Εκτύπωση
PDF

19 Οκτωβρίου 2015

Εξεδόθη η υπ’ αρ. 4907/112969 ΥΑ για την αύξηση του φυσικού κατ ́ όγκο αλκοολικού τίτλου των αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2015-2016 η οποία έχει ως εξής:

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α ́98).

β) Του Π.∆. 70/22.09.2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α′ 114).

γ) Του Π.∆. 73/23.09.2015 «∆ιορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́116).

2. Τον Καν. (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης ∆εκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου.

3. Την με αριθ. 331058/25.09.2008 ΚΥΑ των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του ειδικού μέτρου στήριξης «Χρησιμοποίηση συμπυκνωμένου και ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών για την αύξηση του φυσικού κατ ́ όγκο αλκοολικού τίτλου ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων» (Β′ 2001).

4. Την υπ. αριθμ. 6252/78481/14.07.2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταμένους ∆ιεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β′ 1503).

5. Τις εισηγήσεις των ∆/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων (Φλώρινας, Ημαθίας, Αχαΐας, Ευβοίας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Μαγνησίας, Χανίων, Ηρακλείου, Λάρισας) αναφορικά με την ανάγκη αύξησης του φυσικού αλκοολικού τίτλου των αμπελοοινικών προϊόντων κατά την αμπελοοινική περίοδο 2015-2016.

6. Την από 14.10.2015 εισήγηση της ∆/νσης Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής του Υπ.Α.Α.Τ..

7. Το με Α.Π.: 53/29.09.2015 αίτημα του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου για εμπλουτισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Επιτρέπουμε την αύξηση του φυσικού κατ ́ όγκο αλκοολικού τίτλου για την αμπελοοινική περίοδο 2015-2016, των κάτωθι αμπελοοινικών προϊόντων που προέρχονται αποκλειστικά από οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, όπως έχουν ταξινομηθεί με την αριθ. 3534/96217/07.09.2015 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

α) Των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση και του νεαρού οίνου που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ζύμωσης, με προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους ή ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών

β Του γλεύκους σταφυλιών, με προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους ή ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών ή με μερική συμπύκνωση συμπεριλαμβανομένης και της αντίστροφης όσμωσης

γ) Του οίνου, με μερική συμπύκνωση με ψύξη.

2. Η αύξηση του φυσικού κατ ́ όγκο αλκοολικού τίτλου των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση, του νέου οίνου που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ζύμωσης και του οίνου, για την αμπελοοινική περίοδο 2015-2016 δεν τυγχάνει οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με τον Καν. 1308/2013, όμως, ως οινολογική πρακτική, ακολουθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι αντίστοιχες διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και ιδίως το Παράρτημα VΙΙΙ και της υπ. αριθμ. 331058/25.09.2008 Κ.Υ.Α. των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η αύξηση του φυσικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου επιτυγχάνεται με τις ανωτέρω οινολογικές πρακτικές και δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση το 1,5% vol.

3. Η παρούσα εφαρμόζεται και σε αμπελοοινικά προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) Αμύνταιο, και Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) Νάουσα, ωστόσο δεν εφαρμόζεται σε αμπελοοινικά προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) πέραν των προαναφερομένων.

 

 

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 108 επισκέπτες συνδεδεμένους