«Πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελουργικών εκτάσεων στην Eλλάδα»