Εκτύπωση

16 Ιανουαρίου 2015

Σε τροποποιήσεις για τις άδειες φύτευσης, προχώρησε η Commission

Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Commission παρουσίασε μια νέα έκδοση της εφαρμοστικής πράξης στην Επιτροπή Διαχείρισης Οίνων στην τελευταία συνεδρίαση της που πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκέμβρη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει η ΚΕΟΣΟΕ, αυτή δεν είναι η τελική έκδοση. Μια νέα έκδοση θα παρουσιαστεί στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής διαχείρισης στο τέλος του Ιανουαρίου.

Το έγγραφο ενσωματώνει μερικά από τα στοιχεία που έχουν διαγραφεί από την κατ 'εξουσιοδότη-ση πράξη. Καθορίζει δηλαδή τους κανόνες:

 για τις επαναφυτεύσεις

- σε περίπτωση εκρίζωσης πριν από τη φύτευση. Εισάγει απλουστευμένους κανόνες για την έγκριση, εάν η μεταφύτευση πραγματοποιείται στον ίδιο αμπελώνα

- σε περίπτωση εκρίζωσης μετά τη φύτευση (για παράδειγμα καθορίζει προθεσμίες, ταυτοποίηση του αμπελώνα που πρόκειται να εκριζωθεί)

 στις φυτεύσεις, όταν η έγκριση που χορηγείται αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 50% της αιτούμενης από τον παραγωγό έκτασης. Εάν ο αιτών αρνηθεί μια τέτοια άδεια, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι ο αντίστοιχος αριθμός των εκταρίων, με τη μορφή των αδειών μπορεί να διατεθεί:

- κατά το επόμενο έτος πάνω από το 1% ή

- κατά το ίδιο έτος στους αιτούντες που τους χορηγήθηκε μόνο ένα μέρος της έκτασης που ζήτησαν

Εν τω μεταξύ το Κολέγιο των Επιτρόπων ενέκρινε στις 15/12/2014 την κατ΄εξουσιοδότηση πράξη σχετική με τις άδειες φύτευσης αμπέλου, η οποία διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.