Εκτύπωση


4 Δεκεμβρίου 2012

Νέες μέθοδοι αµπελοκαλλιέργειας και πωλήσεων κρασιού
Συνεργασίες μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οινοποιών

Στο  πλαίσιο  της  πρωτοβουλίας  που  αφορά  στην  εταιρική  σχέση  Ελλάδας  και  Γερµανίας  για  τη δηµιουργία Ελληνογερµανικού δικτύου δήµων περιφερειών και πολιτών, πραγματοποιήθηκε   Ηµερίδα στην πόλη της Νάουσας την Παρασκευή 30   Νοεμβρίου µε θέµα : «Νέες μέθοδοι αµπελοκαλλιέργειας και πωλήσεων κρασιού – Συνεργασίες µεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οινοποιών».
Στόχος της  ηµερίδας ήταν να µεταφερθεί τεχνογνωσία, µε βάση τη γερµανική εµπειρία, σε εξειδικευμένα  θέµατα που παρουσιάζουν μεγάλο  ενδιαφέρουν για  την  Ελληνική  πλευρά,  καθώς  επίσης  εµβάθυνση  και  παρουσίαση  θεµάτων  που µπορούν να απασχολήσουν και πρέπει να αντιμετωπιστούν στο µέλλον .

Ειδικότερα οι θεµατικές ενότητες που αναπτύχθηκαν ήταν:

1η Ενότητα :     Οινοτουρισµός, η σηµασία του περιπατητικού Τουρισµού

2η Ενότητα :     Branding – Marketing, ιδιαιτερότητες της Γερµανικής Αγοράς

3η Ενότητα :     Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση στη Γερµανία

4η Ενότητα :     Σύγχρονοι Μέθοδοι προώθησης Οίνου

To γενικό  συμπέρασμα ήταν ότι για την τοποθέτηση του Ελληνικού κρασιού στις ξένες αγορές, απαιτείται η ανάδειξη των δυνατών σημείων με σαφήνεια και θετικό τρόπο αλλά και σαφές μήνυμα διαφοροποίησης.


Στην Ηµερίδα συμμετείχαν  αιρετοί και στελέχη της αυτοδιοίκησης, επαγγελµατίες που ασχολούνται  µε   τον   αγροτικό   τοµέα,   εκπροσώποι   Φορέων   κλπ.

Η εκδήλωση υποστηρίχτηκε από:
- την Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ∆) και το ∆ήµο Νάουσας,

- το Γενικό Προξενείο της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας στη Θεσσαλονίκη

- την αντιπροσωπεία Hanns-Seidel-Stiftung στην Ελλάδα και

- το γραφείο της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης στην Θεσσαλονίκη


Τα συμπεράσματα της Ημερίδας καθώς και οι εισηγήσεις θα αναρτηθούν σύντομα στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα  www.grde.eu του Ελληνογερμανικού Δικτύου «Περιφέρειες, Δήμοι, Ανθρωποι»