Εκτύπωση

13 Ιουνίου 2013

Καµία εκστρατεία προώθησης η οποία γίνεται υπέρ συγκεκριµένων επιχειρήσεων ή υπέρ εµπορικών σηµάτων δεν µπορεί να λάβει κρατική ενίσχυση

Εγκύκλιο απέστειλε το τμήμα Οίνου του ΥΑΑΤ σχετικά με το περιεχόμενο των προγραμμάτων Προβολής Προώθησης οίνων σε Τρίτες Χώρες. Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι η Ε.Ε. εξέδωσε οδηγίες για την εφαρµογή του µέτρου της προώθησης οίνων σε αγορές τρίτων χωρών, µεταξύ των οποίων αναφέρεται ότι «καµία εκστρατεία προώθησης η οποία γίνεται υπέρ συγκεκριµένων επιχειρήσεων ή υπέρ εµπορικών σηµάτων δεν µπορεί να λάβει κρατική ενίσχυση. Με άλλα λόγια, είναι δυνατόν να χορηγηθεί στήριξη στο πλαίσιο του µέτρου της προώθησης σε αγορές τρίτων χωρών για τους οίνους που εµφανίζουν εµπορικό σήµα, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία, εκτός από τη συνεισφορά της Ε.Ε. για ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα προώθησης, χορηγείται επίσης εθνική ενίσχυση.»

Σε διευκρινιστικό ερώτηµα που έγινε προς την Ε.Ε., όσον αφορά το θέµα αυτό λάβαµε την απάντηση, ότι στην περίπτωση που δικαιούχος λαµβάνει εκτός από τη χρηµατοδοτική συµµετοχή της κοινότητας και την εθνική συµµετοχή, δεν επιτρέπεται να αναφέρεται το εµπορικό του σήµα σε καµία από τις επιλέξιµες δράσεις προώθησης. Αναφέρεται συγκεκριµένα ότι ο δικαιούχος οφείλει να προβάλλει µόνο την ποιότητα, τη φήµη ή άλλα χαρακτηριστικά των οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ µιας συγκεκριµένης περιοχής καθώς και ποικιλιακών οίνων χωρίς να εµφανίζεται πουθενά το εµπορικό σήµα, άµεσα ή έµµεσα, σε προωθητικό υλικό, διαφηµιστική εκστρατεία, ή οποιαδήποτε άλλη δράση.
Στη συγκεκριµένη απάντηση αναφέρεται, ως παράδειγµα, ότι κατά τις γευσιγνωσίες, ο οίνος που προβάλλεται, δεν επιτρέπεται να προέρχεται από έναν και µόνο παραγωγό οίνου ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ποκιλιακού.

Τονίζεται ότι η αναγραφή του εµπορικού σήµατος, επιτρέπεται όταν ο δικαιούχος λαµβάνει µόνο την κοινοτική στήριξη, δηλαδή το 50% της επιλέξιµης δαπάνης και το υπόλοιπο 50% αποτελεί την ιδία συµµετοχή του δικαιούχου.