Εκτύπωση
PDF

10 Δεκεμβρίου 2013

Συµπλήρωση και υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας / εµπορίας αµπελοοινικών προϊόντων 2013-2014 μέχρι 15 Ιανουαρίου 2014 σύμφωνα με την απόφαση του ΥΑΑΤ α.π. 5779/153024/9-12-2013

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Καν (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συµβουλίου, όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή οµάδες φυσικών ή νοµικών προσώπων, συµπεριλαµβανοµένων και των συνεταιριστικών οινοποιείων, τα οποία έχουν παραγάγει οίνο ή/και γλεύκος από τη συγκοµιδή σταφυλιών της τρέχουσας αµπελοοινικής περιόδου, υποβάλλουν υποχρεωτικά στις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής δηλώσεις παραγωγής σύµφωνα µε το συνηµµένο έντυπο «∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΕΥΚΩΝ».

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης παραγωγής:

- Οι παραγωγοί που παράγουν στις εγκαταστάσεις τους ποσότητα οίνου µικρότερη από 10
εκατόλιτρα που δεν διατέθηκε ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εµπόριο µε οποιαδήποτε
µορφή.
- Οι αµπελουργοί των οποίων οι εκµεταλλεύσεις καταλαµβάνουν έκταση µικρότερη από 1
στρέµµα και κανένα µέρος της συγκοµιδής δεν διατέθηκε ούτε πρόκειται να διατεθεί στο
εµπόριο µε οποιαδήποτε µορφή.
- Οι αµπελουργοί που είναι µέλη συνεταιριστικής οργάνωσης που διαθέτει οινοποιείο και
υποβάλλει δήλωση, εφόσον παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω
οινοποιείο, διατηρώντας όµως το δικαίωµα παραγωγής ποσότητας οίνου µικρότερης από 10
εκατόλιτρα αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση.

Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ίδιου Κανονισµού, τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
κ.λπ. τα οποία επεξεργάστηκαν ή/και διέθεσαν στο εµπόριο πριν το στάδιο της οινοποίησης
προϊόντα (οινοποιήσιµα σταφύλια/γλεύκος) κατά την τρέχουσα αµπελοοινική περίοδο, και τα
οποία δεν κατέχουν στις 15 Ιανουαρίου 2014, υποβάλλουν υποχρεωτικά στις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής δηλώσεις επεξεργασίας ή/και εµπορίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο έντυπο «∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΜΠΟΡΙΑΣ».

Τόσο οι δηλώσεις παραγωγής όσο και οι δηλώσεις επεξεργασίας ή/και εµπορίας πρέπει να
υποβληθούν στις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της περιοχής που λειτουργεί το οινοποιείο, το αργότερο µέχρι 15.1.2014. 

Σε περίπτωση όµως που ένα οινοποιείο θελήσει να εµφιαλώσει, ή να διακινήσει οίνο, να
ζητήσει ταινίες ελέγχου οίνων Π.Ο.Π., ή τους ειδικούς κωδικούς αριθµούς για οίνους Π.Γ.Ε.
(πρώην Τοπικοί Οίνοι) ή τους ειδικούς κωδικούς αριθµούς για οίνους ποικιλιακούς, νωρίτερα
από την καταληκτική ημερομηνία (15.1.2014), θα πρέπει :

- Είτε να έχει υποβάλει τις ανωτέρω σχετικές δηλώσεις. 
- Είτε στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω δήλωση (π.χ λόγω επεξεργασίας
των στοιχείων) ο οινοπαραγωγός οφείλει να καταθέσει στην αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ είτε
α)δήλωση παραγωγής µε τις ποσότητες των οίνων που προορίζονται να καταταγούν ως
οίνοι ΠΟΠ/ΠΓΕ καταθέτοντας στη συνέχεια και δεύτερη δήλωση παραγωγής µε τις υπόλοιπες ποσότητες εντός της προβλεπόµενης ηµεροµηνίας είτε β) παραστατικά από τα οποία αποδεικνύεται η ποσότητα, η προέλευση (κωδικοί αµπελοτεµαχίων) καθώς και η ποικιλία σταφυλιών της Α΄ ύλης, καταθέτοντας στη συνέχεια τη δήλωση παραγωγής εντός της προβλεπόµενης ηµεροµηνίας. 

Για διευκόλυνση των Υπηρεσιών σας καθώς και όσων είναι υποχρεωµένοι να
συµπληρώσουν και να υποβάλλουν τις ανωτέρω δηλώσεις, σας διευκρινίζουµε τα ακόλουθα:
- Τα έντυπα των δηλώσεων συµπληρώνονται µε πραγµατικά στοιχεία τα οποία πρέπει να
συµφωνούν µε το Βιβλίο του οινοποιείου.
- Οι ποσότητες των οίνων που αναγράφονται στη δήλωση παραγωγής αφορούν τη συνολική
ποσότητα που λαµβάνεται στο τέλος της βασικής αλκοολικής ζύµωσης και περιλαµβάνουν
και τις οινολάσπες.
- Η δήλωση παραγωγής κάθε οινοποιητικής επιχείρησης συνοδεύεται υποχρεωτικά και από
το συµπληρωµένο έντυπο «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ».
- Στο έντυπο «∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΜΠΟΡΙΑΣ», αναγράφονται οι ποσότητες των
προϊόντων (σταφύλια που έχουν πωληθεί ή γλεύκη που έχουν παραχθεί και δεν κατέχονται
κατά την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης).
- Η ορθή συµπλήρωση καθώς και η εµπρόθεσµη υποβολή των δηλώσεων παραγωγής
επεξεργασίας/εµπορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νόµιµη κατοχή και εµπορία
των αµπελοοινικών προϊόντων.
- Οι ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής µετά την παραλαβή των
συµπληρωµένων εντύπων «∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΕΥΚΩΝ»,
«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», «∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΜΠΟΡΙΑΣ», και τον έλεγχο των περιεχοµένων σε αυτά στοιχείων, θα
συµπληρώνουν το έντυπο «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ».
- Επιπλέον οι αρµόδιες ∆ΑΟΚ καλούνται να συµπληρώσουν τα στοιχεία των δηλώσεων
παραγωγής ηλεκτρονικά στον αντίστοιχο αρχείο EXCEL το οποίο σας αποστέλλει η
Υπηρεσία µας ηλεκτρονικά. Συγκεκριµένα παρακαλούµε όπως συµπληρωθούν στα κελιά
του αρχείου που αντιστοιχούν στην δική τους Περιφερειακή Ενότητα οι αντίστοιχες
ποσότητες κάθε παραγωγού όπως αυτές έχουν δηλωθεί από τους παραγωγούς στις
∆ηλώσεις Παραγωγής. αντικαθιστώντας µε τις πραγµατικές ποσότητες τα µηδενικά που
εµφανίζονται στον πίνακα του αρχείου. Στην περίπτωση που το όνοµα κάποιου παραγωγού
δεν εµφανίζεται στη λίστα του αρχείου τότε θα πρέπει να προστεθεί το όνοµα και τα
στοιχεία της ∆ήλωσης Παραγωγής προσθέτοντας µία επιπλέον γραµµή στο πίνακα
λαµβάνοντας υπόψη την αλφαβητική σειρά που ακολουθεί ο πίνακας. Στην τελευταία
στήλη του Πίνακα µε τον τίτλο «Παρατηρήσεις» οι αρµόδιες υπηρεσίες µπορούν να
συµπληρώσουν οποιαδήποτε παρατήρηση κρίνουν ως απαραίτητη (π.χ. Νέος Παραγωγός).
Όλα τα ανωτέρω έντυπα των δηλώσεων θα πρέπει να αποσταλούν στη ∆ιεύθυνση
Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, Τµήµα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών το αργότερο µέχρι 15 Φεβρουαρίου 2014. Το δε αρχείο EXCEL θα πρέπει να µας αποσταλεί
ηλεκτρονικά.

Επισηµαίνουµε ότι, η υποβολή αυτών των δηλώσεων είναι υποχρεωτική προκειµένου
τα προϊόντα που παράγονται να διακινηθούν νόµιµα στην αγορά καθώς και για την ένταξη των επιχειρήσεων στα εθνικά και κοινοτικά προγράµµατα επενδύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή του Αναπτυξιακού Νόµου καθώς και στα ειδικά µέτρα στήριξης του αµπελοοινικού τοµέα .  

Το παρόν έγγραφο καθώς και τα συνηµµένα σε αυτό έντυπα των ανωτέρω δηλώσεων,
παρακαλούµε να κοινοποιηθούν στους υπόχρεους ως έχουν χωρίς παραλλαγές
προκειµένου να διευκολυνθούν στην ορθή συµπλήρωση και στην έγκαιρη υποβολή τους.

Σε περίπτωση ωστόσο που έχουν κατατεθεί ήδη στις ∆ΑΟΚ συµπληρωµένα έγγραφα
σύµφωνα µε τις περσυνές δηλώσεις δεν χρειάζεται η επανυποβολή  τους.

Τέλος, επισηµαίνουµε ότι όλα τα στοιχεία των ανωτέρω δηλώσεων αποτελούν εµπορικά
δεδοµένα των επιχειρήσεων, προστατεύονται από ειδικό νόµο και ως εκ τούτου δεν
κοινοποιούνται σε κανένα παρά µόνο στην Υπηρεσία µας.

Συνηµµένα: ΕΝΤΥΠΟ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ, ΔΑΟΚ
Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 97 επισκέπτες συνδεδεμένους