Εκτύπωση

27 Απριλίου 2012

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΕΡΡΑ: O τομέας του οίνου στην Αυστραλία 2010-2001.
Εμπόριο οίνου Ελλάδας-Αυστραλίας

Η παραγωγή κρασιού στην Αυστραλία αυξήθηκε ραγδαία κατά τα τελευταία 20 έτη κυρίως λόγω της υψηλής ζήτησης από αγορές στο εξωτερικό. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου οι σχετικά υψηλές τιμές των σταφυλιών οδήγησαν στην ταχεία επέκταση της καλλιεργούμενης με αμπέλια έκτασης.

Όμως τα τελευταία έτη η ζήτηση για κρασιά Αυστραλίας μειώθηκε σημαντικά καθώς αυξήθηκε ο ανταγωνισμός στις αγορές τουεξωτερικού, γεγονός που οδήγησε στην ύπαρξη πίεσης όσον αφορά στις τιμές του κρασιού και των σταφυλιών. Επιπρόσθετα, η αυξημένη αναλογία των εξαγωγών κρασιού σε χύμα συσκευασία επαύξησε την πίεση για μείωση των τιμών. Το 2001-2010 η Αυστραλία εξήγαγε το 40% των κρασιών σε χύμα συσκευασία (το οποίο αποτελούσε το 14% της συνολικής αξίας των εξαγωγών) ενώ μια δεκαετία πριν το ποσοστό αυτό ήταν 13% (4% της συνολικής
αξίας των εξαγωγών). Το 2009–10, η μέση τιμή των σταφυλιών στην Αυστραλία μειώθηκε κατά 12% και ανήλθε στα 464 $Α ανά τόνο. Στα προσεχή χρόνια αναμένεται ότι ο τομέας θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει μεγάλο ανταγωνισμό τόσο στην εγχώρια όσο και στην εξωτερική
αγορά και συνεπώς οι τιμές των σταφυλιών να είναι χαμηλές. Επίσης, η ανατίμηση του δολλαρίου Αυστραλίας κατά τα τελευταία χρόνια καθιστά ευκολότερη την πρόσβαση εισαγόμενων κρασιών στην εγχώρια αγορά.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας, το οικονομικό έτος 2010-11 υπήρχαν 1,6 εκ. τόνοι συνθλιμμένων σταφυλιών.
Η καλλιεργούμενη έκταση με αμπέλια ανήλθε στα 154.000 εκτάρια.

Το 2010-2011 οι εξαγωγές του παραγώμενου στην Αυστραλία κρασιού μειώθηκαν κατά 5,3% και ανήλθαν σε 746,6 εκ. λίτρα ενώ το 2009-2010 ήταν 788 εκ. λίτρα. Το 2010-2011 οι εισαγωγές κρασιού στην Αυστραλία αυξήθηκαν κατά 4,2 % και ανήλθαν σε 67 εκ. λίτρα.

Τα αποθέματα κρασιού στις 30-6-2011 ήταν 1,66 δισεκ. λίτρα (μείωση 3,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος).
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το 2011 οι εξαγωγές κρασιού προς την Αυστραλία αυξήθηκαν κατά 15,65% σε σχέση με το 2010 και ανήλθαν σε 617.832 ευρώ ενώ οι εισαγωγές κρασιού από την Αυστραλία μειώθηκαν κατά 127,14% και ανήλθαν
σε 16.828 ευρώ.

Η Αυστραλία βρίσκεται στην 14η θέση όσον αφορά στις χώρες προορισμού των εξαγωγών κρασιού της Ελλάδας και εισήγαγε το 1% των συνολικών εξαγωγών. Παρατίθονται κατωτέρω πίνακες με στοιχεία του τομέα του οίνου στην Αυστραλία καθώς επίσης και στοιχεία εξαγωγών και εισαγωγών κρασιού Ελλάδας-Αυστραλίας.

Ο Προϊστάμενος
Κουτσής Δημήτριος
Γραμματέας ΟΕΥ Α΄

Όλη έκθεση εδώ