συνομοσπονδία  να τους απονέμει τον τίτλο του επιτίμου μέλους του Διοικητικού  Συμβουλίου,  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

Ά ρ θ ρ ο  38

Γενικές Διατάξεις

 

 

1.Σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας  η περιουσία της δε διανέμεται μεταξύ των μελών της. Αυτή διατίθεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και περιέρχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Γεωργικά Πανεπιστήμια της χώρας.

 

 

Ά ρ θ ρ ο  39

Διάλυση Ομοσπονδίας με δικαστική απόφαση

Με απόφαση του πρωτοδικείου μπορεί να διαλυθεί  η Ομοσπονδία,  αν το ζητήσει η διοίκησή της ή το ένα πέμπτο των μελών της ή η εποπτεύουσα αρχή: 1. αν, επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών της ή από άλλα αίτια, είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί η Ομοσπονδία σύμφωνα με το καταστατικό 2. αν ο σκοπός της Ομοσπονδίας  εκπληρώθηκε ή αν από τη μακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός της  έχει εγκαταλειφθεί 3. αν η Ομοσπονδία  επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία της  έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη.

 

Ά ρ θ ρ ο   40

Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε από τα  ιδρυτικά μέλη Της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ. Και εγκρίθηκε νόμιμα από την γενική συνέλευση των ιδρυτικών μελών στην…στις…

 

 

Ημερομηνία………….

 

 

Τα Ιδρυτικά Μέλη                                       Νομιμοποιητικά έγγραφα

Επισυνάπτεται  Πρόγραμμα εργασιών της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ.

Πρόγραμμα εργασίας του νέου φορέα εκπροσώπησης των συνεταιρισμών

Προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των συνεταιριστικών επιχειρήσεων μελών της, η νέα οργάνωση θα πρέπει να ιεραρχήσει τις προτεραιότητές της, διαθέτοντας τους περιορισμένους πόρους της σε συγκεκριμένους στόχους:

Ο κύριος στρατηγικός στόχος του φορέα εκπροσώπησης των συνεταιρισμών είναι διττός, αποβλέποντας αφ’ενός στην επίλυση των άμεσων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και, αφ’ετέρου, στο σχεδιασμό μιας στρατηγικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των αγροδιατροφικών συνεταιρισμών.

Για την υλοποίηση του κύριου στόχου αναπτύσσονται επιμέρους δράσεις.

Ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου με ιεράρχηση προτεραιοτήτων, διαρκούς παρακολούθησης των αποτελεσμάτων και καθορισμού δράσεων ανά τομέα. Οι στόχοι θα επιμερίζονται ανά κλάδο, επιδιώκοντας την αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών των συνεταιρισμών μελών τόσο σε σχέση με το παρελθόν όσο και σε σύγκριση με το σύνολο της αγοράς και των ανταγωνιστών.

Με βάση τις υπάρχουσες κύριες δραστηριότητες των συνεταιρισμών μελών, αλλά και τις προοπτικές εξωστρεφούς ανάπτυξης, οι δράσεις επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς:

-     Αμπελο-οινικά προϊόντα, ελαιόλαδο και ελιές

-     Κρέας, γαλακτοκομικά και μελισσοκομικά προϊόντα

-     Οπωροκηπευτικά, αροτραίες καλλιέργειες και λοιπά προϊόντα

-     Εισροές/ εφόδια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας-βιομάζα/ υποπροϊόντα

 

Η ολιγομελής αρχική ομάδα ειδικών που θα στελεχώσει τη Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, θα παρακολουθεί την εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική στους αντίστοιχους κλάδους και θα ενημερώνει, υποστηρίζει και συντονίζει τη συλλογική δράση σύμφωνα με τις προτεραιότητες του προγράμματος δράσης.

Οι τέσσερις αυτές ομάδες θα περιλαμβάνουν αντίστοιχες επιμέρους κλαδικές ομάδες εργασίας, αποτελούμενες απο εκπροσώπους των συνεταιρισμών ανά συγκεκριμένο κλάδο δραστηριότητας.

Ο φορέας εκπροσώπησης αναλαμβάνει το συντονισμό του έργου της παρακολούθησης των εθνικών, αλλά κυρίως των σχετικών ευρωπαϊκών πολιτικών (ΚΑΠ, Οικονομική Εμπορική πολιτική, πολιτική δημόσιας υγείας και ασφάλειας τροφίμων και πολιτική Ανταγωνισμού) συμμετέχοντας στις αντίστοιχες ομάδες εργασίας των Copa και Cogeca, αλλά και των συμβουλευτικών επιτροπών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Επιχειρηματική ανάπτυξη

 

Ειδικότεροι, επιμέρους, σαφείς και ποσοτικοποιημένοι στόχοι σε κάθε ένα από τους παραπάνω τομείς, θα αποσκοπούν στην ανάπτυξη συνεργειών μέσω επιχειρηματικών σχημάτων από κοινού, μεταξύ των κύριων συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους τομείς.

Η αναγκαιότητα για τη δημιουργία βιώσιμων συνεταιριστικών επιχειρήσεων προκύπτει λόγω της αυξανόμενης πίεσης από τις συνθήκες ανταγωνισμού, σε συνδυασμό με την αναπτυσσόμενη ζήτηση στις διεθνείς αγορές.

Ενώ ανταγωνιστικές επιχειρήσεις   και συνεταιρισμοί απο άλλες χώρες, εμφανίζουν έντονη ανάπτυξη σε υψηλού επιπέδου ποιότητας προϊόντα, οι Ελληνικοί συνεταιρισμοί υστερούν δραματικά στην παρακολούθηση των διεθνών αγορών και την προσαρμογή σε δομές εμπορίας.

Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις των καταναλωτών και των επαγγελματιών συνεργατών απαιτεί εξυπηρέτηση και διαρκή υποστήριξη στην πρόσβαση στα δίκτυα διανομής, τα logistics, την προώθηση και τη διαρκή επικοινωνία τόσο απο τα παραδοσιακά όσο και απο τα σύγχρονα κανάλια επικοινωνίας (internet, social media).

Οι τέσσερις ομάδες εργασίας αναλαμβάνουν να αναπτύξουν συντονισμένη δράση για την υποστήριξη της επιχειρηματικής παρουσίας των μελών στις υπάρχουσες αγορές, αλλά και για την επέκταση των δραστηριοτήτων στοχεύοντας σε νέες γεωγραφικές αγορές και τμήματα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ποιότητας.

Οι δράσεις στον τομέα των εφοδίων και των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, στοχεύουν στη στρατηγική κατεύθυνση μείωσης του κόστους αλλά και στην εκμετάλλευση των υποπροϊόντων και  των καταλοίπων/ αποβλήτων.

Μέτρα χρηματοδότησης – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης- Οργανώσεις Παραγωγών

Στα πλαίσια του νέου κανονισμού για την Κοινή Οργάνωση Αγορών της ΚΑΠ, παρέχεται χρηματοδοτική υποστήριξη για την ίδρυση και λειτουργία νέων Οργανώσεων Παραγωγών (μέχρι 100 χιλιάδες ευρώ και για μέχρι 5 έτη) σε κάθε κλάδο του αγροτικού τομέα.

Προβλέπεται επίσης και επιπρόσθετη υποστήριξη για κοινές δράσεις σε συνεργασία με άλλους εταίρους στην αγρο-διατροφική αλυσίδα, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και των κάθε είδους παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τόσο υπάρχοντες συνεταιρισμοί όσο και νέες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών σε όλους τους κλάδους της αγροτικής παραγωγής μπορούν να εντάξουν πολλές σημαντικές δράσεις στο πλαίσιο των αντίστοιχων μέτρων, προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά.

Η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ θα υποστηρίξει τη συμμετοχή των μελών της, είτε ως αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών, είτε ως υπαρχόντων συνεταιρισμών, σε χρηματοδοτούμενα εθνικά και διεθνή προγράμματα προώθησης και προβολής προϊόντων.

 

Αγροδιατροφική αλυσίδα

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών και των συνεταιρισμών, αποτελεί κρίσιμης σημασίας παράγοντα για τη βιωσιμότητά τους.

Ο φορέας εκπροσώπησης των συνεταιρισμών είναι απαραίτητο να υπερασπίζεται τα νόμιμα και θεμιτά συμφέροντα των μελών του, έναντι των ανταγωνιστών ή και συνεργατών στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Για το σκοπό αυτό, θα συμμετέχει στις αντίστοιχες δομές και θεσμούς ελέγχου και διαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο (Επιτροπή Ανταγωνισμού, Υπουργείο Οικονομίας) και στην ΕΕ (Υψηλού Επιπέδου φόρουμ για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων- High Level Forum for the better functioning of the Food Supply Chain).

Βασικότερη επιδίωξη των Ευρωπαίων Αγροτών και των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Συνεταιρισμών σε αυτό το πλαίσιο, αποτελεί η εφαρμογή ενός αυστηρότερου ρυθμιστικού  πλαισίου, το οποίο θα λειτουργεί προληπτικά, αποθαρρύνοντας τις ισχυρές επιχειρήσεις του κλάδου, κυρίως τις αλυσίδες λιανικού εμπορίου, στην κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους στην αγορά και την εφαρμογή αθέμιτων πρακτικών και κυρίως την πληρωμή με καθυστέρηση.

Ο νέος φορέας εκπροσώπησης θα επιδιώξει συνεργασίες και συμμαχίες μεταξύ των συνεταιρισμών μελών του και άλλων εταίρων στη διατροφική αλυσίδα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη διεθνή αγορά, για την άμεση ένταξη σε εκτεταμένα δίκτυα διανομής και για την πρόσβαση σε νέες αγορές.

 

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση

Ο νέος φορέας εκπροσώπησης θα προωθήσει και διευκολύνει την πρόσβαση των συνεταιρισμών μελών του σε χρηματοδότηση των επικερδών δραστηριοτήτων τους και των καινοτόμων επενδυτικών τους σχεδίων από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και χρηματοδοτικά ταμεία  στην Ελλάδα και την ΕΕ.Όλες οι προσοδοφόρες και επικερδείς δραστηριότητες μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης και μάλιστα με πιο ευνοϊκούς όρους, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενες συνεταιριστικές επιχειρήσεις εξασφαλίζουν διαφανείς όρους υγιούς κεφαλαιακής βάσης, προερχόμενης από τα μέλη, και αξιόπιστης χρηματοοικονομικής διαχείρισης, πιστοποιούμενης από διαπιστευμένους φορείς (ορκωτούς λογιστές και δημόσιες ελεγκτικές υπηρεσίες).

Υπηρεσίες

 

Η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ αναλαμβάνει τη διαπραγμάτευση συμφωνιών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους μεμονωμένους αγρότες-μέλη (κάθε είδους δηλώσεις ΟΣΔΕ προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε).

Κάθε παραγωγός μπορεί να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να υποβάλει την αντίστοιχη αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, ή να αναθέσει την υποβολή είτε σε εξειδικευμένο σύμβουλο είτε στην εταιρεία που του παρέχει λογιστική υποστήριξη. Παρόμοια υποστήριξη μπορεί να προσφέρει κάθε συνεταιρισμός στα μέλη του παρέχοντας τις υπηρεσίες αυτές με δικό του προσωπικό ή διαμεσολαβώντας για την σύμβαση υπηρεσιών με εξωτερικούς παρόχους αντίστοιχων υπηρεσιών.

Η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ αναλαμβάνει επίσης για λογαριασμό των μελών της τη διαπραγμάτευση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες που χρειάζονται τα μέλη της και αφορούν είτε την πρωτογενή παραγωγή, είτε την επεξεργασία, διακίνηση και εμπορία προϊόντων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη διεθνή αγορά.

Ο νέος φορέας αντιπροσώπευσης αναλαμβάνει επίσης να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες επενδυτικών συμβουλών, προκειμένου να διευκολύνει τη συμμετοχή των μελών του σε επενδυτικά προγράμματα και εργαλεία της ΕΕ, όπως το COSME και το EFSI του πακέτου Juncker, που αφορά μεγάλου ύψους και υψηλού ρίσκου καινοτόμες επεδύσεις.

 

Ερευνητικά προγράμματα

Η νέα ΠΑΣΕΓΕΣ συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά, πιλοτικά, ενημερωτικά, εκπαιδευτικά, προωθητικά, ή άλλου είδους προγράμματα που συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού της και αποβλέπουν στην επίλυση επιμέρους προβλημάτων που έχουν ο συνεταιρισμοί μέλη της.

Εκπαίδευση –Κατάρτιση- Εταιρική διακυβέρνηση των συνεταιρισμών. Ο συνεταιρισμός είναι μια μορφή επιχείρησης που παρουσιάζει εγγενείς και δομικές διαφορές σε σχέση ιδιαίτερα με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες και άλλες μορφές επιχειρήσεων.

Κατά συνέπεια, όλα τα μέλη του συνεταιρισμού, αλλά ιδιαίτερα τα αιρετά μέλη της διοίκησης αλλά και τα ανώτερα υπαλληλικά στελέχη, επιβάλλεται να ενημερώνονται απο τη Νεα ΠΑΣΕΓΕΣ για τους κανόνες των συνεταιρισμών, όσο και να λαμβάνουν αντίστοιχη κατάρτιση στην εφαρμογή των συνεταιριστικών αρχών.

Ο νέος φορέας εκπροσώπησης θα αναλάβει να εξασφαλίσει και να συντονίσει την παροχή δυνατοτήτων υψηλού επιπέδου συνεταιριστικής εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή των στελεχών του και με τη συνεργασία εξωτερικών κέντρων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ερευνητικών και εκπαιδευτικών ινστιτούτων, Πανεπιστημίων και άλλων ακαδημαϊκών φορέων.

Η νέα ΠΑΣΕΓΕΣ θα υποστηρίξει τα στελέχη των μελών της στην εφαρμογή των συνεταιριστικών αρχών, μέσω της εφαρμογής των καλών πρακτικών που εφαρμόζουν αγροτικοί συνεταιρισμοί σε άλλες χώρες της ΕΕ, ειδικότερα μέσα απο την εφαρμογή των αντίστοιχων Εθνικών Κωδίκων Συνεταιριστικής Διακυβέρνησης για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Οι εν λόγω κώδικες αφορούν τη συγκρότηση όλων ων οργάνων διοίκησης, λήψης αποφάσεων και ελέγχου των συνεταιρισμών, κατα τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ο δημοκρατικός έλεγχος απο τα μέλη, με απώτερο σκοπό να εξασφαλίσουν οτι η συνολική δραστηριότητα του συνεταιρισμού επιτυγχάνει και παρέχει τα μέγιστα δυνατά οφέλη στα μέλη του και στην τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται.

 


 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 93 επισκέπτες συνδεδεμένους