Εκτύπωση

26 Ιουλίου 2016

Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων

Εξεδόθη υπ. αρ. πρωτ. ΠΟΛ. 1101/8.7.2016 και ΠΟΛ 1076/ 9.6.2016 (ΦΕΚ 1934 Β/2016), που αφορά απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. βάσει της οποίας τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 1 της Δ758/397/5.6.2002 (ΦΕΚ 713Β) σχετικής Α.Υ.Ο., έτσι ώστε η έκπτωση Φ.Π.Α. των εισροών του εγκεκριμένου αποθηκευτή που διενεργείται με τη Συγκεντρωτική Δήλωση ΕΦΚ, με την οποία καταβάλλεται ο Φ.Π.Α. και το δικαίωμα υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ, να καταλαμβάνει τις εισροές για τις οποίες εκδόθηκε ή λήφθηκε νόμιμο φορολογικό στοιχείο το μήνα εξόδου των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη, με την υποχρέωση σήμανσης επί αυτού της ημερομηνίας παραλαβής του.

Συνεπώς βάσει της εκδοθείσας ΠΟΛ. 1101/8.7.2016 δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών χορηγείται όχι μόνο για τα παραστατικά (αγορών) που εξεδόθησαν κατά το μήνα εξόδου των προϊόντων από την φορολογική αποθήκη, αλλά και για τα παραστατικά που αποδεδειγμένα ελήφθησαν από προηγούμενους μήνες.

Παρατίθεται η ΠΟΛ 1101/8.7.2016

https://dl.dropboxusercontent.com/u/89039604/pol1101-16.pdf