Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF


7 Αυγούστου 2014

Εγκαταστάσεις παραγωγής α΄ύλης προοριζόµενης για παραγωγή ξυδιού
Έλεγχοι επί της παραγωγής και διακίνησης του παραγόµενου προϊόντος.

Σε συνέχεια του από σχετικού εγγράφου της Ένωσης Ελλήνων Οινοποιών θα θέλαµε να σας κάνουµε γνωστά τα εξής:

α. Η υπηρεσία µας καθώς και οι κατά τόπους ∆.Α.Ο.Κ. δεν έχουν αρµοδιότητα επί των   άδειων   λειτουργίας   των   εγκαταστάσεων.   Αρµόδια   αρχή   είναι   το   Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και οι κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες Ανάπτυξης των Περιφερειακών ενοτήτων. Συνεπώς για τον αν απαιτείται έκδοση ειδικής άδειας   ή   τροποποίηση   της   άδειας   λειτουργίας   µιας   εγκατάστασης,   αρµόδιες   να απαντήσουν είναι οι ως άνω υπηρεσίες.
β. Ως προς την δυνατότητα παραγωγής προϊόντος αλκοολικής ζύµωσης από µη οινοποιήσιµα σταφύλια µε σκοπό την παραγωγή ξυδιού, δεν υπάρχει κάποια εθνική ή ενωσιακή διάταξη σε γνώση µας η οποία να απαγορεύει µια τέτοια δραστηριότητα.
Ωστόσο σύµφωνα   µε   την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία   απαγορεύεται η οινοποίηση   µη   οινοποιήσιµων   ποικιλιών   αµπέλου   καθώς   και   η   οινοποίηση ποικιλιών που προέρχονται από αµπελοτεµάχια τα οποία δεν εντάσσονται στο δυναµικό παραγωγής  του  αµπελοοινικού  τοµέα  (φυτεύσεις  χωρίς  αντίστοιχο δικαίωµα, τεµάχια ποικιλιών  διπλής/τριπλής  χρήσης  που  ενισχύονται  από  άλλη  Κ.Ο.Α.  ή  επιτραπεζίων σταφυλιών).
Προκειµένου λοιπόν να αποφευχθεί η είσοδος στον αµπελοοινικό τοµέα (οινοποιητικές επιχειρήσεις) µη επιλέξιµης πρώτης ύλης (χυµός ή προϊόν αλκοολικής ζύµωσης από µη οινοποιήσιµα σταφύλια), παρακαλούµε όπως ενηµερωθούν άµεσα µε το παρόν έγγραφο όλες οι επιχειρήσεις που ήδη παράγουν ή προτίθενται να παράγουν  προϊόν αλκοολικής ζύµωσης ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ξυδιού στην περιοχή αρµοδιότητας σας ότι για να λειτουργήσουν,  πέραν  των  απαιτήσεων  που  απορρέουν  από  διατάξεις  αρµοδιότητας άλλων  Υπουργείων  (Φορολογικά  στοιχεία-έναρξη  επαγγέλµατος,  σχετική  άδεια λειτουργίας κ.λ.π.) ή την υγιεινή και την ασφάλεια του προϊόντος θα πρέπει από την λήψη του παρόντος:


1.        Να ενηµερώσουν τουλάχιστον δύο εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη παραλαβής σταφυλιών τις αρµόδιες ∆.Α.Ο.Κ. για την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας τους, για την δυναµικότητα τους, τον αριθµό δεξαµενών, την αρίθµηση και την χωρητικότητα  κάθε  µιας  από  αυτές.  Η  ίδια  υποχρέωση  ισχύει  και  για  τις επιχειρήσεις παραγωγής χυµού-θειωµένου χυµού που ήδη λειτουργούν.

2.      Στην περίπτωση που η εγκατάσταση αυτή λειτουργούσε τις προηγούµενες αµπελοοινικές περιόδους ως οινοποιητική εγκατάσταση θα πρέπει ο νοµικά υπεύθυνος µε έγγραφο του να γνωστοποιήσει στην αρµόδια ∆ΑΟΚ την παύση της λειτουργίας της. Επιπλέον να µεριµνήσει   ώστε πριν από την λειτουργία της εγκατάστασης  ως  εγκατάσταση  παραγωγής  ά  ύλης  για  ξύδι,  να  έχει αποµακρυνθεί από αυτήν κάθε αµπελοοινικό προϊόν, έχουν θεωρηθεί, σφραγισθεί και κλείσει τα βιβλία αποθήκης του αµπελοοινικού τοµέα που αφορούν την συγκεκριµένη εγκατάσταση της επιχείρησης, έχει παραδοθεί η σφραγίδα πιστοποίησης ΠΟΠ και ΠΓΕ οίνων καθώς και κάθε επίσηµο έγγραφο που συνδέει την   εγκατάσταση   αυτή   µε   το   αµπελοοινικό   τοµέα   και   την   Κ.Ο.Α.   των αµπελοοινικών προϊόντων στην αρµόδια ∆ΑΟΚ.
Στην περίπτωση δε που η επιχείρηση διαθέτει µόνο αυτή την εγκατάσταση τότε διαγράφεται από το µητρώο εγκεκριµένων επιχειρήσεων (Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε, Π.Ο) για την αντίστοιχη περίοδο και η δραστηριότητα της σε ότι αφορά τον τοµέα εµφανίζεται αντίστοιχα ως µηδενική µε ότι αυτό συνεπάγεται σε ότι αφορά την συµµετοχή  της  στα  Μέτρα  Στήριξης  του  Αµπελοοινικού  τοµέα  της  σχετικής Κ.Ο.Α. ή του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορά στις οινοποιητικές επιχειρήσεις.

3.        Οι µονάδες παραγωγής α’ ύλης για ξύδι οι οποίες παραλαµβάνουν σταφύλια   µη οινοποιήσιµα, θα πρέπει στο τέλος της ηµέρας παραλαβής να κοινοποιούν µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (ηλεκτρονικά ή µε φάξ) στις οικείες ∆.Α.Ο.Κ. τις ποσότητες των σταφυλιών που παρέλαβαν, του προϊόντος αλκοολικής ζύµωσης που παρήγαγαν συνολικά καθώς και αναλυτικά σε ποιες δεξαµενές (αριθµός δεξαµενής) και την ακριβή ποσότητα προϊόντος σε κάθε µία από αυτές. Από την έναρξη παραλαβής σταφυλιών και κάθε πέντε (5) ηµέρες(ηµερολογιακά) υποχρεούνται   να αποστέλλουν στην οικεία ∆.Α.Ο.Κ. συγκεντρωτική κατάσταση ανά ηµέρα εργασίας µε τις ποσότητες ανά δελτίο παραλαβής/αποστολής των σταφυλιών που παρέλαβαν µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα καθώς και τους αριθµούς των δελτίων αποστολής/παραλαβής. Επίσης ενηµερώνουν την αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. τουλάχιστον µια εργάσιµη ηµέρα πριν από κάθε διακίνηση αυτού του προϊόντος προς οποιοδήποτε παραλήπτη, για την ποσότητα που θα διακινηθεί, τα στοιχεία του παραλήπτη, τον αλκοολικό τίτλο του προϊόντος αυτού (%vol), τον χρόνο που θα γίνει η φόρτωση και τον αριθµό κυκλοφορίας του µεταφορικού µέσου.
Στο  συνοδευτικό  έγγραφο/δελτίο  αποστολής  του  Καν.(ΕΚ) 436/2008 το οποίο θεωρείται εκ των προτέρων και υποχρεωτικά από τον αρµόδιο για τα αµπελοοινικά θέµατα υπάλληλο της ∆.Α.Ο.Κ   πέραν των άλλων υποχρεωτικών ενδείξεων αναγράφεται υποχρεωτικά η ένδειξη «προϊόν αλκοολικής ζύµωσης από µη οινοποιήσιµα σταφύλια για παραγωγή ξυδιού».
Μετά την φόρτωση και το αργότερο έως την επόµενη εργάσιµη ηµέρα ενηµερώνεται µε κάθε πρόσφορο µέσο από την κατά τόπους ∆.Α.Ο.Κ η αρµόδια Χηµική Υπηρεσία του τόπου παραλαβής (οξοποιείο).
4.      Από την λήψη του παρόντος καθίσταται υποχρεωτική    η αναγραφή στα τιµολόγια/δελτία παραλαβής που εκδίδονται κατά την παραλαβή των σταφυλιών από τις επιχειρήσεις του ονοµατεπωνύµου και του Α.Φ.Μ. του αµπελουργού, της ποικιλίας  αµπέλου  των  σταφυλιών καθώς και του  κωδικού αµπελοτεµαχίου (δεκατριψήφιος) του αµπελουργικού µητρώου.

Η  ανωτέρω  υποχρέωση  ισχύει  και  για  τις  εµπορικές  επιχειρήσεις  οι οποίες παραλαµβάνουν σταφύλια τα οποία τα µεταπωλούν σε τρίτους ή παραλαµβάνουν για λογαριασµό τρίτων. Οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να εφοδιάσουν  τις  επιχειρήσεις  µε  συγκεντρωτική  κατάσταση  στην  οποία αναφέρεται όλα τα ανωτέρω στοιχεία των αµπελουργών (Όνοµα, ΑΦΜ, Ποικιλία αµπέλου, Κωδικός αµπελοτεµαχίου, ποσότητες σταφυλιών).

Τα στελέχη δελτίων παραλαβής/τιµολογίων αυτών φυλάσσονται  επί πέντε (5) έτη και επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση των αρµόδιων αρχών ελέγχου.

Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο αµπελοκαλλιεργητής δεν διαθέτει ή δεν γνωρίζει τους αντίστοιχους κωδικούς αµπελοτεµαχίου των αµπελώνων του, θα πρέπει να προσκοµίζει στην επιχείρηση υπεύθυνη δήλωση για την ακριβή έκταση και θέση του αµπελοτεµαχίου του καθώς και την δέσµευση του για την λήψη άµεσων ενεργειών εκ µέρους του προκειµένου να διευθετηθεί το ζήτηµα της καταγραφής του εν λόγω αµπελοτεµαχίου του στο Αµπελουργικό Μητρώο.


5.        Μετά   το   τέλος   των   εργασιών   παραλαβής   των   σταφυλιών   της   τρέχουσας περιόδου,  η  επιχείρηση  κοινοποιεί  στην  ∆ΑΟΚ  την  αµέσως  επόµενη  εργάσιµη ηµέρα τις συνολικές ποσότητες των σταφυλιών που παρέλαβε, την συνολική ποσότητα του προϊόντος που παρήχθη, καθώς και την ποσότητα των προϊόντων που βρίσκονται στην εγκατάσταση της (σε αριθµηµένες δεξαµενές).


γ. Επισηµαίνεται ότι το εν λόγω προϊόν δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ξυδιού από οίνο.
δ.  Σηµειώνουµε  ότι  οι  επιχειρήσεις  που  δεν  συµµορφώνονται  µε  την  τήρηση  της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας, αντιµετωπίζουν τα διοικητικά µέτρα συµµόρφωσης και τις κυρώσεις του Ν. 4235/2014  (Α’ 32) «∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων».

Παρακαλούνται οι αρµόδιες κατά τόπους ∆.Α.Ο.Κ. των Περιφερειακών Ενοτήτων και τα Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε όπως κατά την διάρκεια του τρυγητού συνεργασθούν για την πραγµατοποίηση, απροειδοποίητα, αυστηρών επιτόπιων ποιοτικών ελέγχων    και δειγµατοληψιών στις εγκαταστάσεις παραγωγής ά ύλης για παραγωγή ξυδιού, και στα σηµεία παραλαβής  σταφυλιών  προς  παραγωγή  των  εν  λόγω προϊόντων  της  περιοχής αρµοδιότητάς   τους,   προκειµένου   να   διασφαλιστεί   ότι   οδηγείται   προς   πώληση   ή εµφιάλωση στην αντίστοιχη οξοποιϊα.
Παρακαλούνται   επίσης   οι   εν   λόγω   υπηρεσίες   όπως   συνεργασθούν   µε   τις αντίστοιχες Χηµικές υπηρεσίες καθώς και να κοινοποιήσουν στην ∆/νση Μεταποίησης Τυποποίησης και Π.Ε του Υπουργείου µας το πρόγραµµα των επιτόπιων ελέγχων που πραγµατοποίησαν καθώς και τα ευρήµατα αυτών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Ημερίδα για τον Αττικό αμπελώνα

19/12/2022

Εισήγηση Μάρκου Χρήστου, Προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη, Αναπληρ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Δ. Γραμματικού, ΥΠΑΑΤ

Εισήγηση Σ. Γεωργάκη, Πρόεδρος ΑΟΣ Κορωπίου


Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 42 επισκέπτες συνδεδεμένους