Καν. (ΕΚ) 753/02 της Επιτροπής

Εκτύπωση

της 29ης Απριλίου 2002
για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του καν.(ΕΚ)1493/99 του Συμβουλίου όσον αφορά την περιγραφή, την ονομασία, την παρουσίαση & την προστασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων
Δείτε εδώ