Εκτύπωση
PDF

25 Ioυλίου 2013

Εν αναμονή του νέου νόμου πλαισίου για τους συνεταιρισμούς ,παράταση για την εφαρμογή του Ν.4015/11 μέχρι τις 31/12/2013

Σε ισχύ τέθηκε από τις 23 Ιουλίου η τροπολογία με την οποία ρυθμίζονται παραλείψεις και δυσλειτουργίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του ν. 4015/2011 για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς πρόκειται για την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων παρατείνεται η θητεία των διοικήσεων των υφιστάμενων Αγροτικών Συνδικαλιστικών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων όλων των βαθμίδων.

Η εν λόγω τροπολογία, που υπερψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής την Τρίτη 9 Ιουλίου, περιέχεται ως άρθρο 3 στον νόμο 4171 ο οποίος αφορά την «Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις» και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 166/Α/23 – 7 – 2013.
Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει την δυνατότητα συμμετοχής των Περιφερειών σε αγροτοδιατροφικές συμπράξεις, δίνεται νέα παράταση μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου στις Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις προκειμένου να συμμορφωθούν με τα προβλεπόμενα στον ν. 4015, παρατείνεται μέχρι την ίδια ημερομηνία η θητεία των διοικήσεων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, παρατείνονται μέχρι το τέλος του έτους οι προθεσμίες για την κάλυψη του ορίου των 30.000 ευρώ για το συνεταιριστικό κεφάλαιο των αγροτικών συνεταιρισμών, όπως επίσης και η διαδικασία εκλογής οργάνων τους και η διαδικασία εκλογής οργάνων της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Επίσης, μέχρι το τέλος του έτους παρατείνεται και η δυνατότητα μετατροπής των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, ενώ ρυθμίζονται και θέματα σχετικά με τις Ομάδες Παραγωγών.
Αναλυτικότερα, το περιεχόμενό του έχει ως εξής:
Άρθρο τρίτο
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4015/2011 (Α΄ 210)
1. α) Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4015/2011, αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«2. Για την ίδρυση των εταιρειών του άρθρου αυτού μπορεί να συμπράττουν:
α) Η οικεία Περιφέρεια.
β) Οι δήμοι της οικείας κάθε φορά Περιφέρειας.
γ) Οι Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις της Περιφέρειας.
δ) Φορείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης και των καταναλωτών (νομικά και φυσικά πρόσωπα), που δραστηριοποιούνται στην οικεία Περιφέρεια και στο χώρο των διατροφικών αγροτικών προϊόντων.
ε) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια ή δραστηριοποιούνται σε γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά με το σχετικό κάθε φορά «καλάθι της Περιφέρειας».
β) Η παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις υποχρεούνται να προβούν στις αναγκαίες καταστατικές αλλαγές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του νόμου αυτού, το αργότερο μέχρι την 31.12.2013. Για το σκοπό αυτόν παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα η θητεία των διοικήσεων των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του παρόντος Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων όλων των βαθμίδων (Αγροτικών Συλλόγων, Ομοσπονδιών, Συνομοσπονδιών).»
γ) Η παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 168 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250), αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 9 του παρόντος άρθρου ως και οι προθεσμίες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2013.»
δ) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011, διαγράφεται.
ε) Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 20 του ν. 4015/2011, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 168 του ν. 4099/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις των άρθρων 26 έως και 32 του ν. 2810/2000 (Α΄ 108) καταργούνται από 2 Ιανουαρίου 2014, πλην της παρ. 6 του άρθρου 26.»
2. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4015/2011, παρατείνεται, από τότε που έληξε, έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2013.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου:
α) Καταργούνται, από τότε που ίσχυσαν, οι διατάξεις του ν. 4015/2011 και του ν. 2810/2000 (Α’ 61), όπως αυτές ισχύουν, που αφορούν τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ).
Ειδικότερα από τις 21.9.2011:
αα) Καταργούνται η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄ και η περίπτωση δ΄ του άρθρου 1, το άρθρο 5 και οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 του ν. 4015/ 2011.
ββ) Διαγράφονται οι συντομογραφίες «ΟΠ» και «Ο.Π.», όπου αυτές αναφέρονται στο σύνολο των διατάξεων του ν. 4015/2011, και από την παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 2810/2000, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4015/2011.
Ομάδες Παραγωγών που τυχόν αναγνωρίσθηκαν ή/και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4015/2011, εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις ανωτέρω διατάξεις, μόνο για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και οποιωνδήποτε άλλων δραστηριοτήτων έχουν τυχόν αναλάβει, και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών.
β) Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 1361/1983 (Α΄ 66), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 4015/2011.

 

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 411 επισκέπτες συνδεδεμένους