Εκτύπωση
PDF

6 Ιουνίου 2016

Τροποποιήσεις από το Γ.Χ.Κ. στις διαδικασίες ελέγχου, για τις λοιπές πρώτες ύλες οξοποιίας

Με θέμα κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016 το Γ.Χ.Κ. προσαρμόζει τις διαδικασίες ελέγχου α΄υλών που κατεργάζονται οξοποιία, τόσο αυτών που είναι αυτούσιες (όπως ο οίνος ΣΟ 2206), όσο και εκείνων (ξηρά σταφίδα, διάφορα φρούτα, χυμοί αυτών, καρποί, κλπ) από την κατεργασία των οποίων λαμβάνονται ενδιαμέσως προϊόντα, που υπόκεινται σε μη μηδενικό συντελεστή ΕΦΚ.

Η εν λόγω τροποποίηση καθίσταται αναγκαία μετά την εφαρμογή του ν. 4346/2016 (με τον οποίο επεβλήθη ΕΦΚ στο κρασί), ενώ παράλληλα στο υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ είναι προς επεξεργασία υπουργική απόφαση βάσει της οποίας, απαλλάσσεται του ΕΦΚ, ο οίνος που προορίζεται για παρασκευή ξιδιού. Παρά την αποσαφηνισμένη αυτή άποψη του υπ. Οικονομικών τα τελωνεία της χώρας εξαιτίας νομοθετικού ελλείματος δημιουργούν προβλήματα στην εμπορία οίνων με προορισμό την παραγωγή όξους.

Ακολουθεί η εγκύκλιος του Γ.Χ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’

Αθήνα, 31 Μαΐου 2016

Αρ. Πρωτ.: 30/003/000/2073

ΠΡΟΣ: Όπως Π.Δ.

Ταχ. Διεύθυνση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνο :Fax : e-mail :

Αν. Τσόχα 16

11521, Αθήνα

Aρ. Aλίβερτη - Στ. Σάμιος 210 6479221-223

210 6468272 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4389/2016».

Α. Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις διατάξεις των άρθρων 66 και 67 του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 94/Α.

Με τις εν λόγω διατάξεις, επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις στο ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ 281/Α) και στο ν.δ. της 29- 12-1923 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων» (ΦΕΚ 384/Α), καθώς και στο άρθρο έκτο του ν.4303/2014 (ΦΕΚ 231/Α), αντιστοίχως.

Σημειώνεται ότι η ισχύς των εν λόγω κοινοποιούμενων διατάξεων αρχίζει από της δημοσιεύσεως του εν λόγω ν.4389/2016 (άρθρο 240 αυτού).

Β. Ειδικότερα:

Ι. Αναφορικά με το άρθρο 66:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν.2969/2001 και μειώνεται το υφιστάμενο όριο, προκειμένου για την έκδοση της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, της ημερήσιας παραγωγικής ικανότητας των οινοπνευματοποιείων Β’ κατηγορίας από 15.000 σε 10.000 λίτρα ανύδρου αιθυλικής αλκοόλης.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου αναφέρονται στον τομέα του ζύθου και των προϊόντων ζύθου και ορίζουν, κατά τρόπο ρητό και σαφή, ότι:

Για τη δίωξη των παραβάσεων και την επιβολή των κυρώσεων, ως και προκειμένου για την κατάσχεση, δήμευση και απόδοση εφαρμόζονται, όσον αφορά τις τηρητέες διαδικασίες, οι οικείες διατάξεις των άρθρων 14 (Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων) και 13 (Κατάσχεση- Δήμευση- Απόδοση), αντιστοίχως, του ν.2969/2001 με την επιφύλαξη βεβαίως των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001).

Ο εν λόγω τομέας εξαιρείται (και αυτός) από το πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 παράγραφος 1) του ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α) και εφαρμόζονται, σ’ αυτόν, οι διατάξεις των νόμων περί φορολογίας του ζύθου ως και των ν. 2960/2001 και 2969/2001.

Έτσι, λοιπόν, με την εν λόγω ρητή διάταξη, αποσαφηνίζεται ότι ο τομέας του ζύθου και των προϊόντων ζύθου (εξακολουθεί να) υπάγεται – και όσον αφορά τα θέματα που ρυθμίζει ο ν. 4235/2014 – (δηλ. ολιστικά) στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΔΤ & ΕΦΚ και ΓΧΚ) και μόνον.

ΙΙ. Αναφορικά με το άρθρο 67:

Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου επέρχονται οι αναγκαίες, μετά από την εφαρμογή [με τις σχετικές διατάξεις του ν.4346/2015 (που κοινοποιήθηκαν με την υπ’ αριθ. 30/003/000/716/19.02.2016 Εγκύκλιο Διαταγή της Υπηρεσίας μας)] μη μηδενικού συντελεστή ΕΦΚ στον οίνο (κωδικός ΣΟ 22.04 και 22.05) καθώς και στα άλλα ποτά από ζύμωση εκτός από το κρασί και τη μπίρα (κωδικός ΣΟ 22.06), τροποποιήσεις στο άρθρο έκτο (σχετικά με την παραγωγή και διάθεση ξυδιού) του ν.4303/2014.

Έτσι, με τις εν λόγω διατάξεις, καθορίζεται ότι οι διαδικασίες ελέγχου που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου έκτου του ν.4303/2014 προκειμένου για την αιθυλική αλκοόλη (ως πρώτης ύλης οξοποιΐας)

επεκτείνονται και εφαρμόζονται και προκειμένου για την περίπτωση των οξοποιείων που κατεργάζονται τις λοιπές (εκτός δηλ. της αιθυλικής αλκοόλης) πρώτες ύλες οξοποιΐας, τόσο αυτές που αυτούσιες (οίνος, προϊόντα του κωδικού ΣΟ 22.06), όσο και εκείνες (ξηρά σταφίδα, διάφορα φρούτα και χυμοί αυτών, καρποί κλπ) από την κατεργασία των οποίων λαμβάνονται ενδιαμέσως προϊόντα που (υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 22.06) υπόκεινται, ως προελέχθη, πλέον [μετά δηλ. από την εφαρμογή του ν.4346/2015] σε ΕΦΚ με μη μηδενικό συντελεστή – ενώ βεβαίως διευρύνεται και η σχετική προς τούτο αρμοδιότητα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΔΤ & ΕΦΚ και ΓΧΚ).

Γ. Οι Υπηρεσίες του ΓΧΚ (Τμήματα, Γραφεία κλπ Χημικών Υπηρεσιών) παρακαλούνται να προβούν στις σχετικές, κατά την αρμοδιότητά τους, ενέργειες για την ενημέρωση των οικείων (κατά περίπτωση) επιτηδευματιών που εποπτεύουν και για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων.

Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεσθε στην Υπηρεσία μας.

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΣΤ. ΣΑΜΙΟΣ

 

Επιστημονική Συνεδρία

Ημερίδα για τον Αττικό αμπελώνα

19/12/2022

Εισήγηση Μάρκου Χρήστου, Προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη, Αναπληρ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Δ. Γραμματικού, ΥΠΑΑΤ

Εισήγηση Σ. Γεωργάκη, Πρόεδρος ΑΟΣ Κορωπίου


Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 292 επισκέπτες συνδεδεμένους