Εκτύπωση

18 Ιουνίου 2014

Μετατροπή ΚΕΟΣΟΕ σε ΑΣ Κλαδικο με μέλη αμπελουργούςμε αυτοδίκαιη εγγραφή τους

Σύμφωνα με το 6ο θέμα της  51ης /25.6.2012 της Γενικής Συνελεύσεως των αντιπροσώπων των μελών της ΚΕΟΣΟΕ,  αποφασίστηκε η μετατροπή της   σε πανελλαδικό  κλαδικό αγροτικό συνεταιρισμό, σε εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 8 του ν. 4015/2011. Η όλη διαδικασία της  μετατροπής αυτής θα  πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30.8.2014, σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν.4262/2014.

Η  μετατροπή  συντελείται με την αυτοδίκαιη εγγραφή όλων των αμπε-λουργών , οι οποίοι είναι μέλη των πρωτοβαθμίων αγροτικών συνεταιρισμών μελών της ΚΕΟΣΟΕ ή μέλη των πρωτοβαθμίων αγροτικών συνεταιρισμών που είναι μέλη των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών ή μέλη των Αναγκαστικών συνεταιρισμών – μελών της ΚΕΟΣΟΕ.

Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο η ΚΕΟΣΟΕ να έχει στην διάθεσή της τα στοιχεία όλων των αμπελουργών μελών των πρωτοβαθμίων συνεταιρισμών όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία μητρώου μελών του κάθε συνεταιρισμού. Επισημαίνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα μέλη των πρωτοβαθμίων συνεταιρισμών που δεν επιθυμούν την αυτοδίκαιη εγγραφή τους ως μέλη του νέου κλαδικού αγροτικού συνεταιρισμού ,που θα προκύψει από τη μετατροπή της ΚΕΟΣΟΕ, θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στον συνεταιρισμό στον οποίο είναι μέλη έως την 30.6.2014.

Με τη γνωστοποίηση του συνολικού αριθμού των φυσικών προσώπων - μελών της μετατρεπόμενης ΚΕΟΣΟΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής θα καταρτίσει σχέδιο του νέου καταστατικού και θα συγκαλέσει την κοινή γενική συνέλευση όλων των φυσικών προσώπων  (αμπελουργών) μελών των συνεταιρισμών με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) την έγκριση του καταστατικού και

2) την εκλογή προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου με τις εξής αρμοδιότητες:

α)   να υποβάλει το καταστατικό για έγκριση στο κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο και

β)   να συγκαλέσει γενική συνέλευση με θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή του οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου.

Για το σκοπό αυτό σας συνετάγη ανακοίνωση που απευθύνεται σε όλους τους αμπελουργούς.

Με  βάση το άρθρο 5 του Ν. 4015/11, στο νέο καταστατικό της ΚΕΟΣΟΕ θα προβλέπεται ότι θα εγγραφούν στην δύναμη της μετατραπείσας ΚΕΟΣΟΕ και  Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.) και θα κατέχουν συνεταιριστικές μερίδες που δεν θα υπερβαίνουν το 3% του συνόλου των κατεχομένων από μέλη – φυσικά πρόσωπα συνεταιριστικών μερίδων (αμπελουργών).