«Κατανομή εκτάσεων & κονδυλίων εκρίζωσης αμπελουργικών εκτάσεων έτους 2010-2011»