Εκτύπωση

15 Απριλίου 2011

Υποβολή αιτημάτων άτοκης δανειοδότησης και παράτασης δόσεων

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης ( ΦΕΚ Τεύχος Β) με αριθμό 578/13-4-2011, η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για την χορήγηση άτοκου δανείου με εγγύηση του Ελληνικού

Δημοσίου για την παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής περιόδου 2010/11 και την παράταση των δόσεων του άτοκου δανείου για τον ίδιο σκοπό περιόδου 2009/10 κατά ένα έτος.

Σύμφωνα με την απόφαση το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει εγγύηση σε ποσοστό 80% του συνολικού ύψους του δανείου το οποίο δεν μπορεί να είναι ανώτερο των 250.000 € για τις συνεταιριστικές οργανώσεις και 25.000 € για τα ιδιωτικά οινοποιεία, ενώ τα ποσά θα κατατεθούν στους λογαριασμούς των παραγωγών.

Η πρώτη δόση θα καταβληθεί στις 31.12.2011 και η τελευταία στις 31.12.2013, ενώ προβλέπεται και πάλι η σύσταση ενεχύρου σε ισόποση αξία οίνου προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Τα δικαιολογητικά υποβολής αιτημάτων είναι όμοια με αυτά της προηγούμενης άτοκης δανειοδότησης και υποβάλλονται στην 25η Δ/νση του ΓΛΚ, Πανεπιστημίου 37  ενώ η αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή βρίσκεται στην διεύθυνση www.minfin.gr

To ΦΕΚ Β 578/13.4.2011 βρίσκεται εδώ