Εκτύπωση

14 Μαρτίου 2012

Καθορισμός τεκμαρτών τιμών οινοσταφύλων ανά νομό για την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας

Αναπροσαρμοσμένες παρουσιάζονται οι μέσες τιμές οινοσταφύλων για τον υπολογισμό της ασφαλιζόμενης αξίας παραγωγής μέσω της Ενιαίας Δήλωσης καλλιέργειας / Εκτροφή σύμφωνα με το επαναδημοσιευμένο ΦΕΚ 500/13.3.2012.

Παρ’ ότι η μέση τιμή οινοσταφύλων υπολογίζεται με βάση τις αποζημιώσεις πενταετίας 2006-2010, οι μέσες τιμές έχουν αυξητική τάση, παρέχουν όμως τη δυνατότητα στους αμπελοκαλλιεργητές την ευχέρεια να επιλέξουν ασφαλιζόμενη αξία και κατά συνέπεια εισφορά ±20% της τεκμαρτά υπολογιζόμενης μέσης εισφοράς.

Ακολουθούν οι πίνακες για τον καθορισμό της εισφοράς ανά νομό 

Ακολουθεί ολόκληρο το ΦΕΚ