Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 491/2009 του Συμβουλίου

Εκτύπωση

της 25ης Μαΐου 2009
σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ). Δείτε εδώ