Καν. (ΕΚ) 203/2012 της Επιτροπής

Εκτύπωση

της 8ης Μαρτίου 2012
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες για τους βιολογικούς οίνους.
Δείτε εδώ