«Κατανομή εκτάσεων & κονδυλίων εκρίζωσης αμπελουργικών εκτάσεων έτους 2010- 2011»