Εκτύπωση
PDF

15 Δεκεμβρίου 2014

Υποχρέωση συμπλήρωσης και υποβολής δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2014-2015.

Το τμήμα Οίνου του ΥΑΑΤ με εγκύκλιό του προς τις ΔΑΟΚ της χώρας, επισημαίνει την υποχρέωση των οινοποιείων, αλλά και ορισμένων αμπελουργών για την υποβολή ετήσιων Δηλώσεων. Συγκεκριμένα αναφέρει:

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιριστικών οινοποιείων, τα οποία έχουν παραγάγει οίνο ή και γλεύκος από τη συγκομιδή σταφυλιών της τρέχουσας αμπελοοινικής περιόδου, υποβάλλουν υποχρεωτικά στις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής δηλώσεις παραγωγής σύμφωνα με το έντυπο «∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΕΥΚΩΝ».

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης παραγωγής:

-  Οι οινοποιοί που παρασκευάζουν στις εγκαταστάσεις τους ποσότητα οίνου μικρότερη από 10 εκατόλιτρα που δεν διατέθηκε ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

-  Οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν έκταση μικρότερη από 1 στρέμμα και κανένα μέρος της συγκομιδής δεν διατέθηκε ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

- Οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικής οργάνωσης που διαθέτει οινοποιείο και υποβάλλει δήλωση, εφόσον παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω οινοποιείο, διατηρώντας όμως το δικαίωμα παραγωγής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 10 του ίδιου Κανονισμού, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ. τα οποία επεξεργάστηκαν ή/και διέθεσαν στο εμπόριο πριν το στάδιο της οινοποίησης προϊόντα (οινοποιήσιμα σταφύλια/γλεύκος) κατά την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο, και τα οποία δεν κατέχουν στις 15 Ιανουαρίου 2015, υποβάλλουν υποχρεωτικά στις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής δηλώσεις επεξεργασίας ή/και εμπορίας, σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο «∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΜΠΟΡΙΑΣ».

Τόσο οι δηλώσεις παραγωγής όσο και οι δηλώσεις επεξεργασίας ή/και εμπορίας πρέπει να υποβληθούν στις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιοχής που λειτουργεί το οινοποιείο, το αργότερο μέχρι 15.1.2015. Σε περίπτωση όμως που μία επιχείρηση θελήσει να πιστοποιήσει οίνους Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακούς, νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία (15.1.2015), θα πρέπει να έχει υποβάλει τις ανωτέρω σχετικές δηλώσεις τουλάχιστον για τις ποσότητες των οίνων που έχει παράξει και επιθυμεί να πιστοποιήσει (άρθρο 13, παρ. 1, ΚΥΑ 5833/155045).

Για διευκόλυνση των Υπηρεσιών σας καθώς και όσων είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν τις ανωτέρω δηλώσεις, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

-  Τα έντυπα των δηλώσεων συμπληρώνονται με πραγματικά στοιχεία τα οποία πρέπει να συμφωνούν με το Βιβλίο Παραγωγής του οινοποιείου.

-  Οι ποσότητες των οίνων που αναγράφονται στη δήλωση παραγωγής αφορούν τη συνολική ποσότητα που λαμβάνεται στο τέλος της βασικής αλκοολικής ζύμωσης και περιλαμβάνουν και τις οινολάσπες.

-  Η δήλωση παραγωγής κάθε οινοποιητικής επιχείρησης συνοδεύεται υποχρεωτικά

και από το συμπληρωμένο έντυπο «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ».

-  Στο έντυπο «∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΜΠΟΡΙΑΣ», αναγράφονται οι ποσότητες των προϊόντων (σταφύλια που έχουν πωληθεί ή γλεύκη που έχουν παραχθεί και δεν κατέχονται κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης).

-  Η ορθή συμπλήρωση καθώς και η εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων παραγωγής επεξεργασίας/εμπορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμη κατοχή και εμπορία των αμπελοοινικών προϊόντων.

-  Οι ∆/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μετά την παραλαβή των συμπληρωμένων εντύπων «∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΕΥΚΩΝ», «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», «∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΜΠΟΡΙΑΣ», και τον έλεγχο των περιεχομένων σε αυτά στοιχείων, θα συμπληρώνουν το έντυπο «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ».

-  Επιπλέον οι αρμόδιοι υπάλληλοι καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία των δηλώσεων παραγωγής ηλεκτρονικά στον αντίστοιχο αρχείο EXCEL το οποίο σας αποστέλλει η Υπηρεσία μας ηλεκτρονικά.

Συγκεκριμένα οι αρμόδιοι υπάλληλοι κάθε Περιφερειακής Ενότητας παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν στα κελιά του αρχείου που αντιστοιχούν στην δική τους Περιφερειακή Ενότητα τις αντίστοιχες ποσότητες κάθε παραγωγού όπως αυτές έχουν δηλωθεί από τους παραγωγούς στις ∆ηλώσεις Παραγωγής αντικαθιστώντας με τις πραγματικές ποσότητες τα μηδενικά που εμφανίζονται στον πίνακα του αρχείου.

Στην περίπτωση που το όνομα κάποιου παραγωγού δεν εμφανίζεται στη λίστα του αρχείου τότε οι αρμόδιοι υπάλληλοι καλούνται να προσθέσουν το όνομα και τα στοιχεία της ∆ήλωσης Παραγωγής προσθέτοντας μία επιπλέον γραμμή. Παρακαλούνται οι προσθέσεις να γίνονται λαμβάνοντας υπόψη την αλφαβητική σειρά που ακολουθεί ο πίνακας.

Στην τελευταία στήλη του Πίνακα με τον τίτλο Παρατηρήσεις οι αρμόδιοι υπάλληλοι μπορούν να συμπληρώσουν οποιαδήποτε παρατήρηση κρίνουν ως απαραίτητη (π.χ. Νέος Παραγωγός)

Το αρχείο αυτό EXCEL καλούνται να επιστρέψουν συμπληρωμένο ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία μας.

-  Όλα τα ανωτέρω έντυπα των δηλώσεων πρέπει να αποσταλούν στη ∆ιεύθυνση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών το αργότερο μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2015.

Επισημαίνουμε ότι, όσοι υπόχρεοι δεν συμπληρώσουν και δεν υποβάλουν τις ανωτέρω δηλώσεις μέχρι τις 15.1.2015, αντιμετωπίζουν τα διοικητικά μέτρα συμμόρφωσης και κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4235/2014 (Τεύχος Α32). Επίσης οποιαδήποτε διοικητική διαδικασία που αφορά στη νομοθεσία του αμπελοοινικού τομέα, όπως για παράδειγμα η θεώρηση συνοδευτικών εγγράφων, βιβλίων, πιστοποίηση κ.λ.π. έχει ως προαπαιτούμενο την υποβολή δήλωσης παραγωγής.

Το παρόν έγγραφο καθώς και τα συνημμένα σε αυτό έντυπα των ανωτέρω δηλώσεων, παρακαλούμε να προωθηθεί στους υπόχρεους ως έχουν χωρίς παραλλαγές προκειμένου να διευκολυνθούν στην ορθή συμπλήρωση και στην έγκαιρη υποβολή τους.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι όλα τα στοιχεία των ανωτέρω δηλώσεων αποτελούν εμπορικά δεδομένα των επιχειρήσεων, προστατεύονται από ειδικό νόμο και ως εκ τούτου δεν κοινοποιούνται σε κανένα παρά μόνο στην Υπηρεσία μας.

 

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 84 επισκέπτες συνδεδεμένους